2
Ol grasopa i olsem mak bilong De bilong Bikpela
De bilong Bikpela i mekim save long ol manmeri bilong mekim sin, em i kamap klostu nau. Olsem na yupela i mas winim ol biugel na paitim ol belo long Saion, em maunten bilong God yet. Na olgeta manmeri bilong Juda i mas guria long dispela De. Dispela + De bilong Bikpela bai i tudak tru, na bai i gat planti blakpela klaut i karamapim skai.
Bikpela lain grasopa i olsem ol bikpela lain soldia, na wantu ol i kamap antap long ol maunten olsem lait bilong san i kamap long moning. Kain samting olsem i no bin kamap bipo, na kain samting olsem bai i no inap kamap bihain. Ol i pinisim kaikai na gras samting olsem paia i kukim kunai. Ples ol i no kamap long en yet i gutpela olsem gaden Iden, tasol ples ol i kaikai olgeta lip pinis, em i kamap ples drai. Ol i no larim wanpela lip i stap. Nogat tru. Ol i pinisim olgeta. Ol + dispela grasopa i ran i kam olsem ol hos bilong pait. Taim ol i kalap i go antap long het bilong ol maunten, ol i pairap olsem karis i pairap long ston, na olsem kunai i paia na i pairap. Ol i lain olsem bikpela lain soldia i redi long pait. Taim ol i kam klostu, olgeta manmeri i pret nogut tru, na strong bilong ol i pinis. Ol dispela grasopa i ran i kam olsem ol man bilong pait, na ol i go antap long ol banis bilong taun. Na ol i wokabaut i go stret tasol, olsem ol soldia i mas na wokabaut i go. Ol i no tanim i go long narapela hap na ol i no pasim rot bilong ol yet. Ol i brukim olgeta banis na i go insait, na i no gat wanpela samting inap long pasim ol. Ol i ran i go long ol taun, na ol i kalapim banis na i go daun insait long taun. Na ol i go antap long ol haus, na i go insait long ol windo olsem ol stilman.
10 Ol + i wokabaut i go na graun wantaim skai i guria. Na san wantaim mun i kamap tudak, na ol sta i no lait moa. 11 Bikpela + i singaut strong long ol soldia bilong en, na maus bilong en i pairap olsem klaut i pairap. I gat planti strongpela soldia i bihainim tok bilong en. Olaman, De bilong Bikpela em i nogut tru. Olsem na husat inap i stap gut na i no bagarap long dispela De?
God i singaut long ol manmeri long ol i mas tanim bel
12 Orait Bikpela i tok, “Tru, dispela olgeta samting bai i kamap, tasol nau yupela i mas tanim bel tru na kam bek long mi. Na yupela i mas tambu long kaikai na yupela i mas bel sori na krai na kam bek long mi. 13 Maski + long brukim nating ol klos bilong yupela, bilong makim sori bilong yupela. Long bel bilong yupela yet yupela i mas sori tru long ol sin bilong yupela.”
Yupela i mas kam bek long God, Bikpela bilong yumi. Pasin bilong sori na marimari i pulap long em. Em i no save belhat kwik. Em i save laikim yumi tumas oltaim. Oltaim em i redi long lusim sin bilong yumi na long lusim pasin bilong bekim rong bilong yumi. 14 Sapos yupela i kam bek long God, Bikpela bilong yumi, ating em bai i senisim tingting bilong en na i mekim gut long yumi na givim yumi planti kaikai. Olsem na bai yumi gat kaikai na wain bilong mekim ofa long en.
15 Yupela i mas winim biugel long maunten Saion. Tokim ol manmeri long ol i mas tambu long kaikai, na yupela i mas bungim ol bilong mekim lotu. 16 Bungim olgeta manmeri, na tokim ol long redi long mekim bikpela lotu. Bringim olgeta lapun manmeri na olgeta pikinini na ol liklik pikinini i dring susu yet i kam. Na ol nupela marit tu i mas lusim haus na i kam. 17 Ol pris i save mekim wok bilong Bikpela long haus bilong en, namel long dua na alta, ol i mas krai na prea olsem, “Bikpela yu mas sori long mipela ol manmeri bilong yu. Sapos yu no sori long mipela, bai ol arapela lain manmeri i givim baksait long mipela na tok bilas long mipela olsem, ‘God bilong yupela i stap we?’ ”
God bai i mekim gut long ol manmeri bilong en
(Sapta 2.18—3.21)
Bikpela i mekim ol kaikai i kamap gen
18 Orait ol i tanim bel na Bikpela i tingting planti long graun bilong en, na em i marimari long ol manmeri bilong en. 19 Em i tok olsem, “Nau mi laik givim yupela kaikai na wain na wel bilong diwai oliv, na bai yupela i gat planti. Na bai ol arapela lain manmeri i no moa givim baksait long yupela. 20 Bai mi rausim ol dispela grasopa bilong hap not. Bai mi rausim ol i go long ples i drai tru na i no gat wanpela samting i stap long en. Ol namba wan lain grasopa bai mi rausim i go daun long raunwara Detsi, na las lain bilong ol bai mi rausim i go daun long biksolwara Mediterenian. Ol bodi bilong ol dispela grasopa i dai pinis, ol bai i sting na smel nogut tru bai i kamap. Bai mi mekim olsem bilong bekim olgeta samting ol i bin mekim long yupela.
