Gutnius
Luk i raitim
Tok i go pas
Long Gutnius Luk i raitim yumi lukim Jisas em i man bilong kisim bek ol Israel na ol arapela lain manmeri tu. Long taim Jisas i laik kirapim wok bilong en, em i tokim ol manmeri olsem, Holi Spirit i kirapim em bilong autim gutpela tok bilong God long ol rabisman (lukim 4.18). Na tru tumas, long dispela buk Luk i stori planti long Jisas i sori long ol manmeri i karim olkain hevi, na em i mekim gut long ol.
Ol samting Jisas i mekim, ol i mekim ol lain bilong em i amamas tru long em. Long taim Maria i karim em, ol manmeri i amamas (lukim 1.42-48 na 2.10), na long pinis bilong buk, long taim Jisas i go antap long heven, ol i amamas moa yet (lukim 24.52).
Planti samting bilong laip bilong Jisas Luk wanpela tasol i stori long en. Tok bilong ol dispela samting i no i stap long ol arapela buk. Luk tasol i stori long ol planti samting i bin kamap long taim Jisas i kamap long graun. Luk tasol i raitimtok piksa Jisas i bin autim i stori long man bilong Samaria i helpim man i painim birua long rot, na tok piksa i stori long pikinini i lusim papa na i go paul nabaut, na ol arapela tok piksa bilong Jisas tu. Luk tasol i stori long samting i bin kamap long Sakius, dispela man bilong kisim takis.
Sampela samting Luk i gat planti tok long en, em pasin bilong beten strong, na wok bilong Holi Spirit, na pasin bilong God long lusim sin bilong ol manmeri. Luk i gat planti tok tu long ol samting ol meri i bin mekim.
Tok bilong Luk i no pinis long dispela buk. Nogat. Luk tasol i bin raitim dispela buk yumi kolim Wok bilong ol Aposel, em buk i stori long ol samting ol aposel i bin mekim long taim Jisas i go pinis antap long heven.
1
Luk i raitim dispela stori long Tiofilus
Bikman + Tiofilus, bipo planti man i traim han bilong ol long raitim stori bilong olgeta samting God i bin mekim i kamap namel long mipela. Ol + i bihainim tok bilong ol man i bin lukim ol dispela samting long ai bilong ol, stat long taim ol dispela samting i bin kirap. Ol dispela man i stap olsem wokman bilong tok bilong God, na ol i givim dispela stori long mipela. Olsem + na mi tu mi laik raitim dispela stori na salim i kam long yu. Mi bin wok longpela taim long askim gut long as bilong dispela olgeta samting. Nau mi raitim stret tasol, olsem ol dispela samting i bin kamap. Yu ritim na bai yu ken save gut olsem, dispela tok ol i bin lainim yu long en, em i tru olgeta.
Stori bilong ol samting i bin kamap long taim Elisabet i karim Jon Bilong Baptais na Maria i karim Jisas
(Sapta 1.5—2.52)
Ensel i tokim Sekaraia olsem Jon bai i kamap
Taim + Herot i stap king bilong Judia, wanpela pris i stap, nem bilong en Sekaraia. Em i pris bilong ol lain bilong Abiya. Meri bilong en em i bilong lain bilong Aron, na nem bilong meri em Elisabet. Tupela + i stap stretpela long ai bilong God. Tupela i save bihainim olgeta lo na olgeta tok bilong Bikpela, na tupela i no gat asua long ai bilong en. Tasol tupela i no gat pikinini, long wanem, Elisabet i no inap karim pikinini. Na tupela i lapun pinis.
