Song 121
Bikpela em i wasman bilong yumi
Song bilong ol lain i wokabaut i go long ples bilong lotu.
Mi + lukluk i go
long ol maunten.
Tasol man bilong helpim mi
bai i kamap long wanem hap?
Bikpela + i bin wokim heven na graun,
em wanpela tasol
i save helpim mi.
Bai + em i no larim yu i pundaun.
Bai em i lukautim yu
na em i no save slip.
Harim gut.
Em i save lukautim ol Israel,
na em i no save slip liklik.
Nogat tru.
Bikpela em i wasman bilong yu.
Em i save sanap klostu long yu
na i was long yu.
San + i no inap kukim yu nogut,
na long nait
mun bai i no inap
bagarapim yu.
Bikpela + bai i was long yu
bai samting nogut
i no ken bagarapim yu.
Em bai i lukautim yu.
Taim + yu lusim haus
Bikpela bai i lukautim yu.
Na taim yu kam bek
em bai i was yet long yu,
nau na long olgeta taim bihain.
+ 121:1 Sng 87.1, 123.1 + 121:2 Sng 115.15, 124.8 + 121:3 Sng 41.2, 66.9, 127.1 + 121:6 Ais 49.10, KTH 7.16 + 121:7 Sng 91.10-12 + 121:8 Sng 113.2, 115.18