4
Yangpela man i singim song olsem
Pren bilong mi, yu naispela tumas.
Yu save pasim hap laplap long het
bilong haitim pes bilong yu,
tasol mi lukim ai bilong yu i lait,
long wanem, yu laikim mi tru.
Gras i hangamap long pes bilong yu
i olsem wanpela lain meme
i amamas
na kalap kalap i go daun
long ol liklik maunten
bilong Gileat.
Ol tit bilong yu i wait tru
olsem skin bilong waitpela sipsip
ol i bin katim gras bilong ol
na wasim ol nau tasol.
I no gat wanpela tit bilong yu i lus.
Nogat. Olgeta i stap gut.
Maus bilong yu i retpela tru
olsem retpela laplap.
Maus bilong yu i naispela tru.
Laplap i haitim pes bilong yu,
tasol mi lukim pes bilong yu i lait.
Nek bilong yu i naispela tru,
olsem gutpela taua
bilong King Devit.
Na naispela bis long nek bilong yu
i olsem ol hap plang
bilong planti soldia
i hangamap i stap long dispela taua.
Tupela susu bilong yu
i olsem tupela gutpela wel abus
i kaikai gras namel long ol plaua.
Yu olsem wanpela maunten
i pulap long ol samting
i gat gutpela smel.
Na bai mi go i stap
long dispela maunten
inap long san i go daun
na ples i kol.
Pren bilong mi, yu naispela tumas.
I no gat wanpela mak i stap
long skin bilong yu.
 
Meri bilong mi, yu kam wantaim mi
na mitupela i lusim
ol maunten bilong Lebanon
na mitupela i go.
Yu lusim het bilong maunten Amana
na maunten Senir
na maunten Hermon
na yu kam daun.
Ol laion na ol arapela wel abus
i stap long ol dispela maunten.
Yu meri bilong mi
na yu lewa tru bilong mi.
Yu lukim mi liklik tasol
na yu katim lewa bilong mi.
Mi lukim bis long nek bilong yu
na mi pundaun tru long yu.
10 Yu meri bilong mi
na yu lewa tru bilong mi,
yu laikim mi tumas
na mi amamas tru.
Dispela laik bