11
Ol namba wan pikinini man i mas i dai
Bihain Bikpela i tokim Moses olsem, “Wanpela taim moa bai mi mekim save long king bilong Isip na long ol manmeri bilong en. Na bihain long dispela em bai i larim yupela i go. Na bai em i no bel isi na i larim yupela i go. Nogat. Bai em i hariapim yupela na rausim yupela olgeta long dispela ples. Orait nau yu mas tokim olgeta manmeri bilong Israel long ol i mas i go long ol Isip i stap klostu na askim ol long givim bilas gol na bilas silva long ol.” Ol i mekim olsem, na Bikpela i givim ol Israel biknem long ai bilong ol manmeri bilong Isip na ol i givim bilas gol na silva long ol Israel. Tru tumas, ol ofisa wantaim ol manmeri bilong Isip i ting Moses i bikman tru, olsem na ol i mekim dispela samting.
Na Moses i tokim king olsem, “Harim tok bilong Bikpela. ‘Long biknait bai mi raun long olgeta hap bilong Isip. Na + olgeta namba wan pikinini man bilong ol Isip bai i dai. Na king, dispela bai i stat long namba wan pikinini bilong yu yet. Dispela pikinini em bai i senisim yu na i kamap king, em bai i dai. Na olgeta namba wan pikinini man bai i dai, i go inap long olgeta namba wan pikinini man bilong ol wokmeri nating i save wilwilim wit bilong wokim bret samting. Na olgeta namba wan pikinini bulmakau tu bai i dai. Na ol manmeri bilong olgeta hap bilong Isip bai i bel hevi tru na i krai bikpela moa. Dispela kain krai i no bin kamap long Isip bipo na bai i no kamap gen. Tasol mi no ken mekim wanpela samting nogut i kamap long ol manmeri bilong Israel o long ol bulmakau samting bilong ol. Olsem na yu ken save long mi Bikpela, mi no mekim wankain pasin long ol Israel olsem mi mekim long yupela Isip.’ ” Na Moses i tok, “Na king, olgeta ofisa bilong yu bai i kam na brukim skru long mi na tok strong olsem, ‘Yu go. Yu wantaim ol lain manmeri bilong yu, go hariap.’ Dispela olgeta samting i kamap pinis na bihain bai mi lusim Isip.” Moses i belhat nogut tru na em i lusim king na i go ausait.
Bikpela i tokim Moses olsem, “King bai i no inap harim tok bilong yu, olsem na bai mi ken wokim sampela mirakel moa long Isip.” 10 Moses wantaim Aron i bin wokim planti mirakel long ai bilong king, tasol God i pasim tingting bilong king na king i no larim ol Israel i lusim kantri bilong en.
+ 11:5 Sng 78.51, 105.36, 136.10