18
Tok piksa bilong meri
i strong long jas i mas helpim em
Jisas + i givim wanpela tok piksa long ol, bilong lainim ollong ol i mas beten long olgeta taim, na ol i no ken les. Em i tok olsem, “Long wanpela taun, wanpela jas i stap. Dispela jas i no save pret long God, na em i no save tingting tumas long ol man tu. Na wanpela meri, man bilong en i dai pinis, em i stap long dispela taun. Oltaim em i save kam long dispela jas na i tokim em, ‘Birua bilong mi em i laik bagarapim mi. Yu mas helpim mi long kot.’ Pastaim dispela jas i no laik helpim em. Tasol bihain em i ting olsem, ‘Mi no pret long God, na mi no tingting tumas long ol man. Tasol + dispela meri, man bilong en i dai pinis, oltaim em i save givim hevi long mi. Ating mobeta mi mas helpim em long kot. Nogut em i wok long kam oltaim oltaim, na bihain mi les olgeta long harim toktok bilong en.’ ”
Na Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i harim dispela tok bilong dispela jas nogut. Orait + olsem wanem? Ol manmeri God i bin makim bilong em yet, na ol i wok long krai long em long olgeta de na long olgeta nait, ating God bai i no helpim ol, a? Ating em bai i wet wet na i no helpim ol kwik, a? Nogat tru. Mi + tokim yupela, em bai i helpim ol kwiktaim. Tasol taim Pikinini Bilong Man i kam, em bai i lukim ol manmeri i stap long graun ol i bilip, o nogat?”
Tok piksa bilong tupela man
i prea long God
Sampela + man i ting ol i stretpela man na ol arapela man i no gutpela olsem ol. Jisas i givim tok piksa olsem long ol dispela kain man, 10 “Tupela man i laik mekim prea, na tupela i go long tempel. Narapela em i Farisi. Na narapela em i man bilong kisim takis. 11 Dispela + Farisi em i sanap na long bel bilong em yet em i prea olsem, ‘God, mi no olsem ol arapela man, olsem na mi tenkyu long yu. Ol i save stil na mekim pasin i no stret na trabel long ol maritmeri. Tasol mi nogat. Na mi no olsem dispela man bilong kisim takis. 12 Long + olgeta wik mi save makim tupela de bilong tambu long kaikai. Na olgeta samting mi kisim, mi save tilim long 10-pela hap na givim wanpela hap long yu.’ 13 Tasol + man bilong kisim takis em i sanap longwe, na em i no laik lukluk i go antap long heven. Nogat. Em i paitim bros bilong en na i tok, ‘God, mi man bilong mekim sin. Yu ken marimari long mi.’ ”
14 Na + Jisas i tok, “Mi tokim yupela, long taim dispela man bilong kisim takis i go bek long haus bilong en, em tasol i kamap stretpela man long ai bilong God. Tasol dispela arapela man nogat. Long wanem, olgeta man i litimapim nem bilong ol yet, God bai i daunim ol. Na olgeta man i daunim ol yet, God bai i litimapim nem bilong ol.”
Jisas i tok ol i mas larim
ol pikinini i kam long em
(Matyu 19.13-15 na Mak 10.13-16)
15 Ol + manmeri i bringim ol pikinini i kam long Jisas, na ol i bringim tu ol liklik pikinini i dring susu yet. Ol i laik bai em i putim han long ol. Tasol ol disaipel i lukim, na ol i krosim ol dispela manmeri. 16 Orait + Jisas i singautim ol pikinini i kam klostu long em, na em i tokim ol disaipel olsem, “Yupela larim ol pikinini i kam long mi. Yupela i no ken pasim ol. Kingdom bilong God em i bilong kain man olsem ol dispela pikinini. 17 Mi + tok tru long yupela, sapos wanpela man i no kisim kingdom bilong God olsem ol liklik pikinini i save kisim, em i no inap i go insait long en. Nogat tru.”
Hetman i gat planti samting
i toktok wantaim Jisas
(Matyu 19.16-30 na Mak 10.17-31)
18 Wanpela + hetman i askim Jisas olsem, “Gutpela tisa, bai mi mekim wanem na mi ken kisim laip i stap gut oltaim oltaim?” 19 Na Jisas i tokim em olsem, “Bilong wanem yu kolim mi gutpela? God wanpela tasol em i gutpela. 20 Yu + save pinis long ol tok bilong lo, ‘Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri. Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol.’ ” 21 Na hetman i tok, “Taim mi pikinini yet na i kam inap long nau, mi save bihainim olgeta dispela lo.” 22 Jisas + i harim dispela tok, na em i tokim hetman olsem, “Yu sot yet long wanpela samting. Yu mas salim olgeta samting bilong yu, na dispela mani yu kisim yu mas tilim i go long ol rabisman. Yu mekim olsem, na bai yu gat ol gutpela samting tru long heven. Na yu kam bihainim mi.” 23 Tasol hetman i harim dispela tok, na bel bilong en i hevi tru, long wanem, em i gat planti samting tru.
