Song 80
Ol Israel i prea bai God i helpim ol long sanap gen
Asap i raitim dispela song. Man i bosim musik i mas tokim ol man long singim song long nek ol i kolim, “Ol naispela plaua bilong kontrak.”
Wasman + bilong Israel,
yu save stiaim wokabaut
bilong mipela ol sipsip bilong yu.
Harim krai bilong mipela.
Yu stap king antap long ol ensel.
Yu save sori
long ol Efraim na ol Benjamin
na ol Manase.
Mekim dispela sori
i kamap ples klia.
Soim bikpela strong bilong yu
long mipela,
na kam helpim mipela
bai mipela i no ken bagarap.
God, bringim mipela
i kam bek long yu.
Marimari long mipela
na helpim mipela
bai mipela i no ken lus.
God, Bikpela I Gat Olgeta Strong,
hamas taim yet bai yu kros
long ol prea
bilong ol manmeri bilong yu?
Yu bin mekim mipela i krai tumas,
na aiwara bilong mipela
i olsem kaikai na dring
bilong mipela.
Yu larim ol arapela lain manmeri
i stap klostu long mipela
ol i kam pait bilong kisim
graun bilong mipela.
Na ol birua i tok bilas
na i lap long mipela.
 
God I Gat Olgeta Strong,
yu ken kisim mipela
i go bek gen.
Yu ken marimari long mipela
na helpim mipela
bai mipela i no ken lus.
 
Bipo + yu bin kisim
wanpela diwai wain long Isip
na bringim i kam.
Na yu rausim ol arapela lain
long dispela graun,
na yu planim dispela diwai wain
long graun bilong ol.
Yu kliaim wanpela graun bilong en,
na yu planim pinis.
Em i kamap na rop bilong en
i go daun olgeta
na em i kamap bikpela tru
na i karamapim
olgeta hap bilong graun.
10 Na han bilong dispela diwai wain
i karamapim olgeta maunten
na ol traipela diwai sida.
11 Han bilong en i go inap
long biksolwara Mediterenian
na i go inap long wara Yufretis.
12 Tasol bilong wanem yu brukim pinis
ol banis i raunim gaden wain?
Nau ol manmeri
i wokabaut long rot,
ol i inap stilim kaikai bilong en.
13 Na ol welpik i save krungutim
na ol wel abus i save kaikai.
 
14 God I Gat Olgeta Strong,
yu mas tingting gen long mipela.
Yu stap long heven
na yu mas lukluk i kam daun
long mipela.
Mipela i olsem diwai wain bilong yu.
Kam helpim mipela.
15 Yu yet yu bin planim mipela
long strong bilong yu.
Nau yu mas kam helpim mipela.
Mipela i olsem yangpela diwai wain
yu bin mekim i kamap strong tru.
16 Ol birua bilong mipela i katim pinis
na kukim long paia.
Mobeta yu mas kros long ol
na bagarapim ol.
17 Tasol mipela ol manmeri
yu bin makim bilong yu yet,
na yu bin mekim mipela
i kamap bikpela na strong,
olsem na yu mas helpim
na lukautim mipela.
18 Sapos yu mekim olsem,
orait bai mipela
i no inap lusim yu gen.
Yu helpim mipela i stap gut,
na bai mipela i beten long yu
na litimapim nem bilong yu.
19 God, Bikpela I Gat Olgeta Strong,
yu mas kisim mipela
i kam bek long yu.
Marimari long mipela
na helpim mipela,
bai mipela i no ken lus.
+ 80:1 Kis 25.22 + 80:8 Ais 5.1-7