8
Meri bilong taun Sunem i kam bek long Israel
Wanpela + taim Elisa i bin i go givim tok long dispela meri bilong taun Sunem, em dispela meri tasol bipo pikinini bilong en i dai, na Elisa i bin kirapim em bek. Elisa i bin tokim meri olsem, “Bikpela i tok pinis bai taim bilong hangre i kamap long kantri bilong yumi na bai ol manmeri i sot long kaikai inap 7-pela yia. Olsem na yu mas kisim ol famili bilong yu na i go i stap long narapela kantri inap dispela taim nogut i pinis.” Olsem na dispela meri i bihainim tok bilong Elisa, na em wantaim ol famili bilong en i go i stap long kantri Filistia inap 7-pela yia. Dispela 7-pela yia i go pinis, orait em wantaim famili bilong en i kam bek long Israel. Na em i go long king bilong askim em long larim em i kisim haus na graun bilong en gen.
Taim meri i wokabaut i go long king, king i toktok wantaim Gehasi, dispela wokman bilong Elisa. King i tokim Gehasi olsem, “Mi laik bai yu stori long mi long ol bikpela wok Elisa i bin mekim.” Orait na Gehasi i stori long dispela taim bipo Elisa i bin kirapim bek wanpela pikinini i dai pinis. Gehasi i wok long stori yet, na dispela meri i kam kamap bilong askim king long larim em i kisim bek ol samting bilong en. Gehasi i lukim dispela meri na em i tokim king olsem, “King, lukim. Em dispela meri tasol. Na em dispela pikinini tasol i bin dai na Elisa i kirapim.” Orait na king i askim meri long dispela samting Elisa i bin mekim, na meri i stori long em. Na bihain king i singautim wanpela ofisa bilong en i kam na i tokim em olsem, “Yu mas helpim dispela meri long kisim bek olgeta samting bilong en. Na tu yu mas helpim em long kisim mani inap long pe bilong kaikai i bin kamap long ol gaden bilong en long ol dispela 7-pela yia em i stap long narapela kantri.”
King Benhadat bilong Siria i dai
Wanpela taim Elisa i go long Damaskus, biktaun bilong kantri Siria. Long dispela taim Benhadat, king bilong Siria, i gat sik. Na ol i tokim king olsem, “Elisa, dispela profet bilong God, em i stap nau long Damaskus.” Orait na king i tokim Hasael, wanpela ofisa bilong en olsem, “Kisim wanpela presen na go lukim dispela profet. Na yu mas askim em long askim Bikpela olsem, sik bilong mi bai i pinis, o nogat.” Olsem na Hasael i kisim olkain gutpela samting bilong Damaskus, inap long skel bilong 40 kamel i ken karim, na em i putim long ol kamel na bringim i go long Elisa. Em i go kamap na em i tokim Elisa olsem, “Bikman, mi wokman bilong King Benhadat, na em i salim mi bilong askim yu long sik bilong en bai i pinis o nogat.”
10 Na Elisa i bekim tok bilong en olsem, “Yu go tokim king olsem, sik bilong en bai i pinis. Tasol Bikpela i bin soim mi olsem, em bai i dai.” 11 Elisa i mekim dispela tok pinis na em i lukluk strong long Hasael, i go inap Hasael i stat long tingting planti. Na Elisa i krai. 12 Na Hasael i askim em, “Bikman, bilong wanem yu krai?” Na Elisa i bekim tok olsem, “Mi krai, long wanem, mi save, bihain bai yu mekim planti pasin nogut long ol manmeri bilong Israel. Yu wantaim ol soldia bilong yu bai i bagarapim ol strongpela banis bilong ol na kukim. Na bai yupela i kilim i dai ol yangpela man bilong ol Israel. Na bai yupela i apim ol liklik pikinini na tromoi i go long graun na bai ol i dai. Na taim yupela i lukim ol meri i gat bel, bai yupela i kisim bainat na brukim bel bilong ol.” 13 Hasael + i harim dispela tok na i bekim tok bilong Elisa olsem, “Mi man nating tasol. Olsem wanem na mi inap mekim dispela bikpela samting?” Orait na Elisa i tokim em olsem, “Bikpela i soim mi pinis olsem, bai yu kamap king bilong Siria.”