Wanpela + taim ol lain bilong Sekaraia i go mekim wok pris, na Sekaraia tu i mekim wok pris long ai bilong God. Orait + ol i pilai satu bilong painimaut wanem pris i mas go insait long haus bilong Bikpela, bilong mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel. Na long dispela pasin ol i makim Sekaraia, na em i go insait bilong mekim ofa. 10 Long + dispela taim bilong mekim ofa, ol bikpela lain manmeri i bung i stap ausait long haus bilong God na ol i beten i stap. 11 Orait na wanpela ensel bilong Bikpela i kamap long Sekaraia na i sanap i stap long han sut bilong alta bilong ofa bilong smok i gat gutpela smel. 12 Sekaraia + i lukim ensel na em i kirap nogut na i pret. 13 Tasol ensel i tokim em olsem, “Sekaraia, yu no ken pret. God i harim pinis prea bilong yu. Meri bilong yu Elisabet bai i karim pikinini man. Na yu mas kolim nem bilong en Jon. 14 Bai bel bilong yu i stap gutpela, na bai yu amamas. Na planti manmeri bai i amamas long taim dispela pikinini i kamap, 15 long + wanem, em bai i gat biknem long ai bilong Bikpela. Em bai i no ken dring wain na bia samting. Taim em i stap yet long bel bilong mama, Holi Spirit bai i pulap long em. 16 Em + bai i mekim planti manmeri bilong Israel i tanim na i go long God, Bikpela bilong ol. 17 Em + bai i kisim pasin na strong bilong Elaija na wokabaut i go pas long Bikpela. Em bai i mekim ol papa na ol pikinini i kamap wanbel. Na em bai i stretim tingting bilong ol man bilong sakim tok, na ol bai i kisim gutpela tingting olsem bilong ol stretpela man. Em bai i redim ol man na ol i stap redi long Bikpela i kam.”
18 Na + Sekaraia i tokim ensel olsem, “Olsem wanem na mi ken save dispela tok bilong yu i tru? Mi lapun pinis, na meri bilong mi em tu i lapun.”
19 Na + ensel i bekim tok olsem, “Mi Gebriel, na mi save sanap long pes bilong God. God yet i salim mi na mi kam bilong tokim yu, na bilong bringim dispela gutpela nius long yu. 20 Orait + yu harim. Yu no bin bilipim tok bilong mi, olsem na nau maus bilong yu bai i pas na bai yu no inap toktok, inap long taim dispela olgeta samting i kamap pinis. Dispela tok bilong mi bai i kamap tru long taim God i makim.”
21 Ol manmeri i wet yet long Sekaraia, na ol i tingting planti long wanem samting i kamap na em i stap longpela taim insait long haus bilong God. 22 Na bihain em i kam ausait na em i no inap mekim toktok long ol. Olsem na ol i save, em i bin lukim narakain samting insait long haus bilong God. Em i mekim toktok long ol long han bilong en tasol. Na maus bilong en i pas i stap. 23 Bihain, + taim bilong wok bilong Sekaraia em i pinis, na em i go bek long ples bilong en. 24 Na bihain meri bilong en Elisabet em i gat bel. Na em i hait i stap inap long 5-pela mun. Elisabet i tok olsem, 25 “Bikpela + i bin marimari long mi. Em i mekim dispela samting i kamap long mi bilong pinisim sem bilong mi long ai bilong ol manmeri.”
Ensel i tokim Maria olsem Jisas bai i kamap
26 Long namba 6 mun bilong Elisabet i gat bel, God i salim ensel Gebriel i go long wanpela taun bilong Galili, nem bilong en Nasaret. 27 Em + i go long wanpela yangpela meri ol i bin makim bilong maritim wanpela man bilong lain bilong King Devit, nem bilong en Josep. Nem bilong dispela yangpela meri em Maria. 28 Orait + Gebriel i go long em na i tok olsem, “Gude, meri. Bikpela i stap wantaim yu, na em i bin blesim yu na mekim gut long yu.” 29 Maria i harim dispela tok, na em i kirap nogut na i ting, “Dispela em i wanem kain tok?”
