Song 78
Ol manmeri i mekim God i bel hevi tru
Asap i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil.
Yupela ol manmeri bilong mi,
yupela harim gut
tok bilong mi.
Yupela putim yau gut
long toktok mi laik mekim.
Mi + laik mekim ol tok piksa
long yupela.
Mi bai stori
long ol kain kain samting
i stap hait
long bipo i kam inap nau.
Bipo ol tumbuna i tokim mipela
long ol dispela samting,
na mipela i harim pinis
na mipela i save long en.
Mipela i no ken haitim tok
long ol pikinini bilong mipela.
Nogat.
Bai mipela i tokim
ol nupela lain pikinini i kamap.
Bai mipela i stori
long bikpela strong bilong God,
na long ol strongpela wok
em i bin mekim,
na long ol kain kain mirakel
em i bin wokim.
God i givim lo bilong en
long ol manmeri bilong Israel.
Em i givim tok
long ol lain tumbuna
bilong Jekop,
bilong ol i bihainim.
Em i tokim ol tumbuna bipo olsem,
“Yupela i mas lainim gut
ol pikinini bilong yupela
long olgeta lo bilong mi.”
Olsem na ol lain pikinini
i kamap bihain
ol tu i ken lainim,
na bai dispela lain i mas tokim
ol pikinini bilong ol.
Sapos ol i mekim olsem,
bai ol dispela lain tu
i ken bilip long God,
na ol i no ken lusim tingting
long ol samting em i bin mekim.
Na bai ol i ken bihainim
olgeta lo bilong em.
Nogut ol i kamap wankain
olsem ol tumbuna bilong ol.
Ol tumbuna i bin bikhet
na sakim tok bilong God,
na ol i no bilip strong long em,
na ol i no bihainim
tok bilong en oltaim.
Bipo ol Efraim i save pait
long banara na spia.
Tasol dispela taim pait i kirap
na ol i ranawe.
10 Ol i no bihainim
kontrak bilong God,
na ol i no laik bihainim
lo bilong en.
11 Ol i lusim tingting
long ol samting em i bin mekim
na long ol mirakel em i bin wokim
long ai bilong ol.
12 Long + ai bilong ol tumbuna
God i wokim wanpela mirakel
long ples Soan long kantri Isip.
13 God + i brukim solwara
na solwara i sanap
long hap na long hap,
na em i bringim ol Israel
i kam namel.
14 Long + san em i stap long klaut
na em i go pas long ol,
na long nait em i stap
long lait bilong paia
na i go pas long ol.
15 Em + i brukim ol ston long ples drai,
na i mekim wara i kamap
long daunbilo
na ol i dring.
16 Em i mekim wara i kamap long ston
na wara i ran
olsem bikpela wara long bus.
 
17 Tasol ol i wok long mekim sin
long God Antap Tru.
Ol i stap long ples drai
na ol i bikhet long em.
18 Ol + i traim God na mekim olsem.
Ol i singaut strong
long em i givim ol
dispela kaikai ol i laikim tumas.
19 Ol i tok bilas long God olsem,
“God inap givim mipela
planti kaikai long ples drai, a?
20 Tru, pastaim em i paitim ston
na bikpela wara i kamap.
Tasol olsem wanem?
Em inap givim bret na mit
long mipela, o nogat?”
 