24 Jisas + i lukim dispela hetman i bel hevi na em i tok olsem, “Ol man i gat planti samting, ol bai i hatwok long i go insait long kingdom bilong God. 25 Kamel i laik i go insait long hul bilong nil bilong samap, em i no gat hatwok olsem maniman i laik i go insait long kingdom bilong God.” 26 Ol man i harim dispela tok na ol i tok olsem, “Sapos i olsem, orait husat inap kisim laip i stap gut oltaim?” 27 Na + Jisas i tok, “Samting man i no inap mekim, em God inap mekim.”
28 Na + Pita i tok olsem, “Harim. Mipela i lusim pinis ples wantaim ol samting bilong mipela, na mipela i bihainim yu.” 29 Na + Jisas i tokim ol olsem, “Mi tok tru long yupela, olgeta man i bin ting long kingdom bilong God na i lusim haus na meri na brata na papamama na pikinini, 30 orait + taim ol i stap yet long dispela graun God bai i givim ol planti samting tru, i winim ol samting ol i bin i gat bipo. Na long taim i laik kamap bihain, ol bai i kisim laip i stap gut oltaim oltaim.”
Namba 3 taim Jisas i tok
bai em i dai na kirap bek
(Matyu 20.17-19 na Mak 10.32-34)
31 Jisas + i kisim ol 12-pela disaipel na em i tokim ol olsem, “Harim. Nau yumi go long Jerusalem. Na olgeta tok bipo ol profet i bin raitim long ol samting bai i kamap long Pikinini Bilong Man, nau ol bai i kamap tru. 32 Bai + ol i givim em long han bilong ol man bilong arapela lain. Na bai ol i tok bilas long em na mekim nogut long em na spetim em. 33 Na bai ol i wipim em na kilim em i dai. Tasol long de namba 3 bai em i kirap bek.” 34 Tasol + ol disaipel i no save long as bilong dispela tok. As bilong dispela tok em i hait long ol, na ol i no klia gut long dispela tok em i mekim.
Jisas i mekim orait wanpela aipas
(Matyu 20.29-34 na Mak 10.46-52)
35 Jisas i kamap klostu long taun Jeriko, na wanpela man aipas em i sindaun arere long rot na i askim ol manmeri long mani samting. 36 Em i harim ol bikpela lain manmeri i wokabaut i kam, na em i askim ol man olsem, “Ol i mekim wanem?” 37 Na ol i tokim em, “Jisas bilong Nasaret i wokabaut i kam.” 38 Orait + dispela aipas i singaut olsem, “Jisas, yu Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi.” 39 Ol man i wokabaut i kam paslain ol i krosim em na tokim em olsem, “Yu pasim maus.” Tasol em i singaut bikmaus moa yet olsem, “Yu Pikinini Bilong Devit, yu mas sori long mi.” 40 Na Jisas i kam sanap na i tokim ol long bringim dispela man i kam long em. Aipas i kam klostu pinis, na Jisas i askim em olsem, 41 “Yu laik bai mi mekim wanem long yu?” Na em i tok, “Bikpela, mi laik lukluk.” 42 Na + Jisas i tokim em, “Ai bilong yu i ken i orait. Bilip bilong yu i bin mekim yu i orait.” 43 Na wantu tasol ai bilong en i orait na em i lukluk. Na em i bihainim Jisas i go, na em i litimapim nem bilong God. Na olgeta manmeri i lukim dispela, na ol tu i litimapim nem bilong God.
+ 18:1 Ro 12.12, Ef 6.18, Kl 4.2, 1 Te 5.17 + 18:5 Lu 11.7-8 + 18:7 KTH 6.10 + 18:8 Hi 10.37, 2 Pi 3.8-9 + 18:9 Lu 10.29, 16.15 + 18:11 Sng 135.2, Ais 1.15, 58.2, Lu 16.15, KTH 3.17 + 18:12 Stt 14.20, Ais 58.2-3, Mt 23.23 + 18:13 Sng 51.1 + 18:14 Jop 22.29, Mt 23.12, Lu 14.11, Je 4.6, 1 Pi 5.5-6 + 18:15 Mt 19.13, Mk 10.13 + 18:16 Mt 19.14, Mk 10.14, 1 Ko 14.20, 1 Pi 2.2 + 18:17 Mt 18.3, Mk 10.15 + 18:18 Mt 19.16, Mk 10.17, Lu 10.25 + 18:20 Kis 20.12-16, Lo 5.16-20, Ro 13.9, Ef 6.2, Kl 3.20 + 18:22 Mt 6.19-20, 19.21, 1 Ti 6.19 + 18:24 Mt 19.23, Mk 10.23, Snd 11.28 + 18:27 Jer 32.17, Sek 8.6, Mt 19.26, Mk 14.36 + 18:28 Mt 4.19-20, 19.27, Mk 10.28 + 18:29 Lo 33.9, Mt 19.29, Mk 10.29-30 + 18:30 Mt 19.29, Mk 10.30 + 18:31 Sng 22, Ais 53, Mt 16.21, Mk 10.32, Lu 24.44 + 18:32 Mt 27.2, Lu 9.22, 9.44, 23.1, Jo 18.28, Ap 3.13 + 18:34 Mk 9.32, Lu 9.45, Jo 10.6, 12.16 + 18:38 Mt 15.22 + 18:42 Lu 7.50, 17.19