Song 128
God i mekim gut long ol manmeri i bihainim tok bilong en
Song bilong ol lain i wokabaut i go long ples bilong lotu.
Yu wanem man o meri
i save pret long Bikpela
na i save bihainim tok
bilong en,
yu ken amamas.
 
Olsem na bai yu kisim mani
long wok bilong yu
inap long baim ol samting
yu sot long en.
Na olgeta samting yu mekim
bai i kamap gutpela.
Na bai yu amamas.
 
Meri bilong yu bai i stap
olsem diwai oliv
i karim planti kaikai.
Na ol pikinini bilong yu
bai i raunim tebol bilong yu
olsem ol yangpela diwai oliv.
Tru tumas, man i bihainim
tok bilong Bikpela,
bai i kisim kain blesing olsem.
 
Bikpela i stap long Saion,
em i ken mekim gut long yu.
Olgeta taim yu stap long graun
bai yu lukim olgeta samting
bilong Jerusalem
i kamap gutpela tru.
 
Mi laik bai yu stap longpela taim
na bai yu lukim
ol tumbuna pikinini bilong yu.
Ol Israel i ken sindaun gut
na i no gat pait.