6
LAIN LIVAI
Nem bilong ol famili bilong ol Livai i stap hetpris
Nem bilong ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari. Nem bilong ol pikinini man bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel. Nem bilong ol pikinini bilong Amram i olsem, Aron na Moses na Miriam. Nem bilong ol pikinini man bilong Aron i olsem, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar. Eleasar em i papa bilong Finias na Finias em i papa bilong Abisua na Abisua em i papa bilong Buki na Buki em i papa bilong Usi na Usi em i papa bilong Serahia na Serahia em i papa bilong Meraiot na Meraiot em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Ahimas na Ahimas em i papa bilong Asaria na Asaria em i papa bilong Johanan 10 na Johanan em i papa bilong narapela Asaria. Long taim Solomon i bin wokim haus bilong God long Jerusalem dispela Asaria i stap hetpris. 11 Na dispela Asaria em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup 12 na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Salum 13 na Salum em i papa bilong Hilkia na Hilkia em i papa bilong Asaria 14 na Asaria em i papa bilong Seraia na Seraia em i papa bilong Jehosadak. 15 Long taim Bikpela i kirapim tingting bilong King Nebukatnesar, na ol Babilon i kam na kisim ol Juda na Jerusalem i go kalabus, ol i kisim Jehosadak tu i go kalabus.
Nem bilong ol arapela lain Livai
16 Nem + bilong ol pikinini man bilong Livai i olsem, Gerson na Kohat na Merari. 17 Nem bilong ol pikinini man bilong Gerson i olsem, Lipni na Simei. 18 Nem bilong ol pikinini man bilong Kohat i olsem, Amram na Ishar na Hebron na Usiel. 19 Nem bilong ol pikinini man bilong Merari i olsem, Mali na Musi.
Ol dispela man i bilong lain famili bilong Livai.
20 Lain bilong Gerson i olsem. Gerson em i papa bilong Lipni na Lipni em i papa bilong Jahat na Jahat em i papa bilong Sima 21 na Sima em i papa bilong Joa na Joa em i papa bilong Ido na Ido em i papa bilong Sera na Sera em i papa bilong Jeaterai.
22 Lain bilong Kohat i olsem. Kohat em i papa bilong Aminadap na Aminadap em i papa bilong Kora na Kora em i papa bilong Asir 23 na Asir em i papa bilong Elkana na Elkana em i papa bilong Ebiasap na Ebiasap em i papa bilong narapela Asir 24 na Asir em i papa bilong Tahat na Tahat em i papa bilong Uriel na Uriel em i papa bilong Usia na Usia em i papa bilong Saul.
25 Nem bilong ol pikinini man bilong Elkana i olsem, Amasai na Ahimot 26 na Elkana. Lain bilong dispela Elkana i olsem. Elkana em i papa bilong Sofai na Sofai em i papa bilong Nahat 27 na Nahat em i papa bilong Eliap na Eliap em i papa bilong Jeroham na Jeroham em i papa bilong Elkana.
28 Nem bilong ol pikinini man bilong Samuel i olsem, Joel* em i namba wan na Abiya em i namba 2.
29 Lain bilong Merari i olsem. Merari em i papa bilong Mali na Mali em i papa bilong Lipni na Lipni em i papa bilong Simei na Simei em i papa bilong Usa 30 na Usa em i papa bilong Simea na Simea em i papa bilong Hagia na Hagia em i papa bilong Asaia.
Nem bilong ol man i save mekim musik long haus bilong God
31 Dispela hap i gat lista bilong ol man King Devit i bin makim bilong bosim wok bilong mekim musik long haus bilong Bikpela. Devit i makim ol dispela lain bihain long em i bringim Bokis Kontrak i kam long Jerusalem na i putim long haus sel bilong Bikpela. 32 Long taim bilong lotu ol dispela lain i save mekim musik long ples bung klostu long dua bilong haus bilong Bikpela. Ol i bin mekim dispela wok long haus sel bilong Bikpela i kam inap long taim King Solomon i pinisim wok long nupela haus bilong Bikpela long Jerusalem. Ol dispela lain i save bihainim gut ol lo bilong wok bilong ol.
