6
Holofernes i bekim tok bilong Akior
Taim ol man i sanap klostu i pinisim ol tok kros bilong ol, orait Holofernes, hetman bilong ami bilong Asiria, i kirap krosim Akior long ai bilong ol ausaitman na bilong ol soldia bilong Amon.
Em i tok olsem, “Yu Akior, na yupela ol wokman bilong ol Israel yupela i ting yupela husat tru? Akior, nau yu laik kamap profet na autim tok long mipela, a? Yu tok, mipela i no ken pait long ol manmeri bilong Israel, long wanem, God bilong ol bai i lukautim ol, a? Tasol husat tru i God? Nebukatnesar tasol em i god. Na em yet bai i salim ol ami bilong en i go na bai ol i pinisim olgeta Israel. God bilong ol bai i no inap helpim ol. Na mipela ol wokman bilong Nebukatnesar, mipela inap pinisim ol isi tumas. Em i samting nating tasol. Ol i no inap pasim strong bilong ol dispela soldia bilong mipela i save sindaun long ol hos na pait. Mipela bai kukim ol tru. Na blut bilong ol bai i karamapim ol maunten, na ol bodi bilong ol man i dai pinis bai i pulap long ol stretpela ples. Ol i no inap long strong bilong mipela. Bai i no gat wanpela bilong ol i stap. Dispela em i tok bilong King Nebukatnesar, em bosman bilong olgeta hap bilong graun. Na ol tok bilong en i no ken lus nating.
“Tasol yu, Akior, yu soldia nogut bilong Amon, nau mi painimaut pinis olsem yu birua bilong mi. Orait, bai yu no inap lukim pes bilong mi gen, inap long taim mi mekim save pinis long ol dispela lain pipel bipo ol i bin lusim Isip na ranawe i kam. Taim mi kam bek, bai ol soldia i kilim yu long bainat na yu bai pundaun i stap namel long ol man i bagarap pinis. Nau ol wokman bilong mi bai i kisim yu i go long ol ples maunten, na bai ol i lusim yu i stap long wanpela bilong ol dispela taun i stap klostu long rot. Yu no ken dai nau. Tasol bihain bai yu kisim bagarap wantaim ol Israel. Sapos yu bilip tru olsem ol bai i no inap bagarap long han bilong mipela, orait watpo yu luk wari? Em tasol. Mi tok pinis. Tok bilong mi i no ken lus nating.”
Ol i kisim Akior i go long Betulia
10 Holofernes i tokim ol man i wok long haus sel bilong em, bai ol i mas holimpas Akior na kisim em i go long taun Betulia, na givim em i go long han bilong ol Israel. 11 Olsem na ol i holimpasim em, na bringim em i go long stretpela ples. Na ol i go olsem long ples maunten inap ol i go kamap long ol hul wara i stap aninit long taun Betulia. 12 Taim ol man bilong taun i lukim ol soldia i kam klostu, ol i kisim ol spia na banara samting, na ol i lusim taun na i ran i go antap long maunten. Na ol man i save sut long ol bikpela katapel, ol i sutim ol ston i go daun long ol soldia, bilong stopim ol bai ol i no ken kam antap. 13 Tasol ol soldia i hait gut aninit long maunten. Ol i kisim rop na pasim han lek bilong Akior, na ol i larim em i slip i stap long as bilong maunten. Na ol i go bek long bikman bilong ol.
14 Orait ol Israel i lusim taun na ol i kam daun na ol i lukim Akior i slip i stap. Na ol i lusim ol rop, na bringim em i go long taun Betulia, na ol i sanapim em long ai bilong ol lida bilong taun. 15 Long dispela taim Usia, pikinini bilong Maika bilong lain bilong Simeon,* na Kabris, pikinini bilong Otniel, na Karmis, pikinini bilong Melkiel, ol i holim wok lida. 16 Orait ol i singautim olgeta bikman bilong taun i kam bung, na olgeta yangpela man na ol meri tu ol i ran i kam hariap long ples bung. Akior i sanap namel long olgeta manmeri na Usia i askim em long stori long olgeta samting i bin kamap. 17 Akior i bekim tok na i stori long olgeta samting i bin kamap long miting bilong Holofernes. Em i stori tu long ol tok em yet i bin autim long ol lida bilong Asiria. Na tu em i ripot long tok hambak Holofernes yet i bin sutim long ol lain Israel. 18 Olgeta pipel i harim dispela, na ol i putim pes i go daun long graun na ol i lotu long God.
19 Ol i singaut olsem, “Bikpela, yu god bilong heven, lukim ol bikhetpasin ol birua bilong mipela i mekim, na yu ken sori long mipela i kisim bikpela sem. Na yu ken belgut long mipela ol manmeri tru bilong yu.”
20 Orait na ol i strongim bel bilong Akior na ol i amamasim em. 21 Miting i pinis, orait Usia i kisim Akior i go long haus bilong em, na em i wokim wanpela bikpela kaikai bilong ol bikman. Na long dispela nait ol i wok long singaut long God bilong Israel long helpim ol. Ol i singaut olsem i go inap long tulait.
* 6:15 Simeon em wanpela bilong ol 12-pela lain bilong Israel, tasol i no gat planti tok bilong dispela lain i stap long buk Baibel. Judit tu em i bilong dispela lain. Lukim 9.2.