Namba wan
Pas Jon i raitim
Tok i go pas
Dispela pas i gat tupela as tingting. Em i laik helpim ol Kristen long i stap wanbel wantaim God Papa na wantaim Pikinini bilong en, Jisas Krais. Na em i laik bai ol i no ken larim ol lain bilong tudak i giamanim ol na pulim ol long lusim God.
Ol dispela “lain bilong tudak” i save tok olsem, ol samting i stap hia long graun, em i no gutpela tumas. Na Jisas em i Pikinini bilong God, olsem na em i no inap kamap man tru na pas wantaim ol samting bilong graun olsem yumi manmeri i save mekim. Ol i tok, man i laik i stap gut wantaim God, em i no ken tingting long ol samting bilong graun. Stretpela pasin na pasin bilong laikim ol arapela, em tu ol samting bilong graun. Olsem na maski wari long bihainim ol dispela kain pasin.
Jon i laik bai ol Kristen i no ken putim yau long dispela kain tok. Em i tok, Jisas em i bin kamap man tru, na ol manmeri i bilip long Jisas, ol i mas laikim tru God na ol i mas laikim tru ol arapela manmeri.
Yumi mas wokabaut long lait
na yumi no ken larim ol lain bilong tudak i giamanim yumi
1
(Sapta 1.1—3.10)
Tok i gat laip i bin kamap ples klia
Mipela + i save autim tok bilong Tok i gat laip. Dispela Tok i bin i stap bipo tru, na mipela i harim, na mipela i lukim long ai. Mipela i bin lukluk long en na putim han long en. Dispela + laip em i bin kamap ples klia, na mipela i bin lukim, na mipela i save autim tok long en. Na mipela i tokaut long yupela long dispela laip i stap gut oltaim oltaim. Bipo em i stap wantaim Papa, na em i kamap ples klia na mipela i lukim. Mipela + i lukim na harim pinis, na mipela i save tokaut long yupela tu, bai yupela inap long i stap wanbel wantaim mipela. Na yumi stap wanbel wantaim Papa, na wantaim Pikinini bilong en Jisas Krais. Na + mipela i raitim dispela tok, bai amamas bilong yumi i ken pulap tru.
Yumi mas wokabaut long lait
Mipela + i harim Jisas Krais i autim tok, na mipela i autim long yupela. Dispela tok i olsem, God em i lait, na i no gat liklik hap tudak i stap long em. Sapos + yumi tok, “Mi wanbel wantaim em,” tasol yumi wokabaut long tudak, orait dispela tok bilong yumi em i tok giaman, na yumi no wokabaut long pasin i tru. Tasol + sapos yumi wokabaut long lait, long wankain pasin olsem em i stap long lait, orait yumi stap wanbel wantaim ol arapela manmeri bilong God. Na blut bilong Jisas, Pikinini Bilong God, em i save rausim olgeta sin bilong yumi na yumi kamap klin.
Sapos + yumi tok, “Mi no gat sin,” orait yumi giamanim bel bilong yumi yet, na tok tru i no i stap long bel bilong yumi. Tasol + sapos yumi autim sin bilong yumi, orait God bai i mekim olsem em i bin tok. Em bai i mekim stretpela pasin na lusim sin bilong yumi. Na em bai i rausim olgeta pasin nogut i stap long yumi na mekim yumi i kamap klin. 10 Sapos + yumi tok, “Mi no bin mekim sin,” orait long dispela tok yumi kolim God em i man bilong giaman.* Olsem na tok bilong God i no i stap long bel bilong yumi.
+ 1:1 Jo 1.1-4, 1.14, 20.27, 2 Pi 1.16, 1 Jo 2.13-14 + 1:2 Jo 1.14, 21.24, Ap 2.32, Ro 16.26 + 1:3 Jo 17.21, Ap 4.20, 1 Ko 1.9, 1 Jo 2.24 + 1:4 Jo 15.11, 16.24, 2 Jo 1.12 + 1:5 Jo 1.9, 9.5, 12.35-36, 1 Ti 6.16, Je 1.17, 1 Jo 3.11 + 1:6 2 Ko 6.14, 1 Jo 2.4 + 1:7 Ais 2.5, Jo 3.21, Ef 1.7, Hi 9.14, 1 Pi 1.19, KTH 1.5, 7.14 + 1:8 Jop 9.2, Sng 32.5, Snd 28.13, Je 3.2, 1 Jo 2.4 + 1:9 Sng 51.2, Snd 28.13, 1 Jo 1.7 + 1:10 1 Jo 1.8 * 1:10 Long planti hap bilong Baibel i gat tok long olgeta manmeri i bin mekim sin. Lukim Song 14.3 na Aisaia 53.6 na 64.6.