3
Naomi i laik painim man bilong Rut
Naomi i tokim Rut olsem, “Tambu, harim. Mi mas painim wanpela man bilong maritim yu na lukautim yu bai yu ken i stap gut. Orait nau yu harim. Dispela man Boas, yu bin wok wantaim ol wokmeri bilong en, em i wanblut tru bilong yumi. Nau long nait em bai i go wok long ples bilong rausim ol lip samting bilong bali. Olsem na yu mas i go waswas na putim sanda na gutpela klos. Na yu go long hap em i wok long en, tasol yu no ken kamap long ai bilong en. Orait yu wet i stap inap em i pinis long kaikai na dring. Taim em i laik slip, orait yu lukim gut ples em i slip long en. Na yu go litimapim blanket long lek bilong en na yu slip klostu long lek bilong en. Bihain bai em i tokim yu long wanem samting yu mas mekim. Rut i bekim tok olsem, “Gutpela. Bai mi bihainim olgeta tok bilong yu.”
Orait Rut i kirap i go long ples bilong rausim ol lip samting bilong bali na em i bihainim olgeta tok bilong Naomi.
Boas i tok long em bai i helpim Rut
Boas i kaikai na dring pinis, na bel bilong en i gutpela. Ai bilong en i hevi, olsem na em i go slip klostu long hip bali. Bihain Rut i go isi tasol na i litimapim blanket na i slip klostu long lek bilong Boas. Long biknait Boas i laik tanim, na em i lukim meri i slip klostu long lek bilong en na em i kirap nogut. Na em i askim, “Yu husat?” Rut i bekim tok olsem, “Mi Rut, wanpela wokmeri bilong yu. Yu wanblut bilong Elimelek, olsem na yu mas lukautim mi na helpim mi.”*
10 Boas i harim na em i tokim Rut olsem, “Bikpela i ken mekim gut long yu, pikinini. Dispela pasin nau yu mekim, em i winim gutpela pasin yu bin mekim long tambu mama bilong yu. Planti yangpela man i stap. Sampela i gat planti samting na sampela i no gat, tasol yu no tingting long maritim wanpela. 11 Olgeta manmeri long ples, ol i save olsem yu gutpela meri. Olsem na yu no ken pret. Bai mi mekim olgeta samting yu tokim mi long en. 12 Yu + tok tru, mi wanblut bilong man bilong yu na mi gat wok bilong lukautim yu. Tasol wanpela man i stap em i paslain long mi long mekim dispela wok. 13 Nau yu ken i stap hia, na tumora long moningtaim bai mi go painimaut long tingting bilong dispela man. Sapos em i laik lukautim yu, em i orait. Tasol sapos em i no laik, orait bai mi lukautim yu. Tok bilong mi em i tru tumas. Bikpela i save pinis long dispela. Orait nau yu ken slip gen.” 14 Na Boas i tok moa olsem, “Nogut ol manmeri i save long yu kam long dispela ples.”
Orait Rut i slip gen klostu long lek bilong Boas. I no tulait yet, na Rut i kirap, na ol man i no lukim em. 15 Orait Boas i tokim Rut olsem, “Yu bringim wanpela laplap bilong yu i kam na putim long graun.” Rut i mekim olsem, na Boas i kapsaitim bali long laplap. Hevi bilong bali em inap olsem 20 kilo. Na Boas i helpim Rut long litimapim bali, na Rut i karim i go. Na Boas i go bek long taun.
Rut i go tokim Naomi long ol samting i bin kamap
16 Rut i go kamap long haus, na tambu bilong en i tok, “Tambu, em yu tasol, a?” Na Rut i tokim em long ol samting Boas i mekim. 17 Na Rut i tok, “Boas i tok olsem em i no laik mi go nating long tambu bilong mi na em i skelim sampela bali long mi.” 18 Orait Naomi i tok, “Tambu, yu wet liklik. Boas bai i no inap sindaun nating. Nogat. Em bai i stretim dispela pastaim. Mitupela i no save yet long wanem samting bai i kamap.”
Bikpela i mekim gut long Naomi
(Sapta 4)
* 3:9 Lukim tok i stap long Wok Pris 25.25. + 3:12 Rut 2.20