8
Judit em i meri bilong lotu tru long God
Long dispela taim Judit i harim tok long ol dispela samting i bin kamap. Judit em i pikinini meri bilong Merari. Na Merari em i pikinini bilong Os. Na Os em i pikinini bilong Josep. Na Josep em i pikinini bilong Osiel. Na Osiel em i pikinini bilong Elkia. Na Elkia em i pikinini bilong Ananaias. Na Ananaias em i pikinini bilong Gideon. Na Gideon em i pikinini bilong Rafaim. Na Rafaim em i pikinini bilong Ahitup. Na Ahitup em i pikinini bilong Elaija. Na Elaija em i pikinini bilong Hilkia. Na Hilkia em i pikinini bilong Eliap. Na Eliap em i pikinini bilong Nataniel. Na Nataniel em i pikinini bilong Selumiel. Na Selumiel em i pikinini bilong Surisadai. Na Surisadai em i pikinini bilong Jekop. Man bilong Judit, em Manase, em i wanlain na wanpisin bilong Judit. Em i bin i dai long taim ol i wok long bungim rais bali long gaden. Taim Manase i bosim ol man i wok long pasim ol bali, san i boinim het bilong em, na em i go slip long bet, na em i dai olgeta long Betulia, em as ples bilong em. Ol i planim em klostu long ol tumbuna bilong em long matmat i stap namel long tupela taun Dotan na Balamon.
Judit i stap sori na i sindaun tasol long ples inap 3-pela yia na 4-pela mun. Em + i sanapim wanpela haus sel antap long stretpela rup bilong haus bilong em, na em i save pasim klos bilong sori. Long dispela taim bilong sori em i save tambu long kaikai long olgeta de. Tasol em i no tambu long kaikai long de bipo long de Sabat na long de Sabat yet na long de i go pas long ol bikpela de bilong nupela mun na long de bilong nupela mun yet na long ol arapela bikpela de bilong lotu na ol de bilong amamas bilong ol Israel. Judit em i wanpela smatpela meri tru, na pes bilong en i nais moa. Taim Manase man bilong en i dai, Judit i kisim planti gol na silva na bikpela lain wokman na wokmeri na ol bulmakau na ol gaden wantaim graun. Ol dispela samting Judit yet i wok long bosim nau. I no gat wanpela man o meri inap mekim tok nogut long em, long wanem, em i meri bilong aninit long God na lotu tru long em.
Judit i tok kros long ol lida
Judit i harim olkain tok kros ol manmeri i mekim long Usia, long wanem, ol i bagarap tru long wara. Na em i harim tu dispela tok tru antap Usia i bin mekim long givim taun i go long han bilong ol Asiria bihain long 5-pela de. 10 Orait Judit i salim namba wan bosmeri bilong olgeta samting bilong en i go singautim Usia na Kabris na Karmis. Em i laik bai dispela tripela lida bilong taun i mas i kam lukim em.
11 Taim tripela i kamap, em i tokim ol olsem, “Yupela ol lida bilong ol manmeri bilong Betulia, harim tok bilong mi nau. Ol samting nau yupela i tokaut pinis long ol manmeri, em i no stret. Yupela i bin mekim tok tru antap na yupela i bin tokaut long ai bilong God, na yupela i bin promis olsem sapos God i no marimari long yumi insait long 5-pela de, yupela bai givim dispela taun long han bilong ol birua. 12 Tasol + yupela i husat, na yupela i laik traim God long dispela taim nogut? Ating yupela i laik i stap antap long God, a? 13 I luk olsem yupela i laik traim God I Gat Olgeta Strong. Ating yupela i no gat tingting olgeta. 14 Yupela + i no inap long save long olgeta samting i stap long bel na lewa bilong man. Na yupela i no inap long painimaut ol tingting bilong wanpela man. Nogat tru. Orait olsem wanem na yupela i ting yupela inap painimaut ol tingting bilong God, em God i bin mekim kamap olgeta samting? Sori, ol brata. Yupela i no ken mekim God, Bikpela bilong yumi, i kros long yumi. 15 Sapos em i no laik helpim yumi insait long dispela 5-pela de, orait em i gat pawa bilong helpim yumi long wanem de em i laik. Na em i gat pawa tu long pinisim yumi long ai bilong ol birua. 16 I no samting bilong yumi long bosim tingting na laik bilong God, Bikpela bilong yumi. God em i no olsem wanpela man nating bai yupela i ken pretim o grisim em. Nogat tru. 17 Mobeta yumi wetim marimari bilong em, na yumi singaut long em i kam helpim yumi. Laik bilong em. Sapos em i laik, em i ken harim krai bilong yumi.
