10
Ol Israel i no save long pasin bilong God
Ol brata, bel bilong mi i laikim tumas bai God i kisim bek ol Israel, na oltaim mi save prea long God long dispela samting. Mi + save gut long ol na mi tokaut olsem, ol i strong tumas long bihainim pasin God i laikim. Tasol ol i no klia gut long laik tru bilong God, na ol i mekim. Ol + i no save long pasin God i bihainim bilong kolim yumi stretpela man, na ol i laik kamap stretpela man long strong bilong ol yet. Olsem na ol i no bin aninit long God na larim em i mekim ol i kamap stretpela man. Yumi + save, Krais em inapim pinis lo bilong Moses, bai olgeta manmeri i bilip long Krais, ol i ken kamap stretpela manmeri long ai bilong God.
Moses + i raitim tok long pasin ol manmeri i bihainim lo i mas mekim na bai God i kolim ol stretpela manmeri. Em i tok olsem, “Man i bihainim olgeta lo, em bai i stap laip.” Tasol + man i bihainim pasin bilong bilip na God i kolim em stretpela man, em i bihainim dispela tok, “Nogut yupela i tok long yupela yet olsem, ‘Husat bai i go antap long heven?’ ” Em i olsem yupela i laik bringim Krais i kam daun. “Na nogut yupela i tok olsem, ‘Husat bai i go daun long ples bilong ol man i dai pinis?’ ” Em i olsem yupela i laik bringim Krais i kam bek long matmat. Tasol as tingting bilong dispela tok em i olsem, “Dispela tok i stap klostu tru long yupela, insait long bel bilong yupela, na long maus bilong yupela.” Em dispela tok bilong bilip mipela i save tokaut long en. Sapos + yu tokaut klia long Jisas em i Bikpela, na sapos long bel bilong yu yu bilip long God i bin kirapim bek em long matmat, orait bai God i kisim bek yu. 10 Long bel yumi save bilip na God i kolim yumi stretpela manmeri. Na long maus yumi save autim bilip bilong yumi na God i kisim bek yumi.
11 Buk + bilong God i gat tok long dispela samting olsem, “Ol man i bilip long em, ol bai i no inap kisim sem.” 12 Ol + Juda na Grik i wankain tasol. Bikpela wanpela tasol em i Bikpela bilong yumi olgeta. Na em i save mekim gut tru long olgeta manmeri i singaut long em na askim em long helpim ol. 13 Olsem + na “olgeta manmeri i askim Bikpela long helpim ol, em bai i kisim bek ol.”
14 Tasol sapos ol i no bilip long em, olsem wanem bai ol i askim em long helpim ol. Na sapos ol i no harim tok long em, olsem wanem bai ol i bilip long em? Na sapos i no gat wanpela i autim tok long ol, olsem wanem bai ol i harim? 15 Na + sapos ol i no salim ol man i go bilong autim tok, olsem wanem bai ol i autim? Buk bilong God i tok olsem, “Ol manmeri i amamas tru long lukim man i kam bilong bringim gutnius.”
Ol Israel i no kisim gutnius
16 Tasol + i no olgeta manmeri i kisim gutnius. Nogat. Aisaia i tok olsem, “Bikpela, husat i bilipim dispela tok mipela i autim long ol?” 17 Orait + yumi save, yumi harim tok bilong God na dispela i kirapim bilip. Na dispela tok yumi harim, em i kamap long maus bilong Krais.
18 Tasol + mi laik askim olsem, ating ol i no harim dispela gutnius? Nogat. Ol i harim pinis. Yumi save, “Ol manmeri long olgeta hap bilong graun i harim pinis nek bilong ol. Na tok bilong ol i go inap long olgeta ples.” 19 Na + mi gat narapela askim tu. Ating ol Israel i no save long as bilong dispela tok? Nogat. Ol i save pinis. Pastaim yupela i mas tingim dispela tok Moses i bin autim, “Bai mi kisim wanpela lain i no gat nem na i samting nating na i no gat gutpela save, na long dispela pasin bai mi mekim yupela i bel nogut na kros.” 20 Na + Aisaia tu i bin mekim strongpela tok olsem, “Ol man i no bin wok long painim mi, ol i painim mi pinis. Mi bin kamap ples klia long ol man i no bin askim ol arapela long mi.” 21 Tasol + Aisaia i bin tingting long ol Israel na em i tok olsem, “Long olgeta de mi opim han bilong mi na mi wet long kisim bek ol manmeri i save bikhet na sakim tok bilong mi.”
+ 10:2 Ap 21.20, 22.3, Ga 1.14, 4.17 + 10:3 Ro 1.17, 9.30-32, Fl 3.9 + 10:4 Mt 5.17, Jo 3.18, Ga 3.24 + 10:5 Wkp 18.5, Neh 9.29, Ese 20.11-13, Ro 7.10, Ga 3.12 + 10:6 Lo 30.12-14 + 10:9 Mt 10.32, Lu 12.8, Ap 8.37 + 10:11 Ais 28.16, Jer 17.7, Ro 9.33 + 10:12 Ap 10.36, 15.9, Ro 3.22, 3.29, Ga 3.28 + 10:13 Jol 2.32, Ap 2.21, 9.14 + 10:15 Ais 52.7, Nah 1.15 + 10:16 Ais 53.1, Jo 12.38, Hi 4.2 + 10:17 Jo 17.20 + 10:18 Sng 19.4, Mt 24.14, Mk 16.15, Kl 1.6, 1.23 + 10:19 Lo 32.21, Ro 11.11, Ta 3.3 + 10:20 Ais 65.1, Ro 9.30 + 10:21 Ais 65.2