30 Na ensel i tokim em olsem, “Maria, yu no ken pret. God em i belgut tru long yu. 31 Harim. + Yu bai kisim bel na karim wanpela pikinini man. Na yu mas kolim nem bilong en Jisas. 32 Em + + bai i stap bikman. Na bai ol i kolim em Pikinini bilong God Antap Tru. Na God bai i putim em i stap king olsem tumbuna bilong en Devit. 33 Em + bai i stap king bilong ol lain bilong Jekop oltaim. Na wok king bilong en bai i no inap pinis.”
34 Na Maria i askim ensel olsem, “Dispela samting bai i kamap olsem wanem? Mi no marit yet long wanpela man.”
35 Na + ensel i bekim tok bilong en olsem, “Holi Spirit bai i kam long yu, na strong bilong God Antap Tru bai i karamapim yu. Olsem na dispela pikinini bihain bai yu karim, em bai i stap gutpela na stretpela man bilong God, na ol bai i kolim em Pikinini Bilong God.
36 “Harim. Kandere bilong yu Elisabet em i lapun pinis, tasol em i gat bel na em bai i karim pikinini man. Bipo ol i save tok em i no inap karim pikinini. Tasol nau em i gat bel, na 6-pela mun bilong en i go pinis. 37 I + no gat wanpela samting God i no inap mekim.”
38 Na Maria i tok olsem, “Harim. Mi wokmeri bilong Bikpela. Em i ken mekim long mi olsem yu tok.” Orait ensel i lusim em na i go.
Maria i go lukim Elisabet
39 Long dispela taim Maria i kirap na i hariap i go long ples maunten, long wanpela taun bilong distrik Judia. 40 Na em i go insait long haus bilong Sekaraia na i givim gude long Elisabet. 41 Elisabet + i harim gude bilong Maria, na pikinini i stap long bel bilong Elisabet em i kalap. Na Holi Spirit i pulap long Elisabet, 42 na + em i singaut strong tumas, na i tok, “God i bin mekim gut tru long yu na givim yu blesing i winim blesing em i givim long ol arapela meri. Na dispela pikinini i stap long bel bilong yu, em tu i kisim blesing bilong God. 43 Mi husat na mama bilong Bikpela bilong mi em i kam long mi? 44 Harim. Taim yau bilong mi i harim gude bilong yu, orait pikinini i stap long bel bilong mi em i amamas na i kalap. 45 Yu + bin bilip olsem Bikpela bai i mekim olsem em i bin tokim yu, olsem na yu ken amamas tru.”
Song bilong Maria
46 Maria ++ i tok olsem,
“Bel bilong mi
em i litimapim nem
bilong Bikpela.
47 Na spirit bilong mi
em i amamas long God,
em i Helpim bilong mi
na em i save mekim mi
i stap gut tru.
48 Mi + wokmeri bilong en,
mi samting nating,
tasol em i lukim mi
na em i marimari long mi.
Nau na bihain tu
bai olgeta lain manmeri i tok
long God i bin givim
bikpela amamas long mi.
49 God + i gat bikpela strong,
em i bin mekim
narakain samting tru
bilong helpim mi,
na nem bilong en i stap holi.
50 Em + i save marimari
long ol manmeri i aninit long em.
Em bai i mekim olsem tasol
long ol manmeri i stap nau,
na long ol manmeri i kamap bihain
inap oltaim oltaim.
51 Han + bilong en
i bin mekim strongpela wok.
Ol man i save ting ol i nambawan tru
na i litimapim nem bilong ol yet,
em i bin rausim ol i go nabaut.
52 Em + i daunim ol strongpela king,
na em i litimapim ol man
i no gat nem.
53 Em + i givim planti gutpela samting
long ol man i hangre,
na bel bilong ol i pulap tru.
Tasol ol man i gat planti samting,
em i rausim ol i go nating.
54-55 Em + i helpim wokman bilong en,
Israel,
na em i tingim yet promis
em i bin mekim long Abraham
na long ol tumbuna bilong yumi,
long em bai i marimari oltaim
long ol lain bilong ol
i kamap bihain.”