21 “Graun, yu no ken pret. Yu mas amamas na belgut, long wanem, mi Bikpela, mi mekim planti gutpela pasin long yu. 22 Ol animal, yupela i no ken pret. Long wanem, gras i kamap gen. Na ol diwai i karim kaikai, na i gat planti pikinini bilong diwai fik na diwai wain.
23 “Ol manmeri bilong Saion, yupela i mas amamas. Yupela i mas amamas long ol samting mi God, Bikpela bilong yupela, mi mekim bilong helpim yupela. Mi givim yupela inap ren long taim bilong planim kaikai, na mi salim planti ren i kam long yupela long namba wan mun. 24 Ol pikinini bilong wit bai i pulap tru long ol ples bilong rausim lip samting bilong wit. Na long ol hul bilong wokim wain na wel bilong diwai oliv, wain na wel bai i pulap tru na bai i kapsait. 25 Mi + yet mi bin salim ol dispela grasopa i kam long yupela olsem ol soldia. Olsem na bai mi bekim olgeta samting i bin lus long ol dispela yia ol bikpela lain grasopa i bin kaikai olgeta samting bilong yupela. 26 Bai yupela i gat planti samting bilong kaikai na bai yupela i pulap tru. Na bai yupela i litimapim nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela, long wanem, mi mekim planti gutpela samting long yupela. Na bai ol arapela lain i no inap mekim yupela ol manmeri bilong mi i sem gen. 27 Olsem + na yupela Israel, yupela bai i save olsem mi stap wantaim yupela, na mi Bikpela, mi tasol mi God bilong yupela. Na bai ol arapela lain i no inap mekim yupela ol manmeri bilong mi i sem gen.”
God bai i givim spirit bilong en long olgeta lain manmeri
28 Bikpela ++ i tok moa olsem, “Bihain bai mi kapsaitim spirit bilong mi long olgeta manmeri. Na ol pikinini man na pikinini meri bilong yupela bai i autim tok bilong mi olsem ol profet. Na bai ol lapun man bilong yupela i driman, na ol yangpela man bai i lukim ol samting olsem driman. 29 Na + long dispela taim bai mi kapsaitim spirit bilong mi tu long ol wokboi na ol wokmeri nating.”
Ol mak bilong De bilong Bikpela
30 Bikpela + i tok moa olsem, “Bai mi mekim ol narakain samting i kamap long graun na long skai olsem ol mak bilong dispela De. Blut na paia na bikpela smok bai i kamap. 31 Na + san bai i kamap tudak na mun bai i kamap retpela olsem blut. Na bihain bai De bilong Bikpela i kamap. Long dispela bikpela De olgeta manmeri bai i pret nogut tru. 32 Na + long dispela taim olgeta manmeri i askim mi long helpim ol, bai mi kisim bek ol. Mi Bikpela, mi tok pinis olsem, sampela manmeri i stap long Jerusalem bai i no ken lus. Ol dispela manmeri mi makim bilong mi yet, ol bai i stap gut.”
+ 2:2 Kis 10.14, Amo 5.18-20 + 2:4 KTH 9.7-9 + 2:10 KTH 8.12 + 2:11 KTH 6.17 + 2:13 Kis 34.6-7, 2 Sml 1.11, Sng 86.5, 86.15, Jna 4.2 + 2:25 Jol 1.4 + 2:27 Ais 45.5, Ese 37.26-28, 39.22, 39.28, Jol 3.17 + 2:28 Sek 12.10, Jo 7.39 + 2:28 Ap 2.17-21 + 2:29 1 Ko 12.13, Ga 3.28, Kl 3.11 + 2:30 Mt 24.29, Mk 13.24, Lu 21.11, 21.25 + 2:31 Ais 13.9-10, Mal 4.5, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, KTH 6.12-13 + 2:32 Ais 11.11, 11.16, Oba 1.17, Mai 4.7, Ro 9.27, 10.13, 11.26