8
Sampela pasin bilong i stap gut
Yu no ken pait long ol manmeri i gat biknem, nogut yu pundaun long han bilong ol. Yu no ken tok kros wantaim ol manmeri i gat planti mani samting, nogut ol i baim ol bisnisman bilong daunim yu. Long wanem, gol i save bagarapim planti manmeri, na i save paulim tingting bilong ol king. Yu no ken tok pait wantaim ol manmeri i save mauswara. Nogut yu kamap olsem wanpela man i tromoim bombom long paia. Yu no ken tok pilai long ol manmeri i longlong na i no gat save. Nogut ol i tok bilas long ol tumbuna bilong yu. Yu no ken semim ol manmeri i wok long lusim pasin bilong sin. Tingim gut, yumi olgeta bai i kisim bekim stret. Yu no ken rabisim ol lapun, long wanem, yumi tu bai i kamap lapun. Na yu no ken amamas long taim wanpela man o meri i dai. Tingim gut, yumi olgeta bai i dai.
Yu no ken ting ol stori bilong ol saveman i samting nating. Nogat. Oltaim yu mas holim gut skul bilong ol, long wanem, ol i lainim yu long i stap stret, na long helpim ol bikman long wok bilong ol. Yu no ken lusim stori bilong ol lapun, long wanem, ol yet i kisim ol dispela stori long ol tumbuna bilong ol. Sapos yu putim yau gut long ol dispela stori, bai yu kisim skul bilong bekim ol askim i save kamap long ol kain kain wari.
10 Yu no ken kirapim mangal nogut i olsem paia insait long ol manmeri bilong sin. Nogut dispela paia i kukim yu. 11 Yu no ken belhat kwik tumas long ol manmeri i skrapim bel bilong yu long toktok. Nogut ol i paulim ol tok bilong yu bilong bagarapim yu. 12 Yu no ken larim ol manmeri i strong moa long yu, na yu givim dinau mani long ol. Tasol sapos yu givim pinis, orait sori, mani bilong yu i lus pinis. 13 Yu no ken promis long bekim dinau bilong ol arapela manmeri sapos mani bilong yu i no inap. Sapos yu mekim dispela promis pinis, orait yu mas redi long bekim mani nau tasol. 14 Yu no ken bringim jas i go long kot, long wanem, namba bilong em bai i stiaim tingting bilong kot. 15 Yu no ken wokabaut wantaim ol hambak manmeri nogut ol i givim planti hevi long yu. Long wanem, ol bai i bihainim laik bilong ol yet, na longlong pasin bilong ol bai i bagarapim yupela wantaim.
16 Yu no ken pait long ol manmeri bilong kros, na yu no ken wokabaut wantaim ol long ples i no gat man. Long wanem, ol i ting laip em i samting nating. Na sapos ol i laik kilim yu long ples i no gat man, husat bai inap long helpim yu? 17 Yu no ken sindaun toktok wantaim ol longlong manmeri, long wanem, ol bai i autim ol tok bilong yu long ples klia. 18 Samting i mas stap long ples hait, yu no ken mekim long ai bilong ol manmeri bilong narapela ples. Long wanem, yu no inap save wanem samting bai i kamap long en. 19 Yu no ken autim tingting bilong yu long ol manmeri nabaut. Ol i no save liklik long yu.