10
Ol i kilim ol lain bilong Ahap
I gat ol pikinini man na ol tumbuna pikinini man bilong King Ahap i stap long taun Samaria. Namba bilong ol, em inap 70 olgeta. Na Jehu i raitim sampela pas na salim i go long ol hetman na bikman bilong dispela taun* na long ol bikman i save was long ol tumbuna pikinini bilong Ahap. Em i raitim tok olsem, “Ol lain pikinini bilong Ahap i stap wantaim yupela, na yupela i gat ol karis bilong pait na ol hos na ol spia na ol arapela samting bilong pait, na yupela i stap long taun i gat strongpela banis. Olsem na long taim yupela i kisim ol dispela pas bilong mi, yupela i mas makim wanpela gutpela man tru namel long ol lain pikinini bilong Ahap na mekim em i kamap king. Na yupela i mas pait long helpim em i stap king.”
Ol hetman na bikman bilong Samaria i kisim dispela tok na ol i pret nogut tru na i tok, “Jehu i winim tupela king pinis. Na olsem wanem bai yumi inap winim em? Yumi i no inap tru.” Olsem na man bilong lukautim haus king na namba wan hetman bilong taun wantaim ol arapela hetman na ol bikman i save was long ol lain pikinini bilong Ahap, olgeta i salim tok long Jehu olsem, “Mipela i wokman bilong yu na mipela i redi long bihainim laik bilong yu tasol. Mipela i no ken makim wanpela man i kamap king. Nogat tru. Yu laik mekim wanem samting, orait yu mekim tasol.”
Orait Jehu i raitim narapela pas na i tokim ol dispela man olsem, “Sapos yupela i laik bihainim mi na i stap aninit long mi, orait mi laik bai yupela i kilim olgeta lain pikinini bilong Ahap. Na long tumora long wankain taim olsem, yupela i mas bringim het bilong ol i kam long Jesril.” Ol dispela 70 lain pikinini bilong Ahap i stap wantaim ol bikman bilong taun Samaria, na ol dispela bikman i save skulim ol. Tasol taim ol dispela bikman i kisim dispela pas bilong Jehu, orait ol i kilim i dai olgeta dispela 70 lain pikinini bilong Ahap. Na ol i katim nek bilong ol na putim het bilong ol long ol basket na salim i go long Jehu. Taim Jehu i harim olsem ol man i bringim pinis ol het bilong ol lain pikinini bilong Ahap, orait em i tokim ol man olsem, “Bungim ol dispela het long tupela hip klostu long bikpela dua bilong taun, na larim ol i stap inap long tumora.”
Orait long moning long de bihain, Jehu i kirap na i go long dua bilong taun na i lukim ol dispela het. Planti manmeri i bung i stap long dispela hap na Jehu i sanap na i tokim ol olsem, “Mi yet mi bin tingting long daunim Joram, bosman bilong mi. Olsem na mi bin kilim em i dai. Na mi save, yupela i no bin kilim man i dai. Tasol husat tru i kilim ol dispela lain? Yumi no save. 10 Tasol + dispela i soim yumi olsem, olgeta tok bipo Bikpela i bin mekim long lain bilong Ahap, i wok long kamap tru. Nau Bikpela i inapim pinis dispela tok em i bin mekim long maus bilong profet Elaija, wokman bilong en.” 11 Orait + na bihain Jehu i kilim i dai olgeta arapela famili bilong Ahap i stap long Jesril, wantaim ol ofisa bilong Ahap na ol gutpela pren bilong en na ol pris bilong en. Em i no larim wanpela i stap. Nogat tru.
Jehu i kilim i dai ol famili bilong King Ahasia
12 Orait Jehu wantaim ol soldia bilong en i lusim Jesril na i laik i go long Samaria. Em i bihainim rot i go na i kamap long dispela hap ol i kolim, Ples bung bilong ol wasman bilong sipsip. 13 Na em i bungim sampela man na i askim ol olsem, “Yupela i kam long wanem hap?” Na ol i bekim tok olsem, “Mipela ol lain bilong King Ahasia. Mipela i laik i go long Jesril bilong lukim ol lain bilong King Joram na ol lain bilong Kwin Jesebel.” 14 Jehu i harim dispela tok, orait em i tokim ol lain bilong en olsem, “Holimpas ol dispela man.” Orait ol i holimpas olgeta dispela man na kisim ol i go long wanpela bikpela hul i stap long dispela hap. Na ol i kilim olgeta dispela lain bilong Ahasia i dai, na i no gat wanpela i stap. Namba bilong ol inap 42 olgeta.
Jehu i kilim olgeta arapela famili bilong Ahap
15 Jehu wantaim ol soldia bilong en i lusim dispela hap na i go na em i bungim Jonadap, pikinini man bilong Rekap. Jehu i givim gude long em na i tokim em olsem, “Mi laikim tru tingting bilong yu. Na yu olsem wanem, yu amamas long ol samting mi mekim o nogat?” Na Jonadap i tokim Jehu olsem, “Yes, mi wanbel wantaim yu.” Orait na Jehu i tok, “Gutpela. Sapos olsem, han bilong yu i kam, yumi sekan.” Orait Jehu i holim han bilong Jonadap na i pulim em i kam antap long karis. 16 Na Jehu i tokim em olsem, “Yu kam wantaim mi na bai yu save, mi strong long bihainim Bikpela tasol.” Jonadap i orait long dispela, na ol i ran long karis i go long Samaria. 17 Ol + i kamap long Samaria, na Jehu i kilim i dai olgeta arapela lain famili bilong Ahap. Em i pinisim ol tru, na dispela i inapim dispela tok bipo Bikpela i bin givim long Elaija.
