24
Jisas i kirap bek
(Matyu 28.1-10 na Mak 16.1-8 na Jon 20.1-10)
Long namba wan de bilong wik,* long moningtaim tru, ol meri i go long matmat. Ol i kisim dispela marasin samting i gat gutpela smel, ol i bin redim pinis, na ol i karim i go. Na ol i lukim dispela ston ol man i bin pasim matmat long en em i no moa i stap long maus bilong matmat. Nogat. Ol i tantanim i go pinis. Na ol i go insait, tasol ol i no lukim bodi bilong Bikpela Jisas. Ol + i no save bodi bilong Jisas i stap we, na ol i tingting planti i stap. Na ol i lukim tupela man i sanap klostu, klos bilong tupela i lait moa yet. Orait + na ol meri i pret tru na ol i daunim het na lukluk i go daun. Tasol dispela tupela man i tokim ol olsem, “Bilong wanem yupela i kam painim man i gat laip long ples bilong ol man i dai pinis? Em + i no i stap hia. Em i kirap pinis. Yupela i mas tingim gen dispela tok em i bin givim yupela, taim em i stap yet long Galili. Em i bin tokim yupela olsem, ol i mas givim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man bilong mekim sin, na ol bai i nilim em long diwai kros. Na long de namba 3 bai em i kirap bek.”
Na ol i tingim dispela tok Jisas i mekim bipo, na + ol i lusim matmat na ol i go bek. Na ol i tokim ol 11-pela disaipel na olgeta arapela manmeri tu long dispela olgeta samting. 10 Ol + meri i givim dispela tok long ol aposel, em Maria bilong taun Makdala na Joana na Maria, em mama bilong Jems, na ol arapela meri i stap wantaim ol. 11 Tasol + ol aposel i ting ol meri i mekim tok win nating. Na ol i no bilipim tok bilong ol. 12  Tasol Pita i kirap na i ran i go long matmat. Na em i lindaun na i lukluk i go insait, na em i lukim ol laplap tasol i stap. Orait em i go bek long haus na em i tingting planti long dispela samting i bin kamap.*
Tupela man i lukim Jisas long rot bilong Emeus
(Mak 16.12-13)
13 Long dispela de tasol ol meri i bin i go long matmat, tupela disaipel i wokabaut i go long wanpela ples ol i kolim Emeus. Dispela ples i stap longwe long Jerusalem inap olsem 11-pela kilomita. 14 Tupela i wokabaut i go, na tupela i wok long toktok long dispela olgeta samting i bin kamap. 15 Tupela + i wok long mekim planti toktok na askim long ol dispela samting, na Jisas yet i kamap klostu na i wokabaut i go wantaim tupela. 16 Tasol + wanpela samting i pasim ai bilong tupela, na tupela i no luksave olsem, em i Jisas.
17 Na em i askim tupela olsem, “Yutupela i toktok long wanem samting na yutupela i wokabaut i go?” Em i tok olsem, na tupela i sanap na pes bilong tupela i soim olsem tupela i bel sori tru. 18 Na + wanpela bilong tupela, em wanpela man nem bilong en Kliopas, em i bekim tok olsem, “Planti man bilong ol narapela narapela ples nau ol i stap long Jerusalem. Na ating yu wanpela tasol yu no save long ol samting i bin kamap long Jerusalem long dispela taim?” 19 Em + i tok olsem, na Jisas i askim tupela, “Wanem samting?”
Na tupela i tokim em olsem, “Mipela i tok long dispela ol samting i bin kamap long Jisas bilong Nasaret. Em i wanpela profet, na em i save mekim strongpela wok na strongpela tok long ai bilong God na long ai bilong ol manmeri. 20 Na + ol bikpris na ol hetman bilong yumi ol i putim em long han bilong gavman. Na gavman i pasim tok long kilim em i dai, na ol i nilim em long diwai kros. 21 Pastaim + mipela i bin bilip olsem, Jisas em dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong Israel.
