22
Pasin bilong ol lesman
1-2 Lesman i olsem wanpela ston i gat pekpek long en, na i smel nogut. Na olgeta manmeri i holim em, bai ol i lusim em kwiktaim long han bilong ol, na ol i kros nogut tru.
Bikhet pasin bilong ol pikinini
Papa i save sem nogut sapos em i gat pikinini i kamap bikhet. Tasol em bai i sem moa yet, sapos dispela pikinini em i wanpela meri. Gutpela pikinini meri bai i marit gut, tasol meri i save bikhet bai i givim hevi long papa bilong em. Pikinini meri i save hambak, em bai i semim papa wantaim man bilong em, na tupela wantaim bai i rabisim dispela meri.
I no stret sapos papa i krosim nating pikinini bilong em, long taim pikinini i no bin mekim rong. Dispela pasin em i wankain olsem pasin bilong singsing amamas long taim bilong sori. Tasol sapos papa i stikim na skulim pikinini, dispela pasin i stret tru.
Ol longlong manmeri i no inap long kisim skul
Sapos yu laik skulim ol longlong manmeri, orait yu olsem man i laik pasim gen sospen i bruk olgeta, na yu olsem man i laik kirapim narapela man i slip i dai i stap. 8-10 Tru tumas, em i wankain olsem yu laik skulim wanpela man ai bilong en i hevi long slip. Yu mekim olgeta tok bilong yu pinis, na bihain em i askim, “Yu bin tok wanem?”*
11 Yu mas krai long ol manmeri i dai, long wanem, ol i no inap long lukim san moa. Na olsem tu, yu mas krai long ol longlong manmeri, long wanem, ol i no inap long kisim save moa. Yu no ken krai tumas long ol manmeri i dai pinis, long wanem, ol i kisim malolo bilong ol. Tasol yu mas krai planti long ol longlong manmeri, long wanem, laip bilong ol i rabis olgeta. 12 Ol + manmeri i save sori long ol manmeri i dai pinis inap long 7-pela de, tasol olgeta taim yu mas sori long ol longlong man na long ol manmeri i hambak.
13 Yu no ken toktok planti wantaim ol longlong manmeri, na yu no ken i go lukim ol manmeri i no gat save. Yu mas was gut long ol, nogut yu painim trabel. Olsem na yu no ken kisim bagarap long taim ol i mekim toktok nogut. Yu mas abrusim ol, na bai yu inap i stap gut, na bai yu no inap les long kranki pasin bilong ol. 14 Hevi bilong wanem samting i winim hevi bilong hap ain? Em ol longlong manmeri tasol. 15 Wesan na bek sol na hap ain, ol i hevi long karim. Tasol ol longlong manmeri i save givim bikpela hevi moa.
16 Hap plang ol i pasim strong long haus, em bai i no inap lus long taim bilong guria. Olsem tasol, ol manmeri i holimpas gut stretpela skul, ol bai i no inap seksek long taim bilong traim. 17 Ol manmeri i holim strong gutpela tingting ol i olsem naispela piksa ol i sapim long pos. 18 Ol banis ol i putim long ples klia antap long ol maunten, ol i no inap sanap strong long taim bilong bikpela win. Ol longlong manmeri i olsem tasol. Ol i no inap long sanap strong long winim pret.
Pasin bilong ol pren
19 Sapos yu sutim ai bilong ol manmeri, orait bai wara i kamap. Yu sutim bel bilong ol manmeri, orait ol tingting tru bilong ol bai i kamap ples klia. 20 Sapos yu tromoi ston long ol pisin, bai ol i pret na ranawe. Na yu sutim tok nogut long pren, bai em i lusim yu olgeta. 21 Sapos yu bin pulim naip bilong pait long pren, yu no ken wari tumas. Long wanem, i gat rot long stretim bek yutupela. 22 Sapos maus bilong yu i bin pairap long pren bilong yu, yu no ken wari tumas. Long wanem, yutupela i ken sekan gen. Tasol sapos yu tok nogut long em na yu rabisim em, na sapos yu autim ol tok hait bilong em na yu trikim em yet, ol dispela pasin inap mekim dispela pren i lusim yu na ranawe.
23 Yu no ken lusim wantok bilong yu long taim em i sot long planti samting, na bai yu inap amamas wantaim em long taim em i gat planti samting. Sambai long em long taim nogut, na bai yu inap kisim hap samting bilong em long gutpela taim.
24 Smel na smok i save kamap pastaim na bihain paia i kirap. Olsem tasol, man i save tok kros pastaim, na bihain em inap kilim man i dai.
25 Mi no ken sem long lukautim wanpela pren, na tu mi no inap long hait long en. 26 Tasol sapos mi kisim bagarap long asua bilong pren bilong mi, na ol arapela manmeri i harim tok long dispela samting, orait ol bai i pret long em.
Prea bilong abrusim ol kranki toktok
27 Nau mi prea bai wanpela wasman i ken lukautim maus bilong mi, nogut mi mekim kranki toktok na mi pundaun, na tang bilong mi i bagarapim mi.
* 22:8-10 Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Sapos ol pikinini i kisim pinis gutpela skul, orait yu no inap long save, papamama bilong ol i manmeri nating. Tasol ol pikinini i no kisim gutpela skul na i bikhet na i hambak, bai ol i bagarapim gutpela nem bilong ol lain bilong ol.” + 22:12 Stt 50.10, Jdt 16.24