18
Devit i winim ol birua
(2 Samuel 8.1-18)
Wanpela taim bihain, Devit wantaim ol soldia bilong en i kirapim pait long ol Filistia. Ol i winim ol Filistia, na ol i kisim taun Get wantaim ol ples i stap klostu long en. Na bihain, Devit wantaim ol soldia i go pait long ol Moap na winim ol. Na ol Moap i stap aninit long em na givim takis long em. Na bihain, Devit wantaim ol soldia i go pait long Hadateser, em king bilong Soba. Soba em wanpela kantri bilong ol lain Siria, na em i stap klostu long kantri Hamat. Long dispela taim Hadateser i kisim ol soldia bilong en na i wok long go long hap bilong wara Yufretis, bilong pait na kisim dispela graun. Na lain bilong Devit i bungim ol na winim ol long pait. Na Devit i kisim planti soldia bilong Hadateser. Em i kisim 20,000 soldia na 7,000 soldia i save sindaun long hos na pait. Na tu Devit i kisim 1,000 karis bilong pait na 100 hos bilong pulim ol karis bilong pait. Tasol Devit i bagarapim lek bilong ol arapela hos na ol i no inap wokabaut strong.
Long dispela taim ol Siria i stap long Damaskus, ol i kirap i go helpim King Hadateser long pait. Tasol Devit wantaim ol soldia bilong en i kilim 22,000 soldia bilong ol Siria. Na Devit i putim sampela lain soldia bilong em nabaut long kantri bilong ol Siria, bilong was long ol bai ol i no ken kirapim pait moa. Na ol Siria i stap aninit long Devit na ol i givim takis long em. Long olgeta hap Devit i go pait, Bikpela i helpim em na em i win. Na Devit i lukim ol ofisa bilong Hadateser i karim ol hap plang bilong pait ol i bin wokim long gol. Na em i kisim ol dispela hap plang na bringim ol i go long Jerusalem. Na + tu, em i kisim planti bras long taun Tiphat na taun Kun, tupela taun bilong Hadateser. Bihain, Solomon i kisim ol dispela bras bilong wokim ol samting bilong haus bilong God, em bilong wokim bikpela tang wara na tupela longpela pos na ol dis na plet samting.
King Toi bilong kantri Hamat i harim tok long Devit i winim pinis ami bilong Hadateser, king bilong Soba. 10 Olsem na Toi i salim pikinini man bilong en, Hadoram, narapela nem bilong en Joram, i go long King Devit long givim gude na tok amamas long Devit i bin winim Hadateser. Na tu, Toi i salim ol presen long Devit. Ol i bin wokim ol dispela presen long gol na silva na bras. King Toi i amamas long Devit i winim Hadateser, long wanem, planti taim Hadateser i bin birua long Toi. 11 Devit i kisim ol dispela presen na i makim bilong Bikpela. Em i bin mekim wankain pasin long ol silva na gol em i kisim long taim em i bin winim ol arapela birua, em ol Idom na ol Moap na ol Amon na ol Filistia na ol Amalek.
12 Na + bihain, Abisai, pikinini bilong Seruia, i kisim ol soldia bilong Devit na i go pait long ol Idom long Ples Daun I Gat Planti Sol. Na ol i kilim 18,000 man bilong Idom. 13 Na Abisai i putim sampela lain soldia bilong was long ol Idom, na ol Idom i stap aninit long Devit. Long olgeta hap Devit i go pait, Bikpela i helpim em na em i win.
14 Devit i bosim olgeta hap bilong Israel na em i mekim gutpela na stretpela pasin long olgeta manmeri. 15 Joap, pikinini man bilong Seruia, i stap namba wan ofisa bilong ami. Na Jehosafat, pikinini man bilong Ahilut, i stap namba wan kuskus na i lukautim ol buk bilong gavman. 16 Na Sadok wantaim Ahimelek, tupela i stap pris. Sadok em i pikinini bilong Ahitup. Na Ahimelek em i pikinini bilong Abiatar. Na Savsa em i stap kuskus bilong king. 17 Na Benaia, pikinini man bilong Jehoiada, i bosim ol soldia i save was long King Devit, em ol lain Keret na Pelet. Na ol pikinini man bilong Devit i stap bikman long gavman.
+ 18:8 1 Kin 7.40-47, 2 Sto 4.11-18 + 18:12 Sng 60 Het tok