2
Jisas i mekim orait wanpela man i gat han na lek nogut
(Matyu 9.1-8 na Luk 5.17-26)
Sampela de i go pinis, na Jisas i go long taun Kaperneam gen. Na ol manmeri i harim tok long em i stap long haus.* Na planti manmeri i kam bung, na haus i pulap tru. Na klostu long dua tu i no gat hap ples i stap nating. Na Jisas i wok long autim tok long ol. Na ol i bringim wanpela sikman i kam long em. Bun bilong dispela man i dai olgeta. Na 4-pela man i karim dispela sikman i kam. Ples i pas tru, na ol i no inap bringim sikman i kam klostu long Jisas. Olsem na ol i karim sikman i go antap long rup bilong dispela haus Jisas i stap long en. Na ol i rausim hap bilong rup, na ol i slekim bet sikman i slip long en i go daun insait long haus. Jisas + i lukim olsem ol i bilip tru, na em i tokim dispela sikman olsem, “Pikinini, mi lusim pinis ol sin bilong yu.”
Sampela saveman bilong lo i sindaun i stap long haus, na long bel bilong ol ol i tingting olsem, “Olsem + wanem na dispela man i mekim dispela kain tok? Em i laik kisim ples bilong God. I no gat wanpela man em inap long lusim sin. Em i wok bilong God wanpela tasol.” Na wantu Jisas i save pinis long bel bilong en long dispela tingting bilong ol. Na em i askim ol olsem, “Bilong wanem yupela i gat dispela kain tingting long bel bilong yupela? Wanem tok em i isi long mi mekim long dispela man? Em i isi long mi tok, ‘Mi lusim ol sin bilong yu,’ o em i isi long mi tok, ‘Yu kirap na kisim bet bilong yu na wokabaut’? 10 Tasol mi laik bai yupela i save olsem, Pikinini Bilong Man em i gat strong long dispela graun, na em inap long lusim ol sin.” Orait na Jisas i lukluk i go long dispela man bun bilong en i dai olgeta, na i tokim em olsem, 11 “Mi tokim yu, yu kirap na kisim bet bilong yu, na yu go long haus bilong yu.” 12 Na + dispela man i kirap na long ai bilong olgeta manmeri em i kisim bet bilong en kwiktaim na i wokabaut i go. Na olgeta manmeri i kirap nogut tru, na ol i litimapim nem bilong God, na ol i tok, “Bipo mipela i no lukim kain samting olsem. Nogat tru.”
Jisas i singautim Livai
(Matyu 9.9-13 na Luk 5.27-32)
13 Orait Jisas i wokabaut i go gen long nambis bilong raunwara Galili. Na bikpela lain manmeri i kam long em, na em i givim tok bilong God long ol. 14 Na + em i wokabaut i go, na em i lukim Livai, pikinini bilong Alfius, i sindaun i stap long haus takis. Na Jisas i tokim em olsem, “Yu kam bihainim mi.” Na Livai i kirap i go bihainim em.
15 Jisas i sindaun kaikai long haus bilong Livai. Na planti man bilong kisim takis na planti man bilong mekim sin, ol i sindaun kaikai wantaim Jisas na ol disaipel bilong en. I gat planti bilong dispela kain man i save bihainim Jisas oltaim. 16 Na + sampela saveman bilong lo, ol i man bilong lain Farisi, ol i lukim Jisas i kaikai wantaim ol dispela man bilong mekim sin na ol man bilong kisim takis. Na ol i askim ol disaipel bilong Jisas olsem, “Watpo em i save kaikai wantaim ol man bilong kisim takis na ol man bilong mekim sin?”§ 17 Jisas i harim dispela tok, na em i tokim ol dispela saveman olsem, “Ol man i no gat sik ol i no save go long dokta. Nogat. Ol sikman tasol i save go long dokta. Olsem tasol, mi no kam bilong singautim ol stretpela man. Nogat. Mi kam bilong singautim ol man i save mekim sin.”
