Song 37
Wanem samting bai i kamap long gutpela man na long man nogut
Devit i raitim dispela song.
Yu + no ken wari long pasin
ol man nogut i save mekim.
Yu no ken bel nogut
long ol samting bilong ol man
i save mekim pasin nogut.
Liklik + taim tasol
na bai ol man nogut i bagarap,
olsem gras i save drai,
na olsem lip bilong diwai i drai.
 
Yu mas bilip tru long God,
na mekim gutpela pasin.
Yu mekim olsem
na bai yu stap gut oltaim
long graun bilong yu,
na i no gat wanpela samting
i ken bagarapim yu.
Yu + mas amamas long Bikpela,
na em bai i givim yu
ol samting yu laikim tru.
 
Yu + mas putim laip bilong yu
long han bilong Bikpela.
Bilip strong long em,
na em bai i helpim yu.
Bai + em i mekim
gutpela pasin bilong yu
i kamap ples klia
olsem lait bilong san.
Na bai em i mekim
stretpela pasin bilong yu
i klia tumas long ai bilong ol man,
olsem lait bilong san
long belo kaikai.
 
Yu + mas sindaun isi
klostu long Bikpela.
Stap bel isi na wetim em i helpim yu.
Yu no ken mangal long ol man
i kisim planti gutpela samting
long pasin ol i mekim.
Tru tumas, yu no ken wari
long ol man i save tingting
long ol kain kain pasin nogut,
na ol i mekim
ol dispela kain pasin.
 
Yu + no ken kros,
na yu mas lusim
pasin bilong belhat.
Yu no ken wari long ol samting
na kirap nogut.
Dispela pasin em inap pulim yu
long mekim pasin nogut.
Ol + man nogut bai i bagarap olgeta.
Tasol ol manmeri i bilip
na wetim Bikpela i helpim ol,
bai ol i stap gut
long graun bilong ol.
 
10 I + no longtaim
na bai ol man nogut i lus olgeta.
Bai yu wok long painim ol
long ples bilong ol,
tasol yu no inap lukim ol.
11 Tasol + ol manmeri
i daunim nem bilong ol yet,
bai God i givim olgeta graun
long ol.
Bai ol i sindaun gutpela tumas
na amamas i stap.
 
12 Man nogut i save tingting
long bagarapim gutpela man,
na i save kros long em.
13 Tasol Bikpela i save,
wanpela de bai i kamap,
na long dispela de
ol man nogut bai i lus.
Olsem na Bikpela i save lap long ol.
 
14 Ol man nogut i save pulim bainat
na taitim banara
bilong sutim ol rabisman
na ol man i sot long ol samting.
Ol i laik kilim i dai ol manmeri
i bihainim stretpela pasin.
15 Tasol bainat bilong ol
bai i sutim bel bilong ol yet,
na banara bilong ol bai i bruk.
 
16 Liklik + samting
bilong wanpela stretpela man
i winim ol planti samting
bilong olgeta man nogut.
17 Long wanem, Bikpela bai i pinisim
strong bilong ol man nogut,
na em bai i lukautim gut
ol stretpela man.
18 Bikpela i save was gut
long ol manmeri
i bihainim tok bilong em.
Na ol samting God i givim ol,
em ol bai i holim oltaim.
19 Long taim nogut
ol i no inap painim hevi.
Na long taim bilong hangre
bai ol i gat planti kaikai.
Ol bai i no inap sot.
20 Tasol ol man nogut
bai ol i bagarap olgeta.
Ol birua bilong Bikpela bai ol i lus,
olsem gutpela bilas
bilong plaua na gras.
Tru tumas, bai ol i lus olsem smok
i save stap liklik taim tasol
na i go pinis.
 
21 Man nogut i save dinau
long ol samting
na em i no save bekim dinau.
Tasol stretpela man
i save mekim gutpela pasin
na em i save givim planti samting
long ol arapela man.
22 Ol manmeri Bikpela i mekim
gutpela tok long ol,
bai ol i stap gut long graun.
Tasol ol manmeri Bikpela
i tok long ol i mas bagarap,
em bai i rausim ol.
 
23 Bikpela + i save stiaim wokabaut
bilong ol manmeri.
Sapos em i laikim pasin
bilong wanpela man,
em i save strongim em
long wokabaut stret.
24 Maski sapos dispela man i pundaun,
em i no inap bagarap olgeta.
Bikpela i save holim han bilong en,
na helpim em long sanap gen.
 