33 Devit i bin makim tripela man bilong lukautim dispela wok bilong mekim musik. Na bihain ol pikinini bilong ol tu i mekim wankain wok. Namba wan man i bilong lain Kohat, na nem bilong en, Heman. Em i save gut tru long singim ol song. Heman em i pikinini bilong Joel na Joel em i pikinini bilong Samuel na 34 Samuel em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Jeroham na Jeroham em i pikinini bilong Eliel na Eliel em i pikinini bilong Toa 35 na Toa em i pikinini bilong Suf na Suf em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Mahat na Mahat em i pikinini bilong Amasai 36 na Amasai em i pikinini bilong Elkana na Elkana em i pikinini bilong Joel na Joel em i pikinini bilong Asaria na Asaria em i pikinini bilong Sefanaia 37 na Sefanaia em i pikinini bilong Tahat na Tahat em i pikinini bilong Asir na Asir em i pikinini bilong Ebiasap na Ebiasap em i pikinini bilong Kora 38 na Kora em i pikinini bilong Ishar na Ishar em i pikinini bilong Kohat na Kohat em i pikinini bilong Livai na Livai em i pikinini bilong Israel.
39 Nem bilong namba 2 man Devit i makim, em Asap. Asap em i brata na wanwok bilong Heman. Na long taim bilong mekim musik Asap wantaim ol lain bilong en i save sanap long han sut bilong lain bilong Heman. Asap em i pikinini bilong Berekia na Berekia em i pikinini bilong Simea 40 na Simea em i pikinini bilong Maikel na Maikel em i pikinini bilong Basea na Basea em i pikinini bilong Malkia 41 na Malkia em i pikinini bilong Etni na Etni em i pikinini bilong Sera na Sera em i pikinini bilong Adaia 42 na Adaia em i pikinini bilong Etan na Etan em i pikinini bilong Sima na Sima em i pikinini bilong Simei 43 na Simei em i pikinini bilong Jahat na Jahat em i pikinini bilong Gerson na Gerson em i pikinini bilong Livai.
44 Na nem bilong namba 3 man Devit i makim, em Etan na em i bosim lain Merari. Na long taim bilong mekim musik ol lain bilong Merari i save sanap long han kais bilong lain bilong Heman. Etan em i pikinini bilong Kisi na Kisi em i pikinini bilong Apdi na Apdi em i pikinini bilong Maluk 45 na Maluk em i pikinini bilong Hasabia na Hasabia em i pikinini bilong Amasia na Amasia em i pikinini bilong Hilkia 46 na Hilkia em i pikinini bilong Amsi na Amsi em i pikinini bilong Bani na Bani em i pikinini bilong Semer 47 na Semer em i pikinini bilong Mali na Mali em i pikinini bilong Musi na Musi em i pikinini bilong Merari na Merari em i pikinini bilong Livai.
48 Na olgeta arapela wok insait long haus bilong God, ol bikman i makim long ol arapela lain bilong Livai.
Nem bilong ol lain pikinini bilong Aron
49 Aron na ol lain pikinini bilong en i gat wok long mekim ol ofa long dispela alta we ol i save mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na tu long dispela alta we ol i save mekim ol ofa bilong kamapim smok i gat gutpela smel. Na ol i save mekim olgeta wok bilong Rum Tambu Tru. Na tu ol i save mekim ol ofa bilong rausim sin bilong ol Israel. Na long taim ol i mekim olgeta dispela wok ol i save bihainim olgeta tok em Moses, wokman bilong God, i bin givim Aron.
50 Lain bilong Aron i olsem. Aron em i papa bilong Eleasar na Eleasar em i papa bilong Finias na Finias em i papa bilong Abisua 51 na Abisua em i papa bilong Buki na Buki em i papa bilong Usi na Usi em i papa bilong Serahia 52 na Serahia em i papa bilong Meraiot na Meraiot em i papa bilong Amaria na Amaria em i papa bilong Ahitup 53 na Ahitup em i papa bilong Sadok na Sadok em i papa bilong Ahimas.
