34
Jop i rong long tok pait long God
Orait na Elihu i tok moa olsem, “Yupela ol saveman i gat planti gutpela tingting, yupela i mas putim gut yau long tok bilong mi. Maus bilong yumi i save traim kaikai bilong painimaut kaikai i gutpela o i nogut. Olsem tasol yau bilong yumi i save harim ol toktok na yumi save skelim gut dispela tok. Orait yumi yet i mas skelim olgeta tok yumi bin harim, na bai yumi save wanem tok i gutpela na stretpela.
“Jop + i bin tok olsem, ‘Mi no gat asua long wanpela samting, tasol God i no bin mekim stretpela pasin long mi. Mi no bin mekim rong na mi no gat asua long wanpela samting. Tasol God i ting mi man bilong giaman na em i bagarapim mi olgeta. I olsem em i bin sutim mi long spia bilong en na mi no inap kamap orait gen.’
“Wanem arapela man i bin mekim wankain pasin nogut olsem Jop? Jop i save tok bilas moa yet long God, na tu, em i save poromanim ol man bilong mekim pasin nogut. Em i save mekim ol dispela pasin, long wanem, em i save tok olsem, ‘Sapos yumi mekim olkain pasin God i laikim, bai yumi kisim wanem gutpela samting? Ating yumi no inap tru.’*
10 “Orait + yupela man i gat gutpela tingting, harim tok bilong mi. God I Gat Olgeta Strong i no inap mekim pasin nogut. Nogat tru. 11 Em + i save skelim stret olgeta pasin bilong yumi man na bekim pe long yumi inap long pasin yumi bin mekim. 12 Mi tok tru, God I Gat Olgeta Strong i no inap rongim wanpela man na mekim pasin i no stret. 13 Na tu, husat i bin givim wok long God bilong bosim na lukautim dispela graun? I no gat wanpela. 14 Sapos God i tingting long em yet, na em i kisim bek spirit na win bilong em 15 long + olgeta samting i gat laip, orait olgeta samting bai i dai wantu tasol, na yumi ol manmeri tu bai i kamap graun gen.
16 “Orait Jop, harim. Sapos yu gat tingting, yu mas putim gut yau long tok bilong mi. 17 Sapos God i no save laikim stretpela pasin, orait olsem wanem bai em i stap king yet na bosim olgeta graun? Tasol God i gat bikpela strong na em i save mekim stretpela pasin oltaim. Olsem na bilong wanem yu kotim em na tok em i bin mekim rong? 18 I no gat wanpela man nating inap tokim wanpela king olsem, ‘Yu rabis king tru.’ Na em i no inap tokim wanpela bikman olsem, ‘Yu man nogut tru.’ 19 God wanpela tasol em inap long tok olsem, long wanem, em i bin wokim olgeta manmeri, na long ai bilong en olgeta i wankain tasol, maski ol i gat planti samting o ol i no gat samting. 20 Em i save mekim olgeta manmeri i dai wantu tasol, maski ol i gat biknem na bikpela strong. Long biknait God i save mekim ol i kirap nogut na em i pinisim laip bilong ol long strong bilong em yet.
21 “God + i save lukim olgeta pasin bilong yumi manmeri na olgeta hap yumi go long en. 22 Na + i no gat wanpela ples i tudak olgeta long ai bilong en, em ol man bilong mekim pasin nogut i ken i go hait long en na God i no inap lukim ol. 23 Yes, God i save pinis long pasin bilong yumi. Olsem na em i no mas bringim yumi long kot bilong en bilong skelim pasin bilong yumi. 24 Taim em i laik daunim ol bikman na rausim ol, em i no gat wok bilong painimaut ol i wanem kain man. Nogat. Em i save pinis long ol. Em i save rausim ol tasol na makim ol nupela man bilong senisim ol. 25 Em i save gut long olgeta pasin nogut ol i save mekim, olsem na long nait em i save daunim ol na krungutim ol tru. 26 Em i mekim save long ol long ples klia long ai bilong ol manmeri, bai ol manmeri i ken lukim, olsem ol man i save mekim long ol man i bin mekim pasin nogut. 27 Em i mekim save long ol, long wanem, ol i givim baksait long em, na ol i no bihainim ol pasin em i laikim. 28 Ol i bin mekim nogut long ol rabisman, na tarangu ol rabisman i bin singaut long God na em i bin harim singaut bilong ol. 29 Tasol sapos God i no mekim wanpela samting, orait husat inap tok, God i gat asua? Na sapos em i haitim pes bilong en, orait husat inap i go klostu long em? Tasol em i save was long ol manmeri wantaim ol kantri, 30 bai ol man nogut i no ken kamap king na pulim ol manmeri long mekim pasin nogut.
31 “Husat bilong yupela i bin harim Jop i tokim God olsem, ‘Mi bin karim ol hevi yu bin putim long mi, na bai mi no inap mekim pasin nogut gen. 32 Soim + mi ol samting mi no klia gut long en, na sapos mi bin mekim rong, bai mi lusim dispela pasin olgeta.’ 33 Tasol Jop, yu no laikim ol samting God i mekim. Olsem na yu no ken ting bai em inap mekim ol samting yu yet yu laikim. Tasol yu yet yu mas skelim na makim wanem pasin i gutpela long yu. I no samting bilong mi. Na sapos yu gat gutpela save, orait autim dispela save long mipela nau.§
34 “Taim ol man i gat gutpela tingting na save i harim dispela tok bilong mi, bai ol i tokim mi olsem, 35 ‘Jop i toktok nabaut tasol, na tok bilong en i kranki olgeta. Em i no save tingting gut na autim tok bilong en.’ 36 Jop i save bekim wankain tok olsem ol man bilong mekim pasin nogut. Olsem na mi laik bai God i traim Jop moa yet inap Jop i lusim dispela kain tok. 37 Em i bin mekim sin, na antap long dispela em i bikhet tru long God. Em i tok pait wantaim yumi, na em i sutim planti tok kros i go long God.”
+ 34:5 Jop 27.2, 31.6 * 34:9 Long 21.7-13, Jop i bin tok olsem, God i save larim ol man bilong mekim pasin nogut. Na long 21.15, Jop i bin tok olsem, ol man nogut i save mekim wankain tok olsem Elihu i mekim hia. Tasol dispela tok Elihu i sutim long Jop i no tru. Long 21.16, Jop i bin soim olsem em i no wanbel wantaim ol dispela lain bilong mekim pasin nogut. + 34:10 Stt 18.25, Lo 32.4, Sng 92.15, Ro 9.14 + 34:11 Sng 62.12, Ese 33.20, Mt 16.27, 2 Ko 5.10, 1 Pi 1.17 + 34:15 Stt 3.19, Sav 12.7 + 34:21 Jop 31.4, Jer 16.17, 32.19 + 34:22 Sng 139.12, Amo 9.2-3, Hi 4.13 34:30 Tok Hibru i no klia tumas long lain 29 na 30. 34:31 Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. + 34:32 Jop 13.19, 24.25 § 34:33 Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.