2
Jeremaia i haitim ol samting bilong lotu
“Ol olpela buk i tok olsem, profet Jeremaia i bin tokim ol manmeri i stap long kalabus long haitim paia, olsem mipela i stori pinis. Na em i skulim ol tu, long ol i no ken lusim tingting long lo. Na ol i no ken lukim ol naispela piksa bilong ol giaman god ol i save wokim long gol na silva na putim ol gutpela bilas long ol, na ol i no ken larim ol dispela piksa i paulim tingting bilong ol. Na em i tok strong long ol i no ken givim baksait long lo. Dispela buk i stori tu long Jeremaia i bin kisim tingting long God, na em i bin autim tok olsem ol i mas kisim haus sel bilong God na Bokis Kontrak na karim i go bihainim em. Na em i bin i go antap long dispela maunten bipo Moses i bin i go antap long en long taim em i bin lukim dispela graun God i bin promis long givim long ol Israel. Taim Jeremaia i go antap long maunten, em i painim wanpela hul. Na em i haitim haus sel na Bokis Kontrak na alta bilong smok i gat gutpela smel insait long dispela hul, na em i pasim hul long wanpela ston.
“Bihain sampela poroman bilong Jeremaia i go antap bilong makim rot i go long dispela hul, tasol ol i no lukim. Na taim Jeremaia i harim tok long dispela samting ol i bin mekim, em i krosim ol na i tok olsem, ‘Ol man i no ken save long dispela ples, inap long taim God i marimari long ol manmeri bilong em na em i bungim ol gen. Long + dispela taim bai God i kamapim ol dispela samting long ples klia. Na tu, bikpela lait bilong God bai i kamap long klaut wankain olsem ol i bin lukim long taim bilong Moses na long taim Solomon i bin prea long God i blesim tru haus bilong em.’*
Stori bilong Solomon i opim tempel bipo
“Ol tumbuna i stori tu olsem, Solomon, dispela man i gat gutpela save, em i bin mekim ofa long bikpela de bilong opim nupela tempel. 10 Taim em i bin prea long God, paia bilong antap i bin kam daun na kukim ol ofa. Dispela samting i wankain olsem long taim Moses i bin prea na paia i kam daun long heven na i kukim ofa olgeta. 11 Moses i bin tok olsem, ‘Dispela ofa i paia olgeta, long wanem, i no gat wanpela man i bin kaikai hap bilong en.’ 12 Long dispela taim Solomon i lotu na amamas inap long 8-pela de.
Ol olpela buk i stap long haus buk bilong Nehemia
13 “Ol dispela samting mipela i raitim, yu inap ritim long buk ol i kolim “Ol Stori Bilong Nehemia.” Nehemia i bin bungim olgeta stori bilong ol king, na ol tok Devit na ol profet i bin raitim, na ol pas bilong king i tokaut long ol samting bilong lotu. 14 Nehemia i putim ol dispela buk long haus buk bilong em. Bihain Judas i bin mekim wankain wok, long wanem, pait i bin kamap na olgeta buk i bin i stap nabaut nabaut, na em yet i bungim ol gen. Mipela i holim nau ol dispela buk. 15 Na sapos yupela i laik ritim sampela bilong ol, orait, salim sampela man i kam bai ol i ken karim i go long yupela.
Singaut long ol i amamas
16 “Bikpela + de bilong blesim haus bilong God i laik kamap nau. Olsem na mipela i raitim dispela pas bilong askim yupela tu long makim dispela de olsem de tru bilong amamas. 17 God i bin kisim bek yumi long kalabus, na em i bin givim bek graun bilong ol tumbuna long yumi. Na long helpim bilong em, king i kam bek na ol pris i mekim wok gen, na lotu i kamap gen long tempel. 18 Yumi bilip tu olsem, God bai i marimari kwiktaim na bringim yumi ol lain i stap nau long olgeta hap bilong graun i kam bung wantaim long ples holi bilong em. Em i bin kisim bek yumi long olkain samting nogut na em i mekim tempel bilong em i kamap klin gen.”
As bilong ol tok i stap long dispela buk
19 Nau bai yumi stori long ol dispela samting i bin kamap, long Judas Makabeus na ol brata bilong em, na long wok bilong klinim tempel na blesim alta. 20 Yumi bai stori tu long ol pait ol Juda i bin mekim wantaim Antiokus Epifanes na pikinini bilong em, Yupator. 21 Yumi stori tu long ol driman God i bin givim long ol man i pait long strongim pasin bilong ol Juda. Tru, ol dispela man i no planti, tasol ol i bin winim bek olgeta hap bilong kantri na rausim ol man bilong ol arapela lain. 22 Ol i kisim bek tempel i gat biknem long olgeta hap bilong graun. Ol i rausim ol birua long Jerusalem. Na ol i bin mekim olsem, long wanem, God i soim bikpela marimari long ol.
23 Olgeta samting Jeson i bin raitim long 5-pela buk, mi laik bungim insait long wanpela buk tasol. 24 Ol buk i longpela tumas, na tok bilong namba bilong ol yia na ol liklik samting i pulap tru long ol. Olsem na stori tru i paul insait long ol dispela toktok. 25 Mi bin traim long wokim wanpela buk bilong givim amamas long ol man i laik ritim, na bilong helpim ol man i laik save gut long ol samting na holim long tingting bilong ol. Na mi laik helpim tu ol man i save rit nating.
26 Dispela wok bilong sotim na bungim ol tok i no isi tumas. 27 Sampela taim mi bin hatwok i go biknait tru. Mi wok olsem wanpela man i laik redim bikpela pati. Dispela kain wok i no isi. Man i laik redim pati em i mas wari long mekim ol lain i kamap long pati i amamas. Na olsem tasol mi laik karim dispela wankain hevi, bilong helpim ol man i laik ritim dispela stori. 28 Ol man i bin raitim ol dispela buk ol i pulim stori i go longpela moa. Tasol mi, mi laik sotim. 29 Mi no olsem wanpela kamda i wokim wanpela nupela haus na em i mas wari long ol kain kain samting. Nogat. Mi olsem wanpela man i penim haus na em i wari long haus bai i luk nais tasol. 30 Man i laik save gut tru long ol stori bilong ol tumbuna, em i mas wari na glasim gut olgeta liklik tok. Em i mas askim nabaut na painimaut ol toktok na stori i tru, o nogat. 31 Tasol man i laik stori olsem mi, em i no mas wari long ol dispela samting. Nogat. Em i ken sotim stori, na maski pulim i go longpela tumas. 32 Orait, em inap. Nau mi laik stat long raitim stori bilong mi. Nogut tok i go pas i winim stori yet.
Ol man i trai hat long kamap hetpris
(Sapta 3-4)
+ 2:8 Kis 16.10, 24.16, 1 Kin 8.10-11 * 2:8 Dispela stori bilong ol samting Jeremaia i mekim, em i no kam long Buk bilong Profet Jeremaia o long wanpela hap bilong Baibel. Yumi no save wanem ol olpela buk lain 1 i tok long en, tasol i luk olsem bipo tru ol dispela buk i bin lus olgeta. 2:13 Dispela buk em i no stap long buk Baibel, na i luk olsem bipo tru em i bin lus olgeta. + 2:16 1 Mkb 4.59