6
Sapos yu orait long wanpela pren, orait yu no ken kamap birua gen long em. Long dispela pasin bai yu kisim nem nogut na bai yu sem tru. Em tasol pe bilong ol manmeri nogut i gat tupela maus. Mangal nogut i no ken bosim yu. Nogut em i kamap olsem bulmakau man na i kikim yu nabaut na bagarapim yu. Dispela mangal nogut bai i kaikaim ol lip na prut bilong yu, na bai yu kamap olsem diwai i drai pinis. Tru tumas, wanem man i gat dispela kain mangal em bai i bagarap olgeta, na ol birua bai i lap nogut long em.
Pasin bilong pren tru
Switpela tok i save winim planti pren, na gutpela tok gris i save kamapim pasin isi. Maski planti manmeri i stap belgut wantaim yu, wanpela tasol namel long wan tausen bai inap long stiaim yu. Sapos yu laik painim wanpela pren, yu no ken hariap long bilipim em. Mobeta yu glasim em gut pastaim, Long wanem, i gat ol kain kain pren. Narapela em i pren bilong yu long taim yu stap gut, tasol long taim bilong trabel em bai i no inap sambai long yu. Narapela em i pren bilong yu, tasol bihain em i kamap birua, na em bai i autim ol tok hait bilong yutupela, na bai yu sem. 10 Narapela em i pren bilong yu long taim yu givim kaikai long em, tasol long taim bilong trabel em bai i no inap helpim yu. 11 Dispela kain pren bai i wanbel tru wantaim yu long taim yu stap gut. Em i save autim olgeta tingting bilong em insait long haus bilong yu. 12 Tasol long taim ol i daunim nem bilong yu, em bai i givim baksait na haitim pes long yu. 13 Yu mas i stap longwe long ol birua bilong yu, na lukaut na skelim gut ol pren bilong yu.
14 Pren tru i olsem strongpela haus. Ol manmeri i painim pinis kain pren olsem ol i painim samting i dia tumas. 15 Pren tru, ol manmeri i no inap long baim. Em i gutpela tumas, na yu no inap long makim pe bilong em. 16 Pren tru em i rot bilong gutpela laip, na husat i pret long Bikpela na i givim biknem long em, em bai i painim dispela kain pren. 17 Tru tumas, man i stap aninit long Bikpela em bai i painim gutpela pren. Na tupela bai i gat wankain tingting tasol.
Gutpela tingting na save i save helpim yumi long sindaun gut wantaim ol arapela manmeri
(Sapta 6.18—14.19)
Kisim skul long gutpela tingting
18 Pikinini, taim yu yangpela yet yu mas wari long kisim save, na yu mas wok long painim gutpela tingting inap long taim yu kamap lapun. 19 Yu + mas go het long painim gutpela tingting olsem ol manmeri i save wok hat tru long brukim graun na planim kaikai long gaden, na wetim ol gutpela prut bilong en i kamap. Tru, yu wok hat long gaden long liklik taim, tasol kwiktaim bai yu kaikai ol samting gaden i kamapim. 20 Long ol manmeri i no bin i go long skul, gutpela tingting i hat tumas, na em i no ken i stap longpela taim wantaim ol manmeri i no gat bun. 21 Gutpela tingting i olsem wanpela ston i hevi tumas, na em i pulim ol manmeri i go daun. Olsem na ol i hariap long tromoim gutpela tingting i go. 22 Sapos yu kolim nem bilong gutpela tingting, orait yu kolim nem bilong samting i gutpela tru, na i no gat planti manmeri inap long painim em.
23 Pikinini, harim, na bihainim tingting bilong mi. Yu no ken givim baksait long toktok bilong mi. 24 Pasim lek bilong yu long ol sen bilong gutpela tingting, na nek bilong yu long ol rop bilong em. 25 Putim hevi bilong em antap long sol bilong yu na karim em i go, na yu no ken surik long ol rop na sen bilong em. 26 Go het long painim gutpela tingting long bel bilong yu olgeta, na bihainim ol rot bilong em long strong bilong yu olgeta. 27 Go, na wok long painim em, na bai yu lukim em, na sapos yu holim em pinis, yu no ken larim em i go. 28 Olsem na bihain tru bai yu painim pasin bel isi gutpela tingting i save givim, na bai yu amamas tru long em. 29 Na ol sen i bin pasim yu, nau ol i lukautim yu, na ol rop bilong bipo i kamap olsem paspas i bilasim yu. 30 Hevi bilong en i kamap olsem bilas gol, na ol sen na rop i kamap olsem plaua i naispela tru. 31 Na bai yu painim gutpela tingting olsem naispela laplap bilas bilong het, na bai yu amamas na putim em olsem bilas bilong yu.
32 Pikinini, sapos yu laik, yu ken kisim gutpela skul. Na sapos yu taitim bun long skul, bai yu kamap smat moa. 33 Sapos yu strong long harim ol tok, bai yu kisim save. Na sapos yu putim yau, bai yu kamap man o meri bilong gutpela tingting. 34 Yu go sindaun long kibung bilong ol lapun. Sapos yu painim wanpela man o meri bilong gutpela tingting, orait yu mas poromanim em. 35 Yu mas putim yau long olgeta stori bilong God, nogut ol gutpela toktok i abrusim yu na i go lus nating. 36 Sapos yu lukim wanpela man o meri i gat save, orait yu mas kirap long moningtaim tru na go long em inap yu krungutim lata bilong haus bilong em.
37 Yu + mas tingting long ol tok Bikpela i bin givim long yu, na oltaim oltaim tingim gut ol lo bilong em. Em bai i strongim yu na bai i givim gutpela tingting long yu inap long laik bilong yu.
+ 6:19 Je 5.7-8 + 6:37 Jos 1.8, Sng 1.2