11
Nupela king bai i kamapim gutpela sindaun
Lain + bilong Jesi i stap olsem as bilong diwai ol i katim pinis. Tasol nupela kru bai i kamap long dispela as bilong diwai.* Spirit + bilong Bikpela bai i kam i stap long em na givim em gutpela save na tingting, na bai em i stap strongpela king na i gat gutpela tingting na save bilong bosim ol manmeri bilong en. Em bai i save long tingting bilong Bikpela. Oltaim em bai i stap aninit long Bikpela, na dispela pasin bai i mekim em i amamas moa yet. Long taim em i harim kot, em i no inap skelim man long ol toktok em i harim na long ol samting em i lukim long ai tasol. Nogat. Long + stretpela pasin bilong skelim kot, em bai i harim wari bilong ol rabisman na em bai i helpim ol tarangu, ol arapela i daunim ol na mekim nogut long ol. Em i tok, na ol manmeri i gat asua bai i karim pen, na ol man nogut bilong bikhet bai i dai. Long + stretpela pasin olsem, em bai i bosim ol manmeri bilong en. Em bai i stap strong na mekim gut wok bilong en oltaim.
Ol + wel dok na ol pikinini sipsip bai i stap gut wantaim, na ol lepat bai i slip wantaim ol pikinini meme. Ol pikinini bulmakau wantaim ol yangpela laion bai i raun na kaikai wantaim, na ol liklik mangi bai i was long ol. Ol bulmakau na ol bea bai i kaikai wantaim, na ol pikinini bilong ol bai i slip wantaim. Na ol laion bai i kaikai gras olsem ol bulmakau. Ol liklik pikinini i dring susu yet, ol bai i pilai klostu long ol hul bilong ol snek nogut. Long + olgeta ples antap long maunten bilong Bikpela, olgeta samting bai i stap gut wantaim. Bai i no gat wanpela i mekim nogut long narapela, long wanem, olgeta samting long graun bai i save tru long Bikpela. Dispela save bai inapim olgeta hap graun olsem solwara i inapim mak bilong en olgeta.
Bikpela bai i bungim gen ol manmeri bilong en
10 Long + dispela taim Bikpela i makim, nupela king bilong lain bilong Jesi bai i stap olsem mak bilong bungim olgeta lain manmeri. Ol bai i kam long em, na taun bilong en bai i gat biknem.
11 Long dispela taim Bikpela bai i soim strong bilong en namba 2 taim gen na em bai i kisim ol manmeri bilong en na bringim ol i kam bek gen long ples bilong ol. Dispela ol liklik lain manmeri i stap yet long kantri Asiria na Isip na Sudan na Elam na Babilonia na Hamat na long ol ailan long solwara Mediterenian. 12 Bikpela bai i sanapim wanpela mak bilong olgeta lain manmeri i ken lukim, na em bai i bungim gen ol dispela manmeri bilong Israel na Juda, em ol birua i bin karim i go kalabus. Nau ol i stap nabaut long olgeta hap bilong graun, tasol Bikpela bai i bringim ol i kam bek gen. 13 Kantri Israel bai i no moa bel nogut long kantri Juda. Na Juda bai i no moa birua long Israel. Nogat. 14 Tupela bai i bung na pait long ol Filistia long hap bilong san i go daun. Na tupela bai i pait na kisim ol samting bilong ol manmeri i stap long hap bilong sankamap. Bai tupela i winim ol manmeri bilong kantri Idom na Moap na Amon, na tupela bai i bosim ol dispela kantri.
15-16 Bikpela + bai i mekim solwara Retsi i drai olgeta. Na bai em i mekim hatpela win i kam, na dispela win bai i mekim wara Yufretis i drai na i go liklik. Wara bai i ran long 7-pela liklik baret tasol. Olsem na long dispela taim rot bai i op olsem bikrot, bilong ol manmeri i ken lusim Asiria na wokabaut i kam. Dispela bai i wankain olsem rot i op long ol Israel long taim ol i bin lusim Isip na i kam.
+ 11:1 Ais 53.2, Jer 23.5, Sek 3.8, Ap 13.23, KTH 5.5, 22.16 * 11:1 Jesi em i papa bilong King Devit (lukim 1 Samuel 16.10-13). Dispela nupela kru i kamap, em i makim nupela king i kamap long lain bilong Devit. + 11:2 Ais 61.1, Mt 3.16, Jo 16.30, 2 Ti 1.7 + 11:4 Ais 9.7, 49.2, Mal 4.6, 2 Te 2.8 + 11:5 Ef 6.14 + 11:6 Ais 65.25 + 11:9 Sng 98.2-3, Ais 48.18, 52.10, Hab 2.14 + 11:10 Ro 15.12 + 11:15-16 Ais 35.8, 40.3, KTH 16.12