Jisas i tok long pasin bilong tambu long kaikai
(Matyu 9.14-17 na Luk 5.33-39)
18 Wanpela taim ol disaipel bilong Jon na ol Farisi tu ol i tambu long kaikai. Na sampela man i kam askim Jisas olsem, “Olsem wanem na ol disaipel bilong Jon na ol disaipel bilong ol Farisi ol i save tambu long kaikai, tasol ol disaipel bilong yu i no save tambu long kaikai?” 19 Na Jisas i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man i laik marit, ating ol wantok bilong en inap tambu long kaikai long taim em i stap yet wantaim ol? Nogat. Taim dispela man i laik marit em i stap yet wantaim ol, ol i no inap tambu long kaikai. 20 Tasol bihain, taim ol i kisim dispela man i go pinis na em i no moa i stap wantaim ol wantok bilong en, orait long dispela taim ol bai i tambu long kaikai.
21 “I no gat man i save kisim hap nupela laplap bilong samapim hul long olpela saket. Sapos em i mekim olsem, orait taim ol i wasim saket dispela laplap bilong pasim hul em bai i go liklik na brukim saket gen. Nupela bai i brukim olpela, na hul bai i kamap bikpela moa. 22 Na i no gat man i save pulimapim nupela wain long olpela skin meme. Sapos em i mekim olsem, orait wain bai i brukim skin meme, na wain na skin meme bai i lus wantaim. Nogat. Ol i save pulimapim nupela wain long ol nupela skin meme.”*
Jisas i tok long pasin bilong tambuim wok long de Sabat
(Matyu 12.1-8 na Luk 6.1-5)
23 Long + wanpela de Sabat Jisas i wokabaut namel long ol gaden wit. Na ol disaipel bilong en ol i wokabaut wantaim em, na ol i kisim sampela kaikai bilong wit. 24 Na + ol Farisi i askim Jisas olsem, “Harim. Watpo ol i mekim dispela pasin i tambu long mekim long de Sabat?”
25 Orait + Jisas i bekim tok bilong ol olsem, “Ating yupela i no bin ritim dispela stori long samting Devit i bin mekim bipo? Mi tok long dispela taim em wantaim ol lain bilong en ol i sot long kaikai na ol i hangre. 26 Abiatar + i stap hetpris, na Devit i go insait long haus bilong God, na em i kaikai dispela bret ol i save putim i stap long pes bilong God. Dispela bret i tambu, na ol pris tasol inap long kaikai. Tasol Devit em i kaikai, na em i givim long ol lain bilong en tu. Yupela i no bin ritim dispela tok, a?”
27 Na + Jisas i tokim ol moa olsem, “God i no putim ol manmeri bilong helpim de Sabat. Nogat. Em i putim de Sabat bilong helpim ol manmeri. 28 Olsem + na Pikinini Bilong Man em i bosim de Sabat tu.”
* 2:1 Yumi no save, dispela haus em haus bilong husat, tasol i luk olsem Jisas i save stap long dispela haus long taim em i kam long Kaperneam. Sampela man i ting em i haus bilong Pita na Andru (lukim Mak 1.29). 2:4 Ol Juda i save wokim ol haus bilong ol olsem bokis, na ol i gat stretpela rup. Ol dispela haus i gat lata bilong wokabaut i go antap long rup. + 2:5 Lu 7.48 + 2:7 Jop 14.4, Ais 43.25, 1 Jo 1.9 + 2:12 Mt 9.33 + 2:14 Jo 1.43 2:14 I luk olsem Livai em narapela nem bilong Matyu. Lukim Matyu 9.9. + 2:16 Mt 11.19, Lu 15.1-2 § 2:16 Lukim tok i stap long Matyu 9.11. * 2:22 Lukim tok i stap long Matyu 9.17. + 2:23 Lo 23.25 + 2:24 Lo 23.25 2:24 Lukim tok i stap long Matyu 12.2. + 2:25 1 Sml 21.6 + 2:26 Wkp 24.9 + 2:27 Lo 5.14 + 2:28 Mt 12.8