2
Tasol mi olsem wanpela plaua
bilong bus
i kamap long ples stret
bilong Saron.
Na mi olsem naispela plaua
i stap long ples daun
namel long ol maunten.
Yangpela man i singim song olsem
Pren bilong mi i stap namel
long ol arapela meri
olsem plaua i stap namel
long ol gras i gat nil.
Yangpela meri i singim song olsem
Pren bilong mi i stap namel
long ol arapela man
olsem wanpela diwai
i gat gutpela kaikai
i stap namel long ol arapela diwai
long bus.
Long taim bilong biksan
mi laikim tumas long sindaun
long as bilong dispela diwai.
Pikinini bilong dispela diwai
i gutpela tumas
na i swit tru long maus bilong mi.
Em i kisim mi i go long bikpela kaikai
long bikpela haus bilong en.
Em i laikim mi tumas
na mi amamas long em
olsem mi amamas
long gutpela laplap
i bilasim haus kaikai.
Pren bilong mi, mi laikim yu tumas,
na bun bilong mi i slek.
Plis, yupela i mas givim mi
ol pikinini bilong diwai,
na ol pikinini bilong wain
ol i bin mekim drai.
Na bai mi kaikai na kisim strong.
Pren bilong mi i putim
han kais bilong en
aninit long het bilong mi.
Na long han sut bilong en,
em i holim bodi bilong mi.
Ol meri bilong Jerusalem,
yupela i mas ting
long ol gutpela wel abus
na mekim strongpela promis
long mi,
bai yupela i no ken kirapim bel
bilong mitupela.
Dispela i samting bilong mitupela yet.
Song namba 2
Yangpela meri i singim song olsem
Pren bilong mi i kam long mi.
Em i kalap kalap na i ran i kam
antap long ol maunten
na mi harim nek bilong en.
Em i spit tumas
olsem wanpela strongpela wel abus.
Em i kam pinis
na sanap ausait long haus,
na i lukluk i kam insait long windo.
10 Na em i toktok long mi.
Yangpela man i singim song olsem
Naispela pren bilong mi,
yu kam ausait,
na yu kam wantaim mi.
11 Yu no ken pret long ren.
Taim bilong ren i pinis.
12 Nau ol plaua i kamap pinis
long olgeta hap,
na em i taim bilong singsing.
Ol pisin i wok long singsing
nabaut long bus.
13 Ol diwai fik i stat long karim kaikai.
Na olgeta rop bilong bus
i putim plaua,
na ol plaua i gat gutpela smel.
Naispela pren bilong mi,
yu kam ausait,
na yu kam wantaim mi.
14 Yu stap insait long haus bilong yu
olsem pisin i save hait
insait long liklik hul
long ples nogut bilong maunten.
Kam ausait na mi lukim
naispela pes bilong yu
na mi harim gutpela nek bilong yu.
15 Holimpas + dispela ol liklik weldok.
Nogut ol i kam insait
long gaden bilong yumi
na bagarapim ol plaua
bilong diwai wain.
Yangpela meri i singim song olsem
16 Dispela pren em i man bilong mi
na mi meri bilong em.
Em i kisim ol meme bilong en
i go namel long ol naispela plaua
na ol i wok long kaikai gras.
17 Bai + em i was long ol
i go inap long san i go daun
na ples i kol.
Gutpela pren bilong mi,
mi laik yu kam bek kwik
olsem wanpela gutpela wel abus
i ran i kam
antap long ol bikpela maunten.
+ 2:15 Sng 80.13, Ese 13.4, Lu 13.32 + 2:17 Sol 4.6