Song 97
God em i nambawan king
Bikpela i stap king.
Graun, yu mas amamas.
Na ol ailan, yupela i mas belgut.
Ol klaut na tudak
i save karamapim em,
na em i bosim ol manmeri
long stretpela pasin.
Paia i save go paslain long em
na i kukim ol birua
i raunim em i stap.
Em i save mekim
lait bilong klaut i kamap
na mekim graun i lait.
Graun i lukim na i save guria.
God em i Bikpela
bilong olgeta graun.
Em i kam na ol maunten
i kamap olsem wara.
Skai antap i save autim tok
long stretpela pasin bilong em,
na olgeta lain manmeri
i lukim lait bilong en.
 
Ol + manmeri i save lotu
long ol giaman god
na litimapim nem bilong ol,
ol i sem nogut.
Olgeta manmeri bilong Saion
na bilong ol taun bilong Juda,
ol i belgut na amamas
long kot bilong yu.
Bikpela,+ yu God Antap Tru,
yu bosim olgeta hap graun.
Yu gat biknem
na yu winim olgeta giaman god.
10 Bikpela i laikim tru ol manmeri
i no save laikim pasin nogut.
Em i save lukautim gut
ol manmeri bilong en
na kisim bek ol
long han bilong ol man nogut.
11 God i save givim lait
long ol stretpela manmeri,
na i save mekim bel bilong ol
i amamas.
12 Yupela stretpela manmeri,
yupela i ken amamas
long ol samting
Bikpela i bin mekim.
Tingim dispela na tenkyu long em,
em God bilong mekim
gutpela na stretpela pasin olgeta.
+ 97:7 Kis 20.4, Lo 5.8, 27.15, Jer 10.14, Hi 1.6, Je 2.19 + 97:9 Kis 18.11, Sng 83.18, 95.3, 96.4