Song 34
God i mekim gut long Devit, na em i litimapim nem bilong God
Devit i stap wantaim Abimelek, na em i giaman olsem em i longlong man na Abimelek i rausim em. Taim Devit i go pinis, em i raitim dispela song.
Bai ++ mi tenkyu long God.
Oltaim bai mi
litimapim nem bilong en.
Mi ting long God i bin helpim mi
na mi amamas long em.
Ol manmeri i karim hevi
ol i ken harim dispela tok
na ol i ken belgut tru.
Yumi + tokaut long biknem
bilong God.
Yumi litimapim nem bilong em.
 
Mi + bin beten long Bikpela
bai em i helpim mi,
na em i harim prea bilong mi.
Em i rausim olgeta pret
long bel bilong mi,
na nau mi stap bel isi.
Olgeta manmeri i gat hevi,
tasol ol i bilip long Bikpela,
ol i save amamas.
Olsem na bilip bilong ol
i no bagarap.
Ol + rabisman i prea long Bikpela
na em i harim prea bilong ol,
na i helpim ol
long olgeta hevi bilong ol.
Ensel + bilong Bikpela i save stap
klostu long ol manmeri
i aninit long Bikpela,
na em i save helpim ol
bai ol i no kisim bagarap.
 
Bikpela + i save mekim gutpela pasin
long yumi.
Yupela yet i mas traim na lukim
na bai yupela i save olsem
Bikpela i gutpela tru.
Man i save bilip tru long Bikpela,
em i ken i stap belgut tru.
Ol + manmeri bilong Bikpela,
yupela i mas i stap aninit long em.
Ol man i aninit long em
ol i no sot long wanpela samting.
10 Ol + yangpela laion
i save sot long abus
na ol i hangre.
Tasol ol manmeri i bihainim Bikpela
ol i no save sot
long ol gutpela samting.
 
11 Ol pikinini, yupela i mas i kam
na putim yau gut
long tok bilong mi.
Mi laik skulim yupela
na bai yupela i stap
aninit long God oltaim.
12 Yu + laik bai laip bilong yu
i kamap gutpela?
Na yu laik
bai yu stap laip longtaim tru,
na yu stap gut na amamas?
13 Sapos + yu laik i stap olsem,
orait yu no ken mekim tok nogut,
na yu no ken tok giaman.
14 Yu + mas givim baksait
long pasin nogut,
na bihainim gutpela pasin tasol.
Yu mas wok long kamap wanbel
wantaim ol arapela manmeri
na yu mas strong
long bihainim dispela pasin.
 
15 Bikpela + i save lukautim
ol stretpela manmeri,
na em i save harim
beten bilong ol.
16 Tasol + Bikpela i no save laikim
ol manmeri nogut.
Na bai em i kilim ol i dai
na ol manmeri i no tingim ol gen.
 
17 Ol + stretpela manmeri
i save beten long Bikpela
na em i save harim ol.
Em i save helpim ol
na hevi i no daunim ol.
18 God + i save stap klostu
long ol manmeri i gat hevi.
Na em i save helpim ol manmeri
bilip bilong ol i bagarap.
 
19 Planti + hevi i save kamap
long stretpela man,
tasol Bikpela i save helpim em
na ol dispela hevi i no daunim em.
20 Bikpela + i save lukautim em olgeta,
na i no gat wanpela bun bilong en
i bruk.
21 Ol kain kain samting nogut
bai i kilim i dai
ol man nogut.
Na Bikpela bai i mekim save
long ol man i save birua
long ol stretpela man.
 
22 God + i save kisim bek
ol wokman bilong en
na ol i stap laip.
Na olgeta manmeri i bilip long em
i lukautim ol,
bai ol i no inap lus. Nogat tru.
+ 34:1 1 Sml 21.13-15 + 34:1 Ef 5.20, 1 Te 5.18, 2 Te 1.3, 2.13 + 34:3 Sng 69.30, Lu 1.46 + 34:4 Sng 18.6, Mt 7.7, Lu 11.9 + 34:6 Sng 3.4, 34.17-19 + 34:7 2 Kin 6.17, Dan 6.22, Sek 9.8, Hi 1.14 + 34:8 Sng 2.12, 1 Pi 2.3 + 34:9 Sng 31.23 + 34:10 Jop 4.10-11, Sng 84.11 + 34:12 1 Pi 3.10-12 + 34:13 1 Pi 2.22 + 34:14 Ais 1.16-17, Ro 12.18, Hi 12.14 + 34:15 Jop 36.7, Sng 34.6, 34.17 + 34:16 Snd 10.7, Jer 44.11, Amo 9.4 + 34:17 Sng 34.6, 34.15, 34.19, 145.19-20 + 34:18 Sng 51.17, Ais 57.15, 66.2 + 34:19 Snd 24.16, 2 Ti 3.11-12 + 34:20 Jo 19.36 + 34:22 2 Sml 4.9, 1 Kin 1.29, Sng 103.4