8
Devit i winim ol birua
(1 Stori 18.1-17)
Wanpela taim bihain, Devit wantaim ol soldia bilong en i kirapim pait long ol Filistia. Ol i winim ol Filistia, olsem na ol Filistia i no moa bosim ol Israel. Na bihain Devit wantaim ol soldia i go pait long ol Moap na i winim ol. Na em i mekim ol Moap i lain na slip long graun. Na em i kisim wanpela hap baklain na i makim ol. Ol man i stap long namba wan na namba 2 mak, em i tok long ol i mas i dai. Tasol ol man i stap long namba 3 mak, em i larim ol i stap. Na em i wok long mekim olsem i go inap lain i pinis. Na ol Moap i stap aninit long em na givim takis long em. Na bihain, Devit wantaim ol soldia i go pait long king bilong kantri Soba, em Hadateser, pikinini man bilong Rehop. Soba em wanpela kantri bilong ol lain Siria. Long dispela taim Hadateser i kisim ol soldia bilong en na i wok long i go long hap bilong wara Yufretis long pait long ol birua, bilong kisim bek hap graun bilong en. Na lain bilong Devit i bungim ol na i winim ol long pait. Na Devit i kisim planti soldia bilong Hadateser. Em i kisim 20,000 soldia na 1,700 soldia i save sindaun long hos na pait. Na tu, Devit i kisim 100 hos bilong pulim ol karis bilong pait. Tasol Devit i bagarapim lek bilong ol arapela hos na ol i no inap wokabaut strong.
Long dispela taim ol Siria i stap long Damaskus, ol i kirap i go helpim King Hadateser long pait. Tasol Devit wantaim ol soldia bilong en i kilim 22,000 soldia bilong ol Siria. Na Devit i putim ol lain soldia bilong en nabaut long kantri bilong ol Siria, bilong was long ol bai ol i no ken kirapim pait moa. Na ol Siria i stap aninit long Devit na ol i givim takis long em. Long olgeta hap Devit i go pait long en, Bikpela i save helpim em na em i win. Na Devit i lukim ol ofisa bilong Hadateser i karim ol hap plang bilong pait ol i bin wokim long gol. Na em i kisim ol dispela hap plang na bringim ol i go long Jerusalem. Na tu, em i kisim planti bras long taun Beta na taun Berotai, tupela taun bilong Hadateser.
King Toi bilong kantri Hamat i harim tok olsem, Devit i winim pinis ol ami bilong Hadateser. 10 Olsem na Toi i salim pikinini man bilong en, Joram, i go long King Devit long givim gude na tok amamas long Devit i bin winim Hadateser. King Toi i amamas long Devit i winim Hadateser, long wanem, planti taim Hadateser i bin birua long Toi. Orait Joram i kam long Devit na i givim em ol presen, em ol i bin wokim long silva na gol na bras. 11 Devit i kisim ol dispela presen na i makim bilong Bikpela. Em i bin mekim wankain pasin long ol silva na gol em i kisim long taim em i bin winim ol arapela birua. 12 Em i bin kisim ol dispela silva na gol long ol Idom* na ol Moap na ol Amon na ol Filistia na ol Amalek, na long King Hadateser bilong Soba.
13 Na + bihain, Devit wantaim ol soldia bilong en i go pait long ol Idom long Ples Daun I Gat Planti Sol. Na ol i kilim 18,000 man bilong Idom. Ol manmeri i harim tok long dispela pait na ol i givim biknem tru long Devit. 14 Na Devit i putim ol lain soldia bilong en nabaut long kantri Idom, bilong was long ol Idom. Na ol Idom i stap aninit long em. Long olgeta hap Devit i go pait long en, Bikpela i save helpim em na em i win.
15 Devit i bosim olgeta hap bilong Israel na em i mekim gutpela na stretpela pasin long olgeta manmeri. 16 Joap, pikinini man bilong Seruia, i stap namba wan ofisa bilong ami. Na Jehosafat, pikinini man bilong Ahilut, i stap namba wan kuskus na i lukautim ol buk bilong gavman. 17 Sadok wantaim Ahimelek, tupela i stap pris. Sadok em i pikinini bilong Ahitup. Na Ahimelek em i pikinini bilong Abiatar. Na Seraia em i stap kuskus bilong king. 18 Benaia, pikinini man bilong Jehoiada, i bosim ol soldia i save was long King Devit, em ol lain Keret na Pelet. Na ol pikinini man bilong Devit i stap pris.
* 8:12 Tok Hibru i tok “ol Siria.” Tasol bipo yet ol i bin tanim dispela tok long tok Grik, na tok Grik i tok “ol Idom.” I luk 7olsem pastaim tok Hibru tu i bin tok “ol Idom,” na bihain ol i raitim kranki. Lukim tu 1 Stori 18.11. + 8:13 Sng 60 Het tok 8:13 Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.