21 Orait Bikpela i harim tok bilong ol
na em i kros.
Em i salim paia i kam daun
long ol lain bilong Jekop.
Na kros bilong en
i kamap bikpela tru.
22 Long wanem, ol i no bilip long em.
Na ol i no laik bilip
long em i laik helpim ol
bai ol i stap gut.
23 Tasol maski, em i tokim skai antap
na skai i op.
24 Orait + em i salim mana i pundaun
na ol i kaikai.
Em i givim kaikai bilong heven
long ol manmeri.
25 Olsem na ol i kisim
kaikai bilong ol ensel.
God i givim planti kaikai long ol,
na ol inap tru.
26 Na bihain em i kirapim win
long hap bilong sankamap,
na long strong bilong em tasol,
em i kirapim win
long hap bilong saut.
27 Na em i mekim planti pisin
i pundaun namel long ol
inap olsem das bilong graun,
na olsem wesan bilong nambis.
28 God i mekim ol dispela pisin
i pundaun
namel long kem bilong ol,
na raunim ol haus sel bilong ol.
29 Olsem na ol manmeri i kaikai
na i pulap tru.
Dispela samting ol manmeri
i krai long kisim,
em God i givim ol.
30 Ol i wok long kaikai i stap.
Ol i no kaikai pinis yet,
31 na God i kros long ol
na i kilim i dai ol strongpela man,
em ol gutpela yangpela man
bilong Israel.
 
32 God i bin wokim ol mirakel,
tasol ol manmeri
i wok long mekim sin moa yet
na ol i no bilip long em.
33 Orait wantu tasol em i pinisim ol,
olsem win i kamap long maus
i save go pinis kwik.
Em i bagarapim ol kwiktaim tru
na ol i dai.
34 Taim God i kilim sampela i dai,
ol arapela i tanim bel
na i kam bek long em
na ol i prea strong long em.
35 Nau + ol i tingim gen,
God em i wasman bilong ol.
God Antap Tru
em i man bilong helpim ol.
36 Tasol ol i giaman
na mauswara nating long em.
37 Ol + i no bihainim tok bilong em,
na ol i brukim kontrak
ol i bin mekim wantaim em.
 
38 Tasol God i marimari long ol
na rausim sin bilong ol,
na em i no bagarapim ol.
Planti taim em i pasim
kros bilong em,
na em i no belhat long ol.
39 Em + i tingting long ol olsem,
ol i manmeri tasol,
ol i olsem win i kam na i go pinis.
 
40 Planti taim ol i bikhet
na ol i sakim tok bilong em
long ples drai.
Na planti taim ol i mekim em
i bel hevi.
41 Ol i no lusim pasin
bilong traim God bilong Israel,
em God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin olgeta.
Ol i traim em
na mekim em i kros tru long ol.
42 Ol i no tingim
bikpela strong bilong em,
na ol i no ting long dispela taim
em i bin kisim bek ol
long han bilong ol birua.
43 Long dispela taim
em i wokim olkain mirakel
long hap bilong Soan long Isip.
44 God + i tanim ol wara i kamap blut
na ol Isip i no inap dring.
45 Na + em i salim planti lang
na planti rokrok i go long ol.
Na ol lang i kaikaim ol,
na ol rokrok i bagarapim
planti samting
long ol gaden bilong ol.
46 Na + God i salim ol binatang
wantaim ol grasopa i kam
na ol i kaikai ol samting
i kamap long ol gaden bilong ol.
47 Em + i salim ren olsem ais
na dispela i bagarapim
ol diwai wain bilong ol.
Na em i mekim ais
i bagarapim ol diwai fik bilong ol.
48 Em i salim bikpela ren
olsem ais i kam
na i kilim ol bulmakau bilong ol.
49 Em i kros moa moa yet long ol
na i mekim save tru long ol.
Na em i salim ol ensel
i go bagarapim ol
na ol i gat bikpela hevi.
50 Em i belhat long ol
na em i no larim ol. Nogat.
Em i salim bikpela sik long ol
na ol i dai nabaut.
 