“Na i gat wanpela tok moa tu. Ol dispela samting i kamap, na nau em i namba 3 de bihain long ol i bin kilim em i dai. 22 Na + nau sampela meri bilong lain bilong mipela ol i mekim mipela i kirap nogut tru. Long moningtaim tru ol i go long matmat, 23 na ol i no lukim bodi bilong Jisas i stap. Na ol i kam bek, na ol i tok olsem, ‘Mipela i lukim ol ensel, na ol i tok, “Em i stap laip.” ’ 24 Na + sampela bilong ol lain bilong mipela ol i go long matmat, na ol i lukim ol samting i stap olsem ol meri i bin tok. Tasol ol i no lukim em yet.”
25 Na Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela i no gat tingting na bel bilong yutupela i no kirap kwik long bilipim olgeta tok ol profet i bin mekim. 26 Olsem + wanem? Ating yutupela i no save, dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i mas karim pen pastaim na bihain em bai i kisim bikpela namba tru long God?” 27 Na + em i autim tok long tupela. Em i stat long tok bilong Moses na bilong olgeta profet, na em i skulim tupela long as bilong olgeta hap bilong buk bilong God i toktok long em yet.
28 Ol i wokabaut i go na ol i kamap klostu long dispela ples tupela i laik i stap long en. Na Jisas i mekim olsem em i laik i go moa. 29 Tasol tupela i pasim em na i tok, “Yu stap wantaim mitupela. San i laik i go daun nau, na liklik taim bai tudak i kamap.” Olsem na em i go insait long haus na i stap wantaim tupela. 30 Bihain + ol i laik kaikai, na Jisas i sindaun wantaim tupela. Na em i kisim bret na i tenkyu long God, na i brukim, na i givim long tupela. 31 Em i mekim olsem, na ai bilong tupela i op, na tupela i luksave long em. Na wantu em i lus nating, na tupela i no lukim em moa. 32 Na tupela i toktok long tupela yet olsem, “Tru tumas, taim mitupela i wokabaut long rot, na em i givim toktok long mitupela, na em i autim as tingting bilong buk bilong God long mitupela, bel bilong mitupela i bin kirap tru.”
33 Tupela i tok olsem, na wantu tupela i kirap na i go bek long Jerusalem. Na tupela i lukim ol 11-pela disaipel wantaim sampela pren bilong ol, ol i bung i stap. 34 Na + ol i tokim tupela olsem, “Tru tumas, Bikpela i kirap bek! Saimon i lukim em pinis!” 35 Orait na tupela i stori long ol long olgeta samting i bin kamap long tupela long rot. Na tupela i tok, “Taim em i brukim bret, mitupela i bin luksave long em.”
Ol disaipel i lukim Jisas
(Matyu 28.16-20 na Mak 16.14-18 na Jon 20.19-23)
36 Ol + disaipel i toktok yet i stap, na Jisas yet i sanap namel long ol. Na em i tokim ol olsem, “Bel bilong yupela i ken i stap isi.”* 37 Tasol + ol i kirap nogut na ol i pret. Ol i ting ol i lukim wanpela tewel. 38 Na em i tokim ol olsem, “Bilong wanem yupela i kirap nogut? Bilong wanem yupela i tingting planti? 39 Lukim han na lek bilong mi. Mi yet mi stap. Holim skin bilong mi, na lukim. Ol tewel i no gat mit na bun olsem yupela i lukim i stap long mi.” 40  § Em i tok olsem, na em i soim han wantaim lek bilong en long ol.* 41 Ol + i amamas tru, tasol ol i no bilip yet. Na ol i tingting planti. Na em i tokim ol olsem, “Ating yupela i gat sampela kaikai i stap hia?” 42 Na ol i givim em hap pis ol i bin kukim, 43 na em i kisim na kaikai, na ol i lukim.