14 Tupela i toktok pinis, orait Hasael i go bek long King Benhadat. Na king i askim em, “Elisa i tokim yu olsem wanem?” Na Hasael i tok, “Em i tok, tru tumas sik bilong yu bai i pinis na bai yu orait gen.” 15 Tasol long de bihain Hasael i ting long kilim king. Olsem na em i kisim wanpela blanket na putim long wara na karim i go karamapim pes bilong king. Na em i holim strong bai king i no ken pulim win, olsem na king i dai. Na bihain Hasael yet i kamap king bilong Siria.
Stori bilong kantri Israel na Juda
i go inap kantri Israel i bagarap
(Sapta 8.16—17.41)
Jehoram i kamap king bilong Juda
(2 Stori 21.1-20)
16 Long namba 5 yia bilong Joram, pikinini bilong Ahap, i stap king bilong Israel, Jehoram, pikinini man bilong Jehosafat, i kisim ples bilong papa bilong en na i kamap king bilong Juda. 17 Em i gat 32 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap 8-pela yia. 18 Em i bin maritim pikinini meri bilong Ahap, king bilong Israel. Olsem na em i bihainim ol pasin nogut bilong ol lain bilong Ahap na ol arapela king bilong Israel, na em i mekim sin long ai bilong Bikpela. 19 Tasol + Bikpela i no bagarapim kantri Juda. Long wanem, Bikpela i tingim wokman bilong en, Devit, na tu em i tingim dispela promis em i bin mekim olsem, oltaim bai i gat wanpela man bilong lain bilong Devit i stap king. Olsem na bai lam bilong Devit i no ken i dai.*
20 Long + taim Jehoram i stap king bilong Juda, ol Idom i bikhet na i no moa i stap aninit long king bilong Juda. Nogat. Ol i makim king bilong ol yet na em i bosim ol. 21 Olsem na Jehoram i kisim ol soldia i save sanap long karis na pait, na ol i go long hap bilong Sair long pait long ol Idom. Ol i go kamap na ol Idom i kam banisim ol na i redi long pait long ol. Na long nait Jehoram wantaim ol ofisa i bosim ol karis bilong pait, ol i pait strong tru na sakim ol Idom. Tasol ol arapela soldia bilong en i bin lusim pait na ranawe i go bek long ples bilong ol. 22 Olsem na ol Juda i no winim ol Idom. Na ol Idom i bosim kantri bilong ol yet, i kam inap nau. Na long dispela taim ol manmeri bilong taun Lipna tu i bikhet, na i no moa i stap aninit long ol Juda.
23 Ol stori bilong olgeta arapela samting King Jehoram i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. 24 Bihain Jehoram i dai na ol i planim em long ples matmat bilong ol tumbuna bilong en, long Taun Bilong Devit. Na pikinini man bilong en, Ahasia, i kisim ples bilong en na i kamap king.
Ahasia i kamap king bilong Juda
(2 Stori 22.1-6)
25 Long namba 12 yia bilong Joram, pikinini bilong Ahap, i stap king bilong Israel, Ahasia, pikinini bilong Jehoram, i kamap king bilong Juda. 26 Ahasia i gat 22 krismas long taim em i kamap king, na em i stap king long Jerusalem inap long wanpela yia tasol. Mama bilong en, em Atalia, pikinini meri bilong King Ahap na tumbuna pikinini bilong Omri, king bilong Israel. 27 Mama bilong Ahasia i kam long lain bilong Ahap, olsem na em i bihainim ol pasin nogut bilong ol lain bilong Ahap na em i mekim sin long ai bilong Bikpela, olsem ol lain bilong Ahap i save mekim.
28 Wanpela taim King Ahasia i go wantaim Joram, king bilong Israel, na ol i go pait long Hasael, king bilong Siria. Ol i pait klostu long taun Ramot long distrik Gileat, na ol soldia bilong Siria i sutim Joram na em i kisim bagarap. 29 Orait na Joram i lusim pait na i go i stap long taun Jesril bilong wet long kamap orait gen. Em i stap yet long Jesril na Ahasia i go lukim em.
+ 8:1 2 Kin 4.8-37 + 8:13 1 Kin 19.15 + 8:19 1 Kin 11.36 * 8:19 Lukim tok i stap long 1 King 11.36. + 8:20 Stt 27.40