27
Ol pikinini meri bilong Selofehat i kisim graun
Selofehat em i pikinini man bilong Hefer, na Hefer em i pikinini man bilong Gileat, na Gileat em i pikinini man bilong Makir, na Makir em i pikinini man bilong Manase, na Manase em i pikinini man bilong Josep. Orait Selofehat i marit na i kamapim 5-pela pikinini meri, nem bilong ol, Mala na Noa na Hokla na Milka na Tirsa. Ol dispela lain meri i go sanap klostu long dua bilong haus sel bilong God, long ai bilong Moses na pris Eleasar na ol lida bilong Israel na olgeta manmeri. Na ol dispela meri i tok olsem, “Papa bilong mipela i dai long ples wesan nating. Em i no wanpela bilong ol dispela lain i bihainim Kora na i bikhet long Bikpela. Nogat. Em yet i bin mekim sin na em i dai. Tasol em i no gat pikinini man. I tru, em i no gat pikinini man bilong kisim nem bilong en, tasol bilong wanem nem bilong papa i mas lus long yumi Israel? Olsem na mipela i laik bai yu givim mipela sampela hap graun bilong ol lain bilong papa bilong mipela.”
Orait Moses i kisim tok bilong ol i go long Bikpela, na Bikpela i tokim em olsem, “Dispela + tok bilong ol pikinini meri bilong Selofehat em i stret. Olsem na yu mas givim ol dispela meri sampela graun bilong lain bilong papa bilong ol. Larim ol i kisim graun bilong en. Na mi laik bai yu tokim ol Israel olsem. Sapos man i no gat pikinini man, na em i gat pikinini meri tasol, na bihain em i dai, orait ol pikinini meri bilong en i ken kisim ol samting bilong en. Na sapos em i no gat pikinini meri na em i dai, orait ol brata bilong dispela man yet i mas kisim ol samting bilong en. 10 Na sapos em i no gat brata, orait ol brata bilong papa bilong en i ken kisim ol samting bilong en. 11 Na sapos papa bilong en i no gat brata, orait man i wanblut long lain bilong papa bilong en i ken kisim ol dispela samting. Olgeta Israel i mas bihainim dispela lo, olsem nau mi Bikpela, mi tokim yu.”
God i makim Josua bilong senisim Moses
(Lo 31.1-8)
12 Bikpela + i tokim Moses olsem, “Yu go antap long maunten Abarim na lukluk i go long hap graun mi laik givim long ol Israel. 13 Yu lukim pastaim, orait bihain bai yu i dai, olsem brata bilong yu Aron i bin dai. 14 Long wanem, yutupela i bin sakim tok bilong mi long ples drai ol i kolim Sen. Taim ol manmeri i toktok planti long mi long ples Meriba, yu no laik soim bikpela strong bilong mi long ol.” Dispela hul wara Meriba i stap long Kades long ples drai Sen.
15 Na Moses i tokim Bikpela olsem, 16 “God, Bikpela, yu tasol yu as bilong laip bilong olgeta manmeri. Olsem na mi askim yu long makim wanpela man bilong lukautim ol dispela manmeri, 17 na + helpim ol long sindaun gut, na bosim ol gut long taim bilong pait. Olsem na bai lain bilong yu i no ken i stap nating olsem ol sipsip i no gat wasman.”
18-19 Orait + Bikpela i tokim Moses olsem, “Josua, pikinini man bilong Nun, em inap mekim wok bilong mi. Olsem na mi laik bai yu go kisim em i kam. Na bringim em i go sanap klostu long pris Eleasar na olgeta Israel. Na long ai bilong ol yu mas putim han bilong yu long het bilong en. Na yu mas tokim ol manmeri long Josua i senisim yu. Na yu mas givim wok bilong yu long em. 20 Na givim em hap namba na strong bilong yu, bai olgeta manmeri i ken bihainim tok bilong en. 21 Tasol + Josua bai i go lukim Eleasar bilong painimaut laik bilong mi long olgeta samting. Na Eleasar i mas yusim dispela tupela ston i stap long liklik paus laplap bilong bros bilong hetpris, bilong kisim save long laik bilong mi. Na Eleasar bai i tokim Josua na olgeta manmeri long olgeta samting ol i mas mekim.” 22 Orait Moses i mekim olsem Bikpela i bin tokim em. Em i bringim Josua i kam sanap klostu long pris Eleasar na long olgeta manmeri. 23 Na + Moses i putim han long het bilong Josua na tokim ol manmeri long Josua bai i kisim ples bilong en na i stap lida bilong ol. Moses i mekim olgeta samting olsem Bikpela i bin tokim em.
+ 27:7 Nam 36.2 + 27:12 Lo 3.23-27, 32.48-52 + 27:17 1 Kin 22.17, Ese 34.5, Mt 9.36, Mk 6.34 + 27:18-19 Kis 24.13 + 27:21 Kis 28.30, 1 Sml 14.41, 28.6 + 27:23 Lo 31.23