Nem bilong ol taun ol Israel i makim bilong lain Livai
54 Dispela hap i gat lista bilong ol taun ol Israel i bin makim bilong lain famili bilong Aron. Aron em i man bilong lain Kohat. Long taim ol Israel i laik tilim ol taun bilong ol lain Livai ol i bin pilai satu bilong painimaut wanem famili i mas kisim taun pastaim. Orait na satu i makim lain famili bilong Aron. 55 Olsem na ol Israel i givim taun Hebron i stap long graun bilong lain Juda long ol Aron. Na ol i givim tu olgeta graun i stap klostu long taun. Dispela graun i gat gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip i ken kaikai. 56 Tasol ol gaden na ol liklik ples i stap klostu long Hebron, em ol Israel i no givim long lain bilong Aron, long wanem, ol i bin givim pinis long Kalep, pikinini man bilong Jefune. 57 Ol Israel i givim taun Hebron na taun Jatir long ol lain bilong Aron. Hebron em i wanpela taun ol Israel i bin makim bilong ol man i ken ranawe i go na hait long en. Na ol i givim tu ol arapela taun long ol Aron. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Lipna na Estemoa 58 na Hilen na Debir 59 na Asan na Betsemes. Na ol i givim tu sampela graun i stap klostu long ol dispela taun. Dispela graun i gat gutpela gras bilong ol bulmakau na sipsip i ken kaikai. 60 Na ol Israel i givim tu sampela taun i stap long graun bilong lain Benjamin. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Geba na Alemet na Anatot. Na ol i givim graun i gat gutpela gras wantaim. Ol i givim 13 taun olgeta long ol lain famili bilong Aron.
61 Ol Israel i pilai satu gen na makim 10-pela taun long ol arapela lain bilong Kohat. Ol dispela taun i stap long graun bilong hap lain Manase long hap san i go daun. 62 Na ol i makim 13 taun long ol lain famili bilong lain Gerson. Ol dispela taun i stap long graun bilong Isakar na Aser na Naptali na dispela hap lain Manase i stap long graun Basan. 63 Na ol i makim 12-pela taun long ol lain famili bilong lain Merari. Ol dispela taun i stap long graun bilong lain Ruben na Gat na Sebulun. 64 Long dispela pasin ol i givim ol taun wantaim graun i gat gutpela gras long ol Livai. 65 Sampela bilong ol dispela taun i stap long graun bilong lain Juda na Simeon na Benjamin. Na yu lukim pinis nem bilong ol. Ol i bin pilai satu na makim ol dispela taun.
66 Sampela bilong ol dispela taun ol lain famili bilong lain Kohat i bin kisim, i stap long graun bilong lain Efraim. 67 Sekem em i wanpela bilong ol dispela taun, na em i stap long ples maunten bilong Efraim. Em i wanpela taun ol Israel i bin makim bilong ol man i ken ranawe i go na hait long en. Na nem bilong ol arapela taun i olsem, Geser 68 na Jokmeam na Bethoron 69 na Aijalon na Gatrimon. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Kohat, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras. 70 Na sampela bilong ol dispela taun bilong ol Kohat, i stap long graun bilong hap lain Manase. Nem bilong ol dispela taun i olsem, Aner na Bileam. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Kohat, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.
71 Sampela bilong ol taun ol Israel i givim long lain Gerson, i stap long graun bilong hap lain Manase. Nem bilong ol i olsem, taun Golan long distrik Basan, na taun Astarot. 72 Na sampela bilong ol dispela taun i stap long graun bilong lain Isakar. Nem bilong ol i olsem, Kedes na Daberat 73 na Ramot na Anem. 74 Na sampela i stap long graun bilong lain Aser. Nem bilong ol i olsem, Masal na Apdon 75 na Hukok na Rehop. 76 Na sampela i stap long graun bilong lain Naptali. Nem bilong ol i olsem, taun Kedes long distrik Galili, na taun Hamon na taun Kiriataim. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Gerson, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.
77 Sampela bilong ol dispela taun ol Israel i givim long lain Merari, em ol arapela lain Livai. Ol dispela taun i stap long graun bilong lain Sebulun na bilong lain Ruben na bilong lain Gat. Nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Sebulun i olsem, Rimono na Tabor. 78-79 Na nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Ruben i olsem, Beser long ples drai na Jasa na Kedemot na Mefat. Graun bilong lain Ruben i stap long hap sankamap bilong wara Jordan klostu long taun Jeriko. 80 Na nem bilong ol taun i stap long graun bilong lain Gat i olsem, Ramot long distrik Gileat na Mahanaim 81 na Hesbon na Jaser. Na taim ol Israel i givim ol dispela taun long ol Merari, ol i givim ol wantaim graun i gat gutpela gras.
+ 6:16 Kis 6.15-19 * 6:28 Nau dispela nem Joel i no i stap long tok Hibru. Tasol i luk olsem em i bin stap bipo na nau em i lus. Lukim lain 33 bilong dispela sapta na 1 Samuel 8.2. 6:57 Lukim Josua sapta 20.