9
Ol i bin wokim lista bilong olgeta lain famili bilong ol Israel, na dispela lista i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Israel.
Ol Israel i lusim ples kalabus na i kam bek
(Sapta 9.1-34)
Nem bilong ol hetman bilong ol manmeri
Ol dispela Israel i stap long kantri Juda, i bin givim baksait long God, olsem na em i larim ol Babilon i kisim ol i go kalabus long kantri Babilon. Na + bihain sampela bilong ol dispela Israel i lusim ples kalabus na i kam long as ples na i stap long graun bilong ol na long ol taun bilong ol. Insait long dispela namba wan lain i bin kam bek, i gat ol pris na ol Livai na ol lain tumbuna pikinini bilong ol man i bin mekim wok long haus bilong God, na ol arapela manmeri tu.
Sampela Israel bilong lain Juda na lain Benjamin na lain Efraim na lain Manase i kam i stap long Jerusalem. 4-6 I gat 690 manmeri bilong lain Juda i bin kam i stap long Jerusalem. Wanpela hetman bilong ol em Utai. Utai em i pikinini bilong Amihut na Amihut em i pikinini bilong Omri na Omri em i pikinini bilong Imri na Imri em i pikinini bilong Bani. Ol dispela man i bilong lain famili bilong Peres, pikinini man bilong Juda. Na narapela hetman em Asaia. Em i namba wan pikinini man bilong papa bilong en na em i hetman bilong lain famili bilong Sela, pikinini bilong Juda. Na narapela hetman em Juel. Em i hetman bilong ol lain famili bilong Sera, pikinini bilong Juda.
Wanpela hetman bilong ol lain Benjamin em Salu, pikinini bilong Mesulam. Mesulam em i pikinini bilong Hodavia na Hodavia em i pikinini bilong Hasenua. Na nem bilong ol arapela hetman bilong lain Benjamin i olsem, Ipnea, pikinini bilong Jeroham, na Ela, pikinini bilong Usi na tumbuna pikinini bilong Mikri, na Mesulam, pikinini bilong Sefatia. Sefatia em i pikinini bilong Ruel na Ruel em i pikinini bilong Ipniya. Ol dispela man i hetman bilong ol lain famili bilong lain Benjamin. I gat 956 manmeri long ol dispela lain famili.
Nem bilong sampela hetman bilong ol pris
10 Sampela pris i stap hetman bilong ol lain pris. Nem bilong ol i olsem, Jedaia na Jehoiarip na Jakin 11 na Asaria. Ol i makim Asaria long kamap namba wan ofisa long haus bilong God. Asaria em i pikinini bilong Hilkia na Hilkia em i pikinini bilong Mesulam na Mesulam em i pikinini bilong Sadok na Sadok em i pikinini bilong Meraiot na Meraiot em i pikinini bilong Ahitup. 12 Na narapela hetman em Adaia. Adaia em i pikinini bilong Jeroham na Jeroham em i pikinini bilong Pasur na Pasur em i pikinini bilong Malkia. Na narapela hetman em Masai. Masai em i pikinini bilong Adiel na Adiel em i pikinini bilong Jasera na Jasera em i pikinini bilong Mesulam na Mesulam em i pikinini bilong Mesilemit na Mesilemit em i pikinini bilong Imer.
13 I gat 1,760 pris i stap hetman bilong ol lain famili bilong ol pris. Ol dispela hetman i save gut long mekim wok long haus bilong God.
Nem bilong sampela hetman bilong ol Livai
14 Sampela Livai i stap hetman bilong ol lain Livai. Wanpela hetman em Semaia, pikinini bilong Hasup. Hasup em i pikinini bilong Asrikam na Asrikam em i pikinini bilong Hasabia. Ol dispela man i bilong lain Merari. 15 Na nem bilong sampela moa hetman i olsem, Bakbakar na Heres na Galal na Matania. Matania em i pikinini bilong Mika na Mika em i pikinini bilong Sikri na Sikri em i pikinini bilong Asap. 16 Na narapela hetman em Obadia, pikinini bilong Semaia. Semaia em i pikinini bilong Galal na Galal em i pikinini bilong Jedutun. Na narapela hetman em Berekia, pikinini bilong Asa na tumbuna pikinini bilong Elkana. Ol lain bilong Berekia i stap long ol ples i klostu long taun Netofa.
Nem bilong ol wasman bilong haus bilong God
17 Insait long ol lain manmeri i lusim ples kalabus na i kam bek, i gat sampela man bilong ol lain wasman bilong haus bilong God. Nem bilong ol i olsem, Salum na Akup na Talmon na Ahiman na ol wanwok, em ol brata bilong ol. Na Salum em i hetman bilong ol dispela lain. 18 Bipo, long taim Jerusalem i no bagarap yet, ol man bilong dispela lain i bin was long dua long hap sankamap bilong haus bilong God, em dispela dua ol i kolim Dua Bilong King. Na bipo tru ol tumbuna bilong ol dispela lain i bin i stap wasman long kem bilong ol Livai long taim ol Israel i stap long ples drai. 19-20 Na long dispela taim ol lain Kora i bin i stap wasman bilong kem bilong Bikpela na ol i save was long dua bilong i go insait long dispela kem. Na Finias, pikinini bilong Eleasar, i bin bosim wok ol i mekim. Bikpela i ken i stap wantaim Finias.