18 “Stat long taim bilong ol tumbuna na i kam inap nau, i no gat wanpela lain o famili o ples o taun bilong yumi i bin lotuim ol giaman god. Tru, ol tumbuna bilong bipo tru, ol i bin lotu long ol giaman god. 19 Olsem na God i bin larim ol i pundaun long han bilong ol birua na ol i bin lusim laip na ol samting bilong ol. Ol i bagarap olgeta. 20 Tasol + nau, yumi no save lotu long ol narapela god. Nogat. Yumi save lotu long God, Bikpela bilong yumi yet. Olsem na yumi ken bilip tru, bai em i no inap lukluk nating long lain bilong yumi.
21 “Harim. Sapos ol birua i winim yumi, bai ol i winim tu olgeta Judia. Na haus bilong God bai i bagarap tu. Na God bai i bekim dispela bagarap long blut bilong yumi yet. 22 Sapos ol wantok i dai o i go kalabus, dispela em bai i asua bilong yumi. Na sapos ol birua i bagarapim kantri yumi bin kisim nating long han bilong ol tumbuna, em tu bai i asua bilong yumi. Taim yumi kamap wokboi nating, bai ol birua i semim yumi nogut tru, na bai yumi kamap rabis tru long ai bilong ol. 23 Long dispela taim bai i no gat marimari moa. Nogat. God tu bai i semim yumi.”
Judit i autim gutpela tingting
24 Na Judit i tok moa olsem, “Olsem na ol brata, yumi mas soim gutpela pasin long ol wantok. Laip bilong ol i stap long han bilong yumi. Na tempel bilong God wantaim alta tu i stap long han bilong yumi. 25 Yumi mas givim tenkyu long God, Bikpela bilong yumi. Em i laik traim yumi nau, olsem em i bin traim ol tumbuna bipo. 26 Yumi + tingting bek long samting em i bin mekim long Abraham, na long ol hevi em i bin givim long Aisak, na long olgeta samting i bin kamap long Jekop long kantri Mesopotemia taim em i lukautim ol sipsip bilong kandere bilong en, Laban. 27 God i putim bikpela hevi tru long ol bilong painimaut wanem tingting tru i stap long bel bilong ol, tasol em i no bin traim yumi long dispela kain pasin. Nogat. Na dispela hevi em i givim long yumi, em i no givim bilong bekim nogut long yumi. Nogat. God i save givim hevi long ol man i stap klostu long em, bilong skulim ol.”
28 Orait Usia i bekim tok bilong Judit olsem, “Olgeta tok bilong yu i tru. Na i no gat man i ken rabisim ol dispela toktok bilong yu. 29 Na nau em i no namba wan taim yu bin kamapim gutpela save bilong yu long ples klia. Nogat. Stat long taim yu yangpela yet na i kam inap nau, mipela olgeta i lukim pinis gutpela stretpela tingting na pasin bilong yu. 30 Tasol ol manmeri i sot tru long wara, na ol i strong long mipela i mas mekim dispela promis. Na ol i subim mipela long mekim tok tru antap. 31 Yu wanpela meri bilong lotu tru, yu mas prea long helpim mipela. Na yu mas prea bai God i ken salim ren i kam daun bilong pulimapim ol hul wara bilong yumi, na bai yumi ken kisim strong gen.”
32 Orait Judit i bekim tok olsem, “Yupela harim. Nau mi laik mekim wanpela samting bai olgeta pikinini na tumbuna bilong yumi i kamap bihain i no inap lusim tingting long en. 33 Long dispela nait, yupela yet i mas sanap long bikdua bilong taun na mi wantaim wokmeri bilong mi, mitupela bai i go ausait. Bipo long dispela de yu bin makim bilong givim taun i go long han bilong ol birua, long strong bilong God, mi yet bai mi pinisim dispela hevi bilong yumi Israel. 34 Yupela i no ken askim mi bai mi mekim wanem samting. Mi no inap tokim yupela inap mi mekim pinis.”
35 Usia wantaim ol lida i harim dispela tok na ol i tokim Judit olsem, “Yu go, na God i ken lukautim yu. Na Bikpela i ken i stap wantaim yu bai em yet i ken bekim nogut long ol birua bilong yumi.” 36 Orait na ol i lusim haus bilong Judit na ol i go bek long ples lukaut bilong ol.
+ 8:5 Het 3.20, 2 Kin 4.10 + 8:12 Lo 6.16, Jop 38.2 + 8:14 Ro 11.33-34, 1 Ko 2.11 + 8:20 Jdt 5.21 + 8:26 Stt 22.1-18, 29.131.55