6
God i singautim Aisaia long kamap profet
Long + yia King Usia i dai, mi lukim Bikpela i sindaun i stap long sia king bilong en. Sia king bilong en i stap antap tru. Na klos king em i putim em i longpela tru na i inapim olgeta hap bilong haus bilong en. Na bikpela lain ensel i raunim em i stap. Olgeta wan wan ensel i gat 6-pela wing. Na olgeta wan wan i karamapim pes bilong ol long tupela wing, na long arapela tupela wing ol i karamapim bodi bilong ol, na long arapela tupela wing ol i flai. Ol dispela ensel i lait olsem paia.* Na + ol i singaut long ol yet olsem, “Bikpela em i holi, em i holi, em i holi. Bikpela I Gat Olgeta Strong em i holi. Bikpela lait na strong bilong en i inapim olgeta hap bilong graun.” Mi + bin i stap long dua bilong haus, na olgeta taim wan wan bilong ol ensel i singaut, mi pilim ol bikpela ston ol i bin wokim haus long en, ol i guria, na mi lukim smok i pulap long haus. Orait + mi pret na mi singaut olsem, “Tru tumas, bai mi bagarap. Oltaim maus bilong mi i save mekim toktok nogut tasol. Na mi stap wantaim ol manmeri bilong mekim toktok nogut. Mi man bilong sin, na nau mi lukim pinis dispela King, em Bikpela I Gat Olgeta Strong. Olsem na bai mi dai.”
Orait wanpela bilong ol dispela ensel i holim paia long samting olsem sisis na i flai i kam long mi. Em i bin kisim dispela paia long alta. Em i putim dispela paia antap long maus bilong mi na em i tokim mi olsem, “Mi putim dispela paia antap long maus bilong yu, na nau sin bilong yu i pinis na yu kamap klin.” Na mi harim Bikpela i askim ol ensel olsem, “Bai yumi salim husat? Husat bai i bringim tok bilong mi i go?” Na mi tok, “Yu salim mi.” Olsem + + na Bikpela i tokim mi long i go na givim dispela tok long ol manmeri, “Yupela i ken harim tok planti taim, tasol bai yupela i no inap save long as bilong en. Yupela i ken lukluk planti taim, tasol bai yupela i no inap luksave long wanpela samting.” 10 Na tu em i tok olsem, “Mekim tingting bilong ol dispela manmeri i pas, na mekim yau bilong ol i les long harim toktok na mekim ai bilong ol i no inap lukluk. Nogut ol i lukim wanpela samting na harim tok na save long as bilong tok, na ol i tanim bel na kam bek long mi na mi mekim ol i kamap orait gen.”
11 Orait + na mi askim em olsem, “Bikpela, mi bai mekim dispela wok i go inap wanem taim?” Na em i bekim tok olsem, “Inap long taim olgeta taun i bagarap na graun i bagarap na ol haus i stap nating, na i no gat man moa i stap long ol. 12 Mi Bikpela, bai mi rausim olgeta manmeri i go longwe long ples bilong ol, na kantri bai i no gat manmeri moa i stap long en. 13 Na sapos i gat liklik lain man i stap yet long dispela graun, ol tu bai i pinis.
“Tasol maski kantri i no gat manmeri moa, bihain bai i gat nupela lain manmeri bilong mi i kamap, olsem nupela kru i kamap long as bilong diwai ol i katim pinis.”
+ 6:1 2 Kin 15.7, 2 Sto 26.23 * 6:2 Dispela kain ensel i gat 6-pela wing ol i no wankain olsem ol arapela ensel. Dispela kain ensel ol i kolim “Serafim” long tok Hibru, na tok bilong ol i stap long dispela wanpela hap tasol bilong buk Baibel. + 6:3 KTH 4.8 + 6:4 KTH 15.8 + 6:5 Het 6.22, 13.22, Jer 1.6 + 6:9 2 Ko 3.14-15 + 6:9 Mt 13.14-15, Mk 4.12, Lu 8.10, Jo 12.40, Ap 28.26-27 + 6:11 Mai 3.12