44 Na + em i tokim ol olsem, “Taim mi stap yet wantaim yupela, mi bin tokim yupela pinis olsem, olgeta samting bipo ol i raitim long mi long lo bilong Moses na long buk bilong ol profet na long Buk Song, dispela olgeta samting i mas kamap tru.” 45 Na + em i helpim ol long tingting gut long as bilong ol tok i stap long buk bilong God. 46 Na + em i tokim ol olsem, “Buk bilong God i gat tok olsem, man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i mas karim pen, na long de namba 3 em i mas kirap bek long matmat. 47 Na + long nem bilong em bai ol i mas autim tok long olgeta lain manmeri, bai ol i ken tanim bel, na bai God i lusim ol sin bilong ol. Yupela i mas statim dispela wok long Jerusalem, 48 na + yupela i mas autim tok long ol dispela samting i bin kamap. 49 Harim. + Bipo Papa i bin promis long givim Holi Spirit long yupela, na klostu bai mi salim i kam long yupela. Yupela i mas i stap long dispela taun inap long taim yupela i kisim dispela strong bilong God.”
God i kisim Jisas i go bek long heven
(Mak 16.19-20 na Aposel 1.9-12)
50 Orait Jisas i bringim ol disaipel i go inap long ples Betani. Na em i litimapim han bilong en na i askim God long mekim gut long ol. 51 Em + i givim blesing yet long ol, na em i lusim ol, na God i kisim em i go long heven. 52  * Na + ol i brukim skru na lotu long em.* Na ol i amamas tru na ol i go bek long Jerusalem. 53 Na + oltaim ol i stap long tempel na ol i litimapim nem bilong God.
* 24:1 Namba wan de bilong wik, em Sande tasol. + 24:4 Ap 1.10 + 24:5 Lu 2.9 + 24:6 Mt 16.21, 17.22-23, 20.18-19, Mk 8.31, 9.31, 9.31, 10.33-34, Lu 9.22, 18.31-33 + 24:9 Mk 16.10 + 24:10 Lu 8.3 + 24:11 Mk 16.11, Lu 24.25 24:12 Sampela saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Luk yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. + 24:15 Mt 18.20, Lu 24.36 + 24:16 Jo 20.14, 21.4 + 24:18 Jo 19.25 + 24:19 Mt 21.11, Jo 6.14, Ap 2.22 + 24:20 Lu 23.1, Ap 13.27-28 + 24:21 Lu 1.68, 2.38, 19.11, Ap 1.6 + 24:22 Mt 28.8, Mk 16.10, Lu 24.1-11, Jo 20.18 + 24:24 Jo 20.3-10 + 24:26 Lu 9.22, 24.44, Ap 17.3, 1 Pi 1.11 + 24:27 Stt 3.15, Nam 21.9, Lo 18.15, Sng 22.1-21, Ais 7.14, Dan 9.24, Mal 3.1, Jo 13.31, Ap 3.13 + 24:30 Mt 14.19, Lu 22.19 + 24:34 1 Ko 15.4-5 + 24:36 1 Ko 15.5 24:36 Sampela saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Luk yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. + 24:37 Mt 14.26 § 24:40 Sampela saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Luk yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. + 24:41 Jo 21.5 + 24:44 Mt 16.21, 20.18, Mk 8.31, Lu 9.22 + 24:45 Lu 24.27, Ap 16.14 + 24:46 Sng 22, Ais 50.6, 52.1453.12, Hos 6.2, Lu 24.26, Ap 17.3 + 24:47 Ais 49.6, 49.22, Jer 31.34, Mai 4.2, Mal 1.11, Mt 28.19, 1 Ti 3.16 + 24:48 Jo 15.27, Ap 1.8, 1.22, 2.32 + 24:49 Ais 44.3, Jol 2.28, Jo 14.16, 14.26, 15.26, 16.7, Ap 1.4 + 24:51 Jo 20.17, Ef 4.8 * 24:52 Sampela saveman i ting dispela tok i stap namel long tupela sta, em Luk yet i no bin raitim, tasol narapela man i bin raitim bihain. + 24:52 Jo 14.28, 16.22 + 24:53 Ap 2.46, 5.42