5
Ol man bilong Jerusalem i lukim driman
Long dispela taim Antiokus i kirapim pait gen long ol Isip. Inap long 40 de ol manmeri bilong Jerusalem i lukim wanpela samting i stap long skai. Ol i lukim ol soldia i bin putim ol klos ol i wokim long gol, ol i sindaun long ol hos na ol i ran i go i kam. Ol i lukim tu sampela lain soldia i karim spia na bainat. Ol soldia i sindaun long ol hos ol i lain gut na ol i redi long pait. Na wanpela lain soldia nating i stap long hap na narapela lain i stap long hap. Na ol i pait i go i kam. Ol spia na ol bainat i pairap long ol plang na bikpela nois i kamap. Na ol planti kain bilas na klos pait bilong ol i lait moa yet long san. Olgeta manmeri long taun i lukim na ol i prea, bai dispela piksa i bin kamap long skai em i ken i stap mak bilong ol gutpela samting i laik kamap.
Jeson i kirapim pait long Jerusalem
Wanpela tok win i kamap olsem King Antiokus i dai pinis. Orait Jeson i bungim samting olsem 1,000 soldia na ol i hait i go na kirapim pait long Jerusalem. Jeson wantaim ol lain bilong en i ranim ol man i sanap antap long banis bilong taun na ol i kisim taun olgeta. Menelaus i ranawe i go hait insait long strongpela haus bilong ol soldia. Na Jeson wantaim ol lain bilong en i go nabaut nabaut insait long taun na ol i kilim i dai ol wantok bilong ol. Jeson i no tingting stret. I luk olsem em i no save, sapos em i kilim ol wantok bilong em, bai em yet i lus hariap. Em i lukim ol wantok i olsem birua tasol. Tasol Jeson i no kisim pawa bilong gavman. Nogat. Dispela pait em i kirapim i bringim sem long em tasol, na em i ranawe gen i go long hap bilong ol Amon. Na bihain em i bagarap nogut, long wanem, Aretas, hetman bilong ol Arap, i putim em long kalabus. Bihain em i ranawe na hait i stap insait long ol taun nabaut. Olgeta man i bel nogut long em na i ranim em, long wanem, em i bin brukim ol lo. Ol i no laikim em tru, long wanem, em i bin kilim i dai ol wantok na wanples bilong em yet. Na bihain em i go hait long kantri Isip. Bihain gen Jeson i kisim sip i go long taun Sparta. Em i ting, ol Sparta i wanlain bilong ol Juda, na bai ol i sori long em na haitim em. Tasol em i dai long dispela longwe ples. Olsem na dispela man i bin rausim planti moa manmeri long ol as ples bilong ol, em yet i dai olsem man i no gat nem. 10 Jeson i bin kilim i dai planti manmeri na em i bin larim bodi bilong ol i slip nabaut na i sting nating. Na bihain bekim nogut i kamap long em. I no gat wanpela man i bin sori long em long taim em i dai. Ol i no wokim lotu bilong planim em, na em i no slip long matmat wantaim ol tumbuna bilong em. Nogat tru.
Antiokus i kirapim pait long Jerusalem
11 Taim Antiokus i harim tok long ol dispela samting i bin kamap, em i ting, ol manmeri bilong distrik Judia i kirap pinis long pait. Olsem na bel bilong en i paia olgeta. Em i lusim Isip na em i kam kirapim bikpela pait long Jerusalem na em i winim taun. 12 Em i tokim ol soldia long ol i mas kilim i dai olgeta manmeri ol i lukim i stap long ol rot na ol manmeri i hait i stap long haus. Maski marimari. 13 Olsem na ol i kilim i dai ol mangi na ol lapun, ol meri na ol pikinini, na ol yangpela meri na ol liklik pikinini i no lusim susu yet. 14 Insait long tripela de 80,000 manmeri i lus pinis long Jerusalem. Ol i kilim i dai 40,000 bilong ol, na narapela 40,000 ol i salim i go long kalabus.
