Song 149
Song bilong amamas long Bikpela
Litimapim nem bilong Bikpela!
Singim nupela song long em.
Yupela ol manmeri
i save bihainim em oltaim,
yupela litimapim nem bilong em
long taim yupela i bung
bilong lotu.
 
Yupela ol Israel, yupela i mas belgut
long God i bin wokim yupela.
Yupela ol manmeri bilong Saion,
amamas long king bilong yupela.
Singsing na litimapim
nem bilong en.
Paitim ol kundu na garamut
na paitim ol gita
bilong litimapim nem bilong en.
 
Bikpela i laikim
ol manmeri bilong en.
Na em i save litimapim nem
bilong ol man
i save daunim ol yet,
na mekim ol i winim pait.
Ol + manmeri bilong God i amamas
long ol i win pinis.
Na taim ol i bung bilong kaikai
ol i ken mekim
ol song bilong amamas.
 
Ol i ken singaut
na amamas long God
na holim bainat i sap moa.
Na ol i ken pait
long ol arapela lain,
na mekim save long ol
na daunim ol.
Na ol i ken pasim ol king
na ol hetman bilong ol birua
long sen ol i wokim long ain.
 
Na ol i ken mekim save
long ol dispela lain,
olsem God i tok.
Ol manmeri bilong God
i ken win olsem tasol.
Litimapim nem bilong Bikpela!
+ 149:5 Jop 35.10