16
Yumi save tingting long mekim ol samting. Tasol Bikpela i mas tok orait pastaim, na yumi inap mekim ol dispela samting.
Yumi + save ting, olgeta pasin bilong yumi i klin long ai bilong God. Tasol Bikpela i save skelim olgeta tingting bilong yumi, na em i save gut long as bilong olgeta pasin yumi mekim.
Olgeta + samting yu laik mekim, em yu mas putim long han bilong Bikpela. Na em bai i mekim ol dispela samting i kamap gutpela.
Bikpela i bin wokim olgeta samting, na ol i gat wok bilong ol. Olsem tasol, Bikpela i bin wokim ol man i save mekim pasin nogut, na em i makim ol long lus long kot bilong las de.
Bikpela + i no laikim tru ol man i save hambak na litimapim nem bilong ol yet. Yumi ken save olsem, Bikpela i no inap larim ol i go nating. Nogat. Bai em i mekim save long ol.
Sapos man i laikim tumas Bikpela na i pas tru long em, orait Bikpela bai i rausim sin bilong en. Na sapos man i stap aninit long Bikpela, orait dispela man inap abrusim pasin bilong sin.
Sapos man i mekim olkain pasin Bikpela i laikim orait Bikpela i save helpim em long stap gut wantaim olgeta man na wantaim ol birua bilong en tu.
Sapos + yu gat liklik samting tasol, na yu bihainim stretpela pasin, orait laip bilong yu i winim laip bilong man i gat traipela hip mani na i save mekim pasin nogut.
Yumi save tingting long ol samting yumi laik mekim. Tasol Bikpela i save stiaim wokabaut bilong yumi.
10 Taim king i givim tok long ol manmeri, i olsem em i autim tok Bikpela i bin givim em. Na long taim bilong skelim man long kot, em i save mekim stretpela kot tasol.
11 Bikpela i laik bai ol man i skelim samting na metaim samting i mas bihainim mak stret, na ol i no ken giamanim ol manmeri.
12 Ol king i no laik tru long pasin nogut, long wanem, sapos gavman i mekim stretpela pasin em bai i stap strong.
13 King i save laikim man i autim tok tru tasol.
14 Sapos king i belhat long wanpela man, orait king inap kilim em i dai. Tasol man i gat gutpela tingting em inap mekim king i bel isi gen.
15 Sapos king i belgut na amamas long wanpela man, em bai i mekim gut long dispela man na bai man i stap gut. Dispela pasin bilong king i olsem klaut i bringim ren i kam na mekim kaikai i mau.
16 Sapos yu kisim gutpela tingting na save, orait dispela i winim tru planti gol na silva.
17 Ol stretpela manmeri i save bihainim rot bilong abrusim pasin nogut. Sapos man i lukaut gut long wokabaut bilong en, em bai i stap gut.
18 Pasin bilong hambak na litimapim nem bilong yu yet bai i mekim yu i pundaun na bagarap.
19 Sapos man i rabisman na i daunim em yet, dispela pasin i winim tru pasin bilong ol bikhetman i stilim planti samting bilong ol arapela man na tilim long ol yet.
20 Sapos man i putim yau gut long tok bilong ol man i skulim em, orait em bai i gat gutpela sindaun. Na sapos man i bilip strong long Bikpela, bai em i ken amamas.
21 Ol man i save, sapos man i gat gutpela tingting, orait em inap skelim gut olkain pasin na tingting. Na sapos em i man bilong mekim gutpela tok, orait ol man bai i laikim tumas long harim tok bilong en.
22 Sapos man i gat gutpela tingting, orait dispela i olsem wara bilong givim laip long em. Tasol ol man i no gat gutpela tingting, ol i save mekim longlong pasin, na dispela i save bagarapim ol yet.
23 Man i gat gutpela tingting, em i save tingting gut pastaim na bihain em i mekim gutpela tok. Na dispela i save mekim ol man i laikim tumas long harim tok bilong en.
24 Gutpela tok i olsem hani. Em i swit moa na i save strongim bodi bilong ol manmeri.
25 Sampela + man i save ting, pasin bilong ol i gutpela na ol i bihainim gutpela rot. Tasol nogat. Ol i mekim i go i go na bihain bai ol i dai.
26 Ol wokboi i save, sapos ol i no wok hat, bai ol i no gat kaikai, na dispela i save mekim ol i wok hat tru.
27 Man nogut tru i save painim kain kain rot bilong mekim nogut long ol arapela manmeri. Tok bilong en i olsem bikpela paia na i save bagarapim ol.
28 Man bilong mekim pasin nogut i save mekim ol arapela man i tok pait namel long ol yet. Na man bilong tok baksait i save mekim man i kros long pren bilong en.
29 Man bilong pait i save grisim wantok bilong en, na bringim em i go long rot nogut.
30 Sapos yu lukim man i brukim ai bilong en long narapela man, orait yu ken save, dispela man i tingting long mekim pasin nogut. Na sapos yu lukim man i pasim strong maus bilong en, orait yu ken save, em i bin mekim pasin nogut.
31 Ol man i lukim waitpela gras bilong ol lapun, na ol i save, ol lapun i bin bihainim stretpela pasin na ol i stap longpela taim long graun. Olsem na ol i givim biknem long ol.
32 Man + i no save belhat kwik, em i mekim gutpela pasin. Dispela pasin i winim pasin bilong pait strong olsem gutpela soldia. Na man i bosim gut em yet, em i winim man i pait strong na kisim wanpela taun.
33 Ol man i save pilai satu bilong painimaut wanem samting ol i mas mekim. Tasol Bikpela wanpela tasol i save mekim satu i bekim askim bilong ol.
+ 16:2 1 Sml 16.7 + 16:3 Snd 21.2 + 16:5 Snd 6.17, 8.13 + 16:8 Sng 37.16, Snd 15.16 + 16:25 Snd 14.12 + 16:32 Snd 19.11