15 Tasol kros bilong Antiokus i no pinis yet. Em yet i go insait long dispela ples tambu tru, em dispela haus God i bin makim bilong em yet namel long olgeta ples bilong graun. Na Menelaus i poromanim em. Em dispela Menelaus tasol i bin givim baksait long lotu bilong em na long ol wantok bilong em. 16 Antiokus i no klin long ai bilong God, tasol em i holim ol kap na em i kisim ol i go. Em i stilim tu ol presen, ol arapela king i bin givim bilong bilasim dispela ples tambu na givim biknem long em.
17 Antiokus i hambak tumas. Em i no klia olsem, God i save kros sotpela taim tasol long ol manmeri bilong Jerusalem. Ol i bin mekim rong, olsem na God i larim Antiokus i bagarapim tempel. 18 Sapos ol manmeri bilong Jerusalem i no bin mekim planti rong, orait wantu tasol God inap mekim save long Antiokus na paulim ol tingting bilong em. God i bin mekim olsem long Heliodorus long taim King Selukus i bin salim em i go bilong kisim save long ol mani bilong tempel. 19 God i no makim ol manmeri bilong helpim tempel. Nogat. Em i makim tempel bilong helpim ol manmeri. 20 Olsem na dispela tempel i bin kisim bagarap wantaim ol manmeri, na bihain em i kisim biknem gen wantaim ol manmeri. Bikpela I Gat Olgeta Strong i save lus tingting long tempel taim em i kros. Tasol taim bel bilong en i kol gen, em i save mekim tempel i kamap gutpela gen.
Ol birua i pait gen long Jerusalem
21 Antiokus i stilim 60,000 kilogram silva long tempel na em i hariap i go bek long Antiok. Em i longlong olgeta na em i ting em inap mekim ol sip i ran antap long wesan na ol soldia i wokabaut antap long solwara. 22 Em i makim sampela kiap bilong mekim save long ol Juda. Em i makim Filip bilong Frigia olsem kiap bilong taun Jerusalem. Filip em i wanpela hambakman tru na pasin nogut bilong en i winim pasin nogut bilong Antiokus yet. 23 Antiokus i makim Andronikus olsem kiap bilong maunten Gerisim.* Na em i makim narapela man tu, nem bilong em Menelaus. Em i winim tupela arapela kiap long pasin bilong givim hevi long ol wantok.
Antiokus i belhat tru long ol Juda, 24 olsem na em i salim Apolonius, em namba wan ofisa bilong ol soldia bilong distrik Misia, i go long Jerusalem wantaim bikpela lain ami i gat 22,000 soldia. Antiokus i tok olsem ol i mas kilim i dai olgeta bikpela man, na ol i mas salim ol meri na ol yangpela man i go mekim wok kalabus. 25 Taim Apolonius i kamap long Jerusalem, em i giaman olsem em bai i sindaun gut. Tasol long de Sabat, taim ol Juda i malolo i stap, em i tokim ol soldia bilong en long i go sanap long lain ausait long taun, bai em i ken lukim ol. 26 Orait wantu ol soldia i kilim i dai olgeta manmeri i bin kam bilong lukim ol ami i lain na i wokabaut. Na bihain ol soldia i ran i go insait long taun na ol i kilim i dai planti manmeri tru.
27 Tasol wanpela man, nem bilong em Judas Makabeus, na samting olsem 9-pela poroman bilong em, ol i ranawe i go long ples wesan nating. Ol i stap long ples maunten na ol i wok long painim kaikai olsem ol wel animal. Ol i save kaikai ol kain kain samting bilong bus tasol. Ol i ting, nogut ol i kaikai ol samting i stap long ol taun, na ol i brukim ol tambu bilong ol Juda.
* 5:23 Maunten Gerisim em i stap klostu long taun Sekem long distrik Samaria. Bikpela haus lotu bilong ol Samaria i bin i stap long dispela maunten (lukim 2 Makabi 6.2). Em dispela maunten tasol meri bilong Samaria i tok long en long Jon 4.20.