56 Maria i stap wantaim Elisabet inap tripela mun samting, na bihain em i go bek long ples bilong en.
Elisabet i karim Jon
57 Taim i kamap bilong Elisabet i karim pikinini, na em i karim pikinini man. 58 Ol wanples na ol wanlain bilong Elisabet ol i harim nius long Bikpela i bin marimari tru long em, na ol i amamas wantaim em.
59 Orait ol i wet wanpela wik, na + ol i kam bilong katim skin bilong pikinini. Ol i laik givim nem Sekaraia long em, olsem nem bilong papa. 60 Tasol + mama bilong pikinini i tok, “Nogat. Yumi mas kolim nem bilong en Jon.” 61 Na ol i tokim em, “I no gat wanpela bilong ol wanlain bilong yupela i gat dispela nem.” 62 Na ol i mekim toktok long han, na ol i askim papa, em i laik givim wanem nem long pikinini. 63 Em i tokim ol long bringim wanpela samting bilong em i ken raitim tok long en, na em i raitim tok olsem, “Nem bilong en Jon.” Na ol i tingting planti. 64 Na wantu tasol maus bilong Sekaraia i no pas moa, na em inap toktok gen. Orait na em i toktok, na i litimapim nem bilong God. 65 Na olgeta wanples bilong em, ol i lukim dispela narakain samting i bin kamap na ol i pret. Na nius bilong dispela olgeta samting i go nabaut long olgeta ples i stap long ples maunten bilong Judia. 66 Olgeta + man i harim dispela nius, ol i tingting planti na ol i askim olsem, “Bihain dispela pikinini bai i kamap wanem kain man?” Ol i save, strong bilong Bikpela i stap wantaim em.
Sekaraia i autim tok profet
67 Orait + Holi Spirit i pulap long Sekaraia, papa bilong dispela pikinini, na em i mekim tok profet olsem, 68 “Yumi + litimapim nem bilong God, Bikpela bilong Israel. Em i kam na i helpim yumi manmeri bilong en, na em i kisim bek yumi. 69 Long + lain bilong wokboi bilong en Devit, Bikpela i kamapim wanpela strongpela man bilong kisim bek yumi, 70 olsem + bipo yet em i bin tok long maus bilong ol profet bilong en. 71 Em + i tok bai em i kisim bek yumi long han bilong ol birua bilong yumi, na long han bilong ol man i bel nogut tru long yumi. 72 Em + i marimari long ol tumbuna bilong yumi na i helpim ol. Na em i tingim yet dispela kontrak bipo em yet i mekim. 73 Em + i tok tru antap long tumbuna bilong yumi Abraham. Na nau em i laik mekim long yumi olsem bipo em i tok. 74 Em + i laik kisim bek yumi long han bilong ol birua, na yumi ken holim wok bilong em, na yumi no ken pret. 75 Olsem + na olgeta taim yumi stap laip, yumi ken wokabaut long ol pasin i stret long ai bilong em, na yumi ken pulap long ol gutpela gutpela pasin em i laikim. 76 Na + yu, pikinini, bihain bai ol i kolim yu profet bilong God Antap Tru. Bai yu go pas long Bikpela, bilong redim rot bilong en. 77-78 Bai + yu lainim ol manmeri bilong en na bai ol i save, long bikpela marimari bilong en, God i laik rausim sin bilong ol na kisim bek ol. Bai em i salim tulait bilong heven i kam long yumi, 79 bilong + givim lait long ol man i stap long ples tudak. Bai em i stiaim lek bilong yumi, na bai yumi wokabaut long rot bilong bel isi.”
80 Bihain + dispela pikinini i kamap bikpela, na spirit bilong en i kamap strong. Em i go i stap long ples i no gat man, inap long taim em i kamap ples klia long ai bilong ol Israel.
