Song 91
God em i wasman bilong yumi
Man + i go
long God Antap Tru,
bilong God i ken lukautim em,
em i stap klostu
long God I Gat Olgeta Strong,
na God i karamapim em.
Bai + dispela man
i tok long Bikpela olsem,
“Yu save banisim mi
na yu was gut long mi.
Yu God bilong mi.
Mi save bilip long yu.”
 
Tru + tumas,
bai God i lukautim yu gut
na samting i stap hait
i no inap bagarapim yu.
Na bai em i banisim yu
na ol sik nogut i no inap kisim yu.
Bai + em i karamapim yu gut,
olsem kakaruk
i karamapim ol pikinini
long wing bilong en.
Yu ken hait gutpela tumas
aninit long wing bilong Bikpela,
na bai em i was long yu.
Em i no save giaman
long lukautim yu.
Olsem na yu ken i stap
wantaim Bikpela,
olsem man i hait baksait
long hap plang bilong pait.
Long + nait yu no inap pret
long wanpela samting nogut.
Na long san yu no ken pret
long wanpela samting
i kamap kwik tumas
bilong bagarapim yu.
Na + bai yu no inap pret
long bikpela sik i kamap long nait,
na long samting nogut
i kamap long biksan tu
na i laik bagarapim yu.
 
Sapos + 1,000 man i dai
klostu long yu,
na 10,000 i dai
long han sut bilong yu,
maski, samting nogut
i no ken i kam klostu long yu.
Bai + yu yet i lukim God
i bekim pasin nogut
ol man nogut i bin mekim.
 
Yu save go long God
na hait long ol samting nogut,
na God Antap Tru
em i wasman tru bilong yu.
10 Olsem na samting nogut
i no inap kamap long yu.
Na bikpela sik i no inap i go klostu
long haus bilong yu.
11 Bikpela + bai i givim wok long ol ensel
bilong was long yu
long olgeta wokabaut bilong yu.
12 Na + bai ol i karim yu
long han bilong ol,
nogut wanpela ston
i sutim lek bilong yu.
13 Bai + yu krungutim laion na snek
na yangpela laion
na bikpela snek nogut tu.
 
14 God + i tok olsem,
“Bai mi kisim bek
ol man i laikim mi tru,
na bai mi lukautim gut
ol man i save tru long mi.
15 Taim + ol i prea long mi
bai mi harim prea bilong ol.
Na sapos hevi i kamap long ol
bai mi stap wantaim ol.
Na bai mi kisim bek ol
na givim biknem long ol.
16 Bai mi skruim laip bilong ol
i go longpela
olsem prais bilong ol.
Na bai mi kisim bek ol
na ol i stap wantaim mi.”
+ 91:1 Sng 31.20, 121.5, Ais 25.4, 32.2 + 91:2 Sng 14.6, 18.2, 56.4, Jer 16.19 + 91:3 1 Kin 8.37, Sng 124.7, Snd 6.5 + 91:4 Sng 36.7, 40.11, 63.7, Ais 51.16 + 91:5 Jop 5.19-23, Sng 23.4, 27.1, 64.4 + 91:6 2 Kin 19.35, Jop 5.22 + 91:7 Jos 14.10 + 91:8 Sng 37.34, 58.10 + 91:11 Sng 34.7, Mt 4.6, Lu 4.10 + 91:12 Mt 4.6, Lu 4.11 + 91:13 Het 14.6, Dan 6.22, Lu 10.19 + 91:14 Sng 9.10, 59.1, 145.20 + 91:15 1 Sml 2.30, Jop 12.4, Jo 12.26