Jehu i kilim i dai olgeta manmeri i save lotuim god Bal
18 Bihain Jehu i singautim olgeta manmeri bilong Samaria i kam bung, na em i tokim ol olsem, “Bipo King Ahap i strong long lotuim god Bal. Tasol bai mi strong moa yet long lotuim Bal. 19 Olsem na mi laik yupela i mas singautim ol profet na ol pris na olgeta manmeri i save lotu long Bal na olgeta i mas i kam bung. No ken larim wanpela i stap, long wanem, mi laik mekim wanpela bikpela ofa long Bal. Sapos wanpela i no kamap, orait bai em i dai stret.” Jehu i mekim dispela tok bilong trikim ol manmeri i save lotuim Bal, bilong em i ken kilim olgeta i dai. 20 Na Jehu i tok moa olsem, “Yumi mas makim wanpela de bilong mekim bikpela lotu long god Bal.” Orait na ol i makim wanpela de. 21 Na Jehu i salim tok i go long olgeta hap bilong Israel, na olgeta manmeri i save lotuim Bal, ol i kam bung. I no gat wanpela i stap long ples.
Orait na ol i go insait long bikpela haus lotu bilong giaman god Bal na haus lotu i pulap tru. 22 Ol i go insait pinis, orait Jehu i go long man i save lukautim ol klos bilong lotu, na i tokim em olsem, “Kisim ol klos bilong lotu na givim long ol manmeri i bin kam bilong lotuim Bal.” Orait dispela man i mekim olsem Jehu i tok. 23 Na bihain Jehu wantaim Jonadap, pikinini bilong Rekap, tupela i go insait long dispela haus lotu. Na Jehu i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas lukluk gut na skelim yupela yet, nogut wanpela man o meri i save lotu long Bikpela i stap wantaim yumi. Mi laik bai yumi ol manmeri i save lotuim Bal tasol i mas i stap.” 24 Em i tok pinis, orait em wantaim Jonadap i go insait long rum i gat alta na ol i mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa long god Bal.
Taim ol manmeri i no kam yet, Jehu i bin makim 80 soldia bilong en na i tokim ol long wet i stap ausait long haus lotu. Na em i bin tokim ol olsem, “Yupela i mas kilim i dai olgeta dispela lain i save lotuim Bal. Sapos wanpela soldia i larim wanpela bilong ol dispela lain i ranawe, orait dispela soldia i mas i dai.” 25 Jehu i mekim pinis ofa bilong paia i kukim olgeta, orait em i lusim haus lotu na tokim ol soldia na ol ofisa bilong en olsem, “Yupela go insait na kilim olgeta i dai. Yupela i no ken larim wanpela i ranawe.” Orait ol i go insait na kilim olgeta long bainat. Na bihain ol i kisim ol bodi bilong ol na i go tromoi ausait long taun. Na ol i go bek long haus lotu bilong Bal insait long taun. 26 Na ol i go insait long haus lotu na kisim ol dispela pos ol man i save lotuim, na ol i bringim i kam ausait na kukim long paia. 27 Na ol i bagarapim piksa bilong god Bal na haus lotu bilong en. Na ol i mekim dispela haus lotu i kamap haus pekpek tasol, na i stap olsem i kam inap nau.
28 Olsem na Jehu i pinisim pasin bilong lotu long god Bal na ol Israel i no moa lotu long em. 29-30 Na + Bikpela i tokim Jehu olsem, “Yu bin bihainim laik bilong mi na yu mekim ol dispela samting long lain bilong Ahap, na dispela pasin bilong yu i gutpela. Olsem na bihain bai mi larim ol man long lain bilong yu i kamap king, i go inap long namba 4 lain tumbuna bilong yu.” Tasol bihain Jehu i bihainim pasin nogut bilong King Jeroboam, dispela man bipo i bin pulim ol Israel long mekim sin. Jeroboam i bin wokim tupela bulmakau long gol na em i bin putim wanpela long taun Betel na wanpela long taun Dan. Na Jehu i larim ol Israel i lotuim ol dispela bulmakau. 31 Na tu Jehu i no strong long bihainim gut olgeta lo bilong God, Bikpela bilong Israel. Nogat. Em i bihainim pasin bilong Jeroboam, dispela king bipo i bin pulim ol Israel long mekim sin.
Jehu i dai
32 Long taim Jehu i stap king, Bikpela i stat long larim ol arapela kantri i winim Israel na kisim sampela hap graun bilong ol. King Hasael bilong Siria i wok long pait long ol Israel long kisim dispela olgeta hap graun bilong Israel 33 i stap long hap sankamap bilong wara Jordan. Na Hasael i winim ol Israel na i kisim olgeta graun, i stat long taun Aroer, klostu long wara Arnon long hap saut na i go inap long distrik Gileat na Basan, long hap not. Dispela em i graun bilong ol lain Gat na bilong ol lain Ruben na bilong hap lain Manase.
34 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Jehu i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel. Dispela buk i stori long olgeta strongpela wok em i bin mekim. 35 Bihain Jehu i dai na ol i planim em long Samaria. Na pikinini man bilong en, Jehoahas i kisim ples bilong em na i kamap king. 36 Jehu i stap king long Samaria inap 28 yia.
* 10:1 Tok Hibru i tok, taun Jesril. Tasol sampela man bilong bipo yet i bin tanim dispela tok long tok Grik, na ol i ting em i tok long taun Samaria. + 10:10 1 Kin 21.20-24 + 10:11 Hos 1.4 + 10:17 1 Kin 21.20-24 10:27 Dispela tok “nau” i no tok long taim bilong yumi nau. Nogat. Em i tok long taim bilong man i raitim dispela buk. + 10:29-30 1 Kin 12.28-30