+ 1:1 Ap 1.1 + 1:2 Jo 15.27, Hi 2.3, 1 Pi 5.1, 1 Jo 1.1 + 1:3 Ap 1.1, 11.4, 15.18, 15.28 + 1:5 1 Sto 24.10 + 1:6 Stt 17.1, 1 Kin 9.4, Ap 23.1, Fl 3.6 + 1:8 1 Sto 24.19, 2 Sto 8.14, 31.2 + 1:9 Kis 30.7-8, 1 Sml 2.28, 2 Sto 29.11 + 1:10 Wkp 16.17, KTH 8.3-4 + 1:12 Het 6.22, Dan 10.8, Lu 1.29, Ap 10.4 + 1:15 Nam 6.3, Het 13.4, Jer 1.5, Ga 1.15 + 1:16 Mal 4.5-6 + 1:17 Mal 3.1, 4.5-6, Mt 11.14, 17.11-13, Mk 9.12 + 1:18 Stt 18.11 + 1:19 Dan 8.16, 9.21, Mt 18.10, Hi 1.14 + 1:20 Ese 3.26, 24.27, Lu 1.45 + 1:23 1 Sto 9.25 + 1:25 Stt 30.23, Ais 4.1, 54.1, 54.4 + 1:27 Mt 1.18, Lu 2.5 + 1:28 Het 6.12, Dan 9.23, 10.19 + 1:31 Ais 7.14, Mt 1.21, Lu 2.21 + 1:32 Sng 132.11, Jer 23.5, Mk 5.7 + 1:32 2 Sml 7.12-16, Ais 9.7 + 1:33 Dan 2.44, 7.14, 7.27, Mai 4.7, Jo 12.34, Hi 1.8 + 1:35 Mt 1.20, 14.33, Jo 1.34, Ap 8.37 + 1:37 Stt 18.14, Jer 32.17, Sek 8.6, Mt 19.26, Ro 4.21 + 1:41 Lu 1.15 + 1:42 Lo 28.4, Het 5.24 + 1:45 Lu 1.20 + 1:46 1 Sml 2.1-10, Sng 34.2-3, Hab 3.18 + 1:46 1 Sml 2.1-10 + 1:48 1 Sml 1.11, Sng 138.6, Mal 3.12, Lu 1.25, 11.27 + 1:49 Sng 71.19, 111.9, 126.2-3 + 1:50 Kis 20.6, Sng 103.13-18 + 1:51 2 Sml 22.28, Sng 33.10, 98.1, Ais 40.10, 1 Pi 5.5 + 1:52 1 Sml 2.6, Jop 5.11, 12.19, Sng 113.6, 147.6 + 1:53 1 Sml 2.5, Sng 34.10, 107.9 + 1:54-55 Stt 17.7, 17.19, 18.18, 22.17, Sng 98.3, 132.11, Ais 41.8, Mai 7.20, Ro 11.28, Ga 3.16 + 1:59 Stt 17.12, Wkp 12.3, Lu 2.21 + 1:60 Lu 1.13 + 1:66 Stt 39.2, Sng 80.17, Ap 11.21 + 1:67 Jol 2.28 + 1:68 Sng 41.13, 72.18, 106.48, Lu 7.16 + 1:69 Sng 18.2 + 1:70 Jer 23.5-6, Dan 9.24, Ap 3.21, Ro 1.2 + 1:71 Sng 106.10 + 1:72 Stt 17.1, 17.7, Wkp 26.42, Sng 105.8-9, 106.45 + 1:73 Stt 22.16-17, Mai 7.20 + 1:74 Ro 6.18, 6.22, Hi 9.14 + 1:75 Ef 4.24, 2 Ti 1.9, Ta 2.12-14, 1 Pi 1.15, 2 Pi 1.4 + 1:76 Ais 40.3, Mal 3.1, 4.5, Mt 3.3, 11.10 + 1:77-78 Jer 31.34, Ais 60.1-2, Mk 1.4, Lu 3.3 + 1:79 Ais 9.2, 49.9, 58.8, Mt 4.16, Ap 26.18 + 1:80 Mt 3.1, 11.7, Lu 2.40