3
Ofa bilong kamap wanbel wantaim God
Na God i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Sapos wanpela man i laik mekim ofa bilong kamap wanbel wantaim Bikpela, na em i laik ofaim bulmakau, orait em i mas kisim bulmakau man o bulmakau meri i gutpela tru na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en. Dispela man i mas putim han long het bilong bulmakau pastaim na bihain em i mas kilim i dai long dua bilong haus sel bilong God. Na ol pris, em ol lain bilong Aron, ol i mas tromoi blut bilong dispela bulmakau long ol 4-pela sait bilong alta. Na dispela man i mas kisim sampela hap bilong bulmakau na givim long Bikpela na bai ol pris i kukim olsem ofa. Em i mas kisim olgeta gris bilong ol rop samting bilong bel, na kisim tupela namba 2 lewa wantaim gris na gutpela hap bilong namba wan lewa. Em i mas kisim dispela hap bilong namba wan lewa na tupela namba 2 lewa wantaim. Na ol pris i mas kukim ol dispela samting long alta wantaim ofa bilong paia i kukim olgeta. Na bai Bikpela i smelim dispela ofa na bai em i laikim na i belgut long en.
“Sapos wanpela man i laik kisim wanpela sipsip o meme na mekim ofa bilong kamap wanbel wantaim Bikpela, orait em i ken kisim sipsip man o sipsip meri o meme man o meme meri. Tasol em i mas kisim sipsip o meme i gutpela tru na i no gat sua samting i bagarapim skin bilong en. Sapos dispela man i laik ofaim wanpela sipsip, orait em i mas bringim i kam long ai bilong Bikpela yet. Na em i mas putim han long het bilong dispela sipsip pastaim na bihain em i mas kilim sipsip i dai klostu long dua bilong haus sel bilong God. Na ol pris i mas tromoi blut bilong dispela abus long 4-pela sait bilong alta. Pinis, orait dispela man i mas kisim sampela hap bilong sipsip na givim long Bikpela, bai ol pris i kukim olsem ofa. Em i mas kisim olgeta gris bilong sipsip, na tel i gat bikpela gris. Em i mas katim tel klostu tru long bun bilong baksait. Na em i mas kisim olgeta gris bilong ol rop samting bilong bel. 10 Na em i mas kisim tupela namba 2 lewa wantaim gris, na gutpela hap bilong namba wan lewa bilong sipsip. Em i mas kisim dispela hap bilong namba wan lewa na tupela namba 2 lewa wantaim. 11 Na pris i mas kukim ol dispela samting long paia antap long alta, olsem ofa long Bikpela.
12 “Sapos wanpela man i laik ofaim meme, em i mas bringim i go long ai bilong Bikpela. 13 Na em i mas putim han long het bilong meme pastaim, na bihain em i mas kilim meme i dai klostu long dua bilong haus sel bilong God. Orait nau ol pris i mas tromoi blut bilong dispela abus long ol 4-pela sait bilong alta. 14 Na dispela man i mas kisim sampela hap bilong meme na givim long Bikpela, bai ol pris i ken kukim olsem ofa. Em i mas kisim olgeta gris i stap long ol rop samting bilong bel, 15 na tupela namba 2 lewa wantaim gris bilong ol na gutpela hap bilong namba wan lewa. Em i mas kisim dispela hap bilong namba wan lewa na tupela namba 2 lewa wantaim. 16 Orait nau pris i mas kukim ol dispela samting long paia antap long alta olsem ofa, na bai Bikpela i laikim na i belgut. Olgeta gris i bilong Bikpela tasol. 17 I no gat wanpela bilong yupela Israel i ken kaikai gris o blut bilong abus. I tambu tru. Yupela na ol lain tumbuna i kamap bihain i mas bihainim dispela lo oltaim oltaim. Na maski yupela i go i stap long wanem hap, yupela i mas bihainim dispela lo.”