25 Bipo + mi yangpela,
na nau mi lapun pinis,
tasol mi no lukim
God i givim baksait
long wanpela stretpela man.
Na mi no lukim
ol pikinini bilong stretpela man
i sot long kaikai,
na i raun askim ol arapela man
long givim kaikai long ol.
Nogat tru.
26 Oltaim stretpela man
i save marimari
na givim planti samting
long ol arapela manmeri.
Na ol pikinini bilong en
i save mekim
papamama i amamas.
 
27 Yu mas givim baksait
long olgeta pasin nogut,
na mekim gutpela pasin tasol.
Sapos yu mekim olsem,
orait oltaim yu ken i stap gut
long graun.
28 God + i save laikim tumas
stretpela pasin.
Em i no inap larim
ol manmeri bilong en i lus.
Oltaim Bikpela i save lukautim
ol manmeri i wokabaut stret.
Tasol ol pikinini bilong ol man nogut
bai i bagarap tru.
29 Ol stretpela man bai i kisim graun
God i givim ol,
na bai ol i stap oltaim long en.
 
30 Stretpela man i gat gutpela save
na i autim gutpela tok tasol.
Em i save toktok
long stretpela pasin.
31 Lo + bilong God
i stap long bel bilong en,
na em i save bihainim God,
na i no save lusim dispela lo.
 
32 Man nogut i save hait
na was long stretpela man,
na i laik painim rot
bilong kilim em i dai.
33 Tasol Bikpela i no inap lusim
stretpela man
na larim man nogut
i kilim em i dai.
Nogat tru.
Na sapos man nogut
i kotim stretpela man,
Bikpela i no inap larim em
i winim stretpela man long kot.
34 Yu mas bilip long Bikpela
na prea long em
na bihainim pasin bilong em.
Sapos yu mekim olsem,
bai em i givim biknem long yu,
na yu ken holim dispela graun
em i givim yu.
Na bai yu lukim em
i bagarapim ol man nogut.
 
35 Mi + bin lukim man nogut
i gat bikpela strong,
na em i winim ol manmeri,
olsem traipela diwai sida
bilong Lebanon
i winim ol arapela diwai.
36 Tasol bihain mi wokabaut gen
long dispela hap,
na em i no moa i stap.
Mi wok long painim em,
tasol mi no lukim em. Nogat tru.
37 Yu + tingting long man i no gat asua
long wanpela samting,
na lukim pasin
bilong stretpela man.
Man i save sindaun isi
wantaim ol arapela manmeri,
lain bilong en bai i stap oltaim.
38 Tasol Bikpela i save bagarapim tru
ol man bilong mekim sin.
Ol lain tumbuna pikinini bilong ol
bai i lus olgeta.
 
39 Bikpela yet i save kisim bek
ol stretpela man.
Long taim hevi i kamap long ol,
ol i save ran i go long em
na em i lukautim ol.
40 Ol + i save bilip long em,
olsem na em i save helpim ol.
Em i save kisim bek ol
long han bilong ol man nogut,
na ol i stap gut.
+ 37:1 Sng 73.3, Snd 23.17, 24.1, 24.19 + 37:2 Sng 90.5-6 + 37:4 Ais 58.14 + 37:5 Snd 16.3, Mt 6.25, Lu 12.22, 1 Pi 5.7 + 37:6 Jop 11.17, Mai 7.9 + 37:7 Sng 62.1, Ais 30.15, Jer 12.1 + 37:8 Sng 73.3, Ef 4.26 + 37:9 Jop 27.13-14, Ais 57.13 + 37:10 Jop 20.9, Hi 10.36-37 + 37:11 Mt 5.5 + 37:16 Snd 15.16, 16.8, 1 Ti 6.6 + 37:23 1 Sml 2.9, Snd 16.9 + 37:25 Sng 37.28, 59.15, 109.10 + 37:28 Sng 11.7, Snd 2.22, Ais 14.20 + 37:31 Lo 6.6, Sng 40.8, 119.98, Ais 51.7 + 37:35 Jop 5.3 + 37:37 Ais 32.17, 57.2 + 37:40 1 Sto 5.20, Ais 31.5, Dan 3.17, 3.28, 6.23