Na long taim bilong Devit, narapela Salum wantaim ol brata bilong en, em ol man bilong lain Kora, ol i gat wok bilong was long ol dua bilong haus sel bilong Bikpela. Dispela Salum em i pikinini man bilong Kore na tumbuna pikinini bilong Ebiasap. 21 Na Sekaraia, pikinini bilong Meselemia, em i wasman long dua bilong haus sel bilong Bikpela. 22 Ol i bin makim 212 man olgeta bilong mekim dispela wok. Ol i bin wokim lista bilong ol lain famili bilong ol dispela man long ol wan wan ples ol i stap long en. King Devit na profet Samuel i bin givim dispela wok long ol dispela man. 23 Na ol dispela lain i bin i stap wasman long ol dua bilong haus sel bilong Bikpela. Na bihain ol tumbuna pikinini bilong ol i bin mekim wankain wok long haus bilong Bikpela. 24 Ol i save was long ol dua i stap long ol 4-pela hap bilong banis, em long hap not na hap saut na hap sankamap na hap san i go daun. 25 Na sampela taim ol brata bilong ol i mas lusim ples na kam helpim ol long mekim dispela wok. Ol dispela brata i save wok 7-pela de na i go bek. 26 Tasol 4-pela man bilong lain Livai i stap namba wan wasman. Ol i gat wok bilong lukautim ol rum na ol bakstua long haus bilong God. 27 Na long nait ol i save slip long ol rum insait long banis bilong haus bilong God, long wanem, ol i gat wok long was long haus, na bilong opim ol dua long olgeta moning.
Wok bilong ol arapela lain Livai
28 Na long taim Jerusalem i no bagarap yet, sampela lain Livai i bin bosim ol dis na plet samting ol man i save yusim long taim bilong lotu. Long taim ol i kisim i go bilong mekim lotu, na taim ol i bringim i kam bek, ol dispela lain Livai i mas kaunim ol gut. 29 Na narapela lain Livai i gat wok bilong lukautim ol arapela samting bilong mekim wok long haus bilong Bikpela. Na dispela lain i save lukautim tu gutpela plaua na wain na wel bilong oliv na paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel na olkain gutpela paura. 30 Tasol wok bilong kisim ol kain kain paura na tanim wantaim, em bilong ol pris tasol.
31 Wanpela Livai, nem bilong em Matitia, i gat wok bilong kukim plaua bilong ol ofa. Matitia em i namba wan pikinini bilong Salum bilong lain Kora. 32 Na sampela Livai bilong lain Kohat i gat wok long redim dispela bret bilong givim long God long olgeta de Sabat.
33 Sampela hetman bilong ol lain famili bilong lain Livai i gat wok bilong mekim musik. Ol dispela man i save slip long ol rum i stap insait long banis bilong haus bilong God, long wanem, ol i gat wok long san na long nait, na ol i no gat arapela wok.
Ol bikman i bin kam bek, ol i stap long Jerusalem
34 Ol dispela man i bin lusim ples kalabus na i kam bek, ol i hetman bilong ol lain famili bilong lain Livai. Na ol dispela bikman i bin stap long Jerusalem.*
Ol lain bilong King Sol
(Sapta 9.35—10.14)
Nem bilong ol lain famili bilong King Sol
(1 Stori 8.29-38)
35 Jeiel, man i bin kirapim taun Gibeon, i stap long taun Gibeon wantaim meri bilong en, Maka. 36 Namba wan pikinini man bilong en, em Apdon. Nem bilong ol arapela pikinini man bilong en i olsem, Sur na Kis na Bal na Ner na Nadap 37 na Gedor na Ahio na Sekaraia na Miklot. 38 Miklot em i papa bilong Simeam. Ol dispela lain i stap klostu long ol arapela lain Benjamin long Jerusalem.
39 Ner em i papa bilong Kis na Kis em i papa bilong Sol. Nem bilong ol pikinini man bilong Sol i olsem, Jonatan na Malkisua na Abinadap na Esbal, narapela nem bilong en Isboset. 40 Jonatan em i papa bilong Meribal, narapela nem bilong en Mefiboset. Na Meribal em i papa bilong Maika. 41 Nem bilong ol pikinini man bilong Maika i olsem, Piton na Melek na Tarea na Ahas. 42 Ahas em i papa bilong Jara. Na nem bilong ol pikinini bilong Jara i olsem, Alemet na Asmavet na Simri. Simri em i papa bilong Mosa 43 na Mosa em i papa bilong Binea na Binea em i papa bilong Refaia na Refaia em i papa bilong Eleasa na Eleasa em i papa bilong Asel. 44 Asel i gat 6-pela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Asrikam na Bokeru na Ismael na Searia na Obadia na Hanan.
+ 9:2 Esr 2.27, Neh 7.73 * 9:34 Dispela lain i tok long ol man, nem bilong ol i stap long lain 14-17. 9:41 Tok Hibru bilong dispela lain i no gat tok long Ahas. Tasol lukim lain 42 na 1 Stori 8.35.