51 Em + i kilim i dai
ol namba wan pikinini
bilong olgeta lain bilong Isip.
52 Na + em i olsem wasman bilong sipsip,
na em i go pas
na was long ol manmeri bilong en.
Long ples drai
em i soim rot long ol.
53 Em + i bringim ol i go na ol i stap gut,
olsem na ol i no pret.
Tasol solwara i karamapim
ol birua bilong ol.
54 Em + i bringim ol i kam
long graun bilong em yet.
Em dispela ples maunten
em i bin kisim
long strong bilong em yet.
55 Em + i rausim ol arapela lain
taim ol manmeri bilong en i kam.
Na em i tilim dispela graun
long ol lain bilong Israel.
Na em i larim ol i sindaun gut
long ol haus sel bilong ol.
56 Tasol + ol Israel i traim
God Antap Tru
na i bikhet long em.
Ol i no bihainim lo bilong en.
57 Ol i bikhet na sakim tok bilong en,
olsem ol tumbuna bilong ol
i bin mekim bipo.
Ol i olsem banara i krungut
na i no save sut stret.
58 Ol i wokim ol alta
bilong giaman god
na dispela i mekim God i kros.
Ol i wokim ol giaman god
na God i bel nogut long ol.
59 God i lukim pasin bilong ol
na em i belhat tru long ol,
olsem na em i givim baksait olgeta
long ol Israel.
60 Na + em i lusim haus sel bilong en
long Silo.
Long dispela haus em i bin i stap
namel long ol manmeri.
61 Na + em i larim ol birua
i kisim Bokis Kontrak.
Long dispela bokis ol i save lukim
strong bilong en
na bikpela lait
bilong pes bilong en.
62 Em i kros long ol manmeri bilong en
na i larim ol birua i kilim ol i dai.
63 Ol yangpela man i dai
long bikpela pait,
na ol yangpela meri i no gat man
bilong maritim ol.
64 Ol birua i kilim i dai ol pris
na ol meri bilong ol i no inap sori
na krai long ol.
 
65 Orait nau Bikpela i kirap,
olsem man i kirap long bet,
na olsem strongpela man
i dring planti wain
na i singaut nabaut.
66 Na em i pait long ol birua
na ranim ol i go bek.
Em i winim ol tru na ol i sem nogut,
na ol i no inap pait gen.
67 Tasol em i no laikim
ol tumbuna pikinini
bilong lain bilong Josep,
na em i no makim
ol lain bilong Efraim.
68 Em i makim lain bilong Juda
na maunten Saion,
dispela maunten
em i save laikim tumas.
69 Em i wokim haus bilong en
long dispela maunten,
na em i mekim haus
i stap strong oltaim
olsem skai antap
na olsem dispela graun
em i bin wokim
na i stap strong tru.
 
70 God + i makim Devit,
wokman bilong en,
na i kisim em
long wok bilong lukautim
ol bikpela sipsip
na ol pikinini sipsip.
71 Na God i putim em i stap
king bilong Israel,
na em i stap wasman
bilong ol manmeri bilong God.
72 Devit + i tingting
long wok bilong em tasol,
na em i lukautim ol gut.
Na em i stap gutpela lida bilong ol.
+ 78:2 Mt 13.35 + 78:12 Kis 7.812.32 + 78:13 Kis 14.21-22 + 78:14 Kis 13.21-22 + 78:15 Kis 17.1-7, Nam 20.2-13 + 78:18 Kis 16.2-15, Nam 11.4-23, 11.31-35 + 78:24 Jo 6.31 + 78:35 Kis 15.13, Lo 7.8, Ais 41.14, 63.9 + 78:37 Ap 8.21 + 78:39 Sng 103.14-16, Jo 3.6-8, Je 4.14 + 78:44 Kis 7.17-21 + 78:45 Kis 8.1-6, 8.20-24 + 78:46 Kis 10.12-15 + 78:47 Kis 9.22-25 + 78:51 Kis 12.29 + 78:52 Kis 13.17-22 + 78:53 Kis 14.26-28 + 78:54 Kis 15.17, Jos 3.14-17 + 78:55 Jos 11.16-23 + 78:56 Het 2.11-15 + 78:60 Jos 18.1, Jer 7.12-14, 26.6 + 78:61 1 Sml 4.4-22 + 78:70 1 Sml 16.11-12, 2 Sml 7.8, 1 Sto 17.7 + 78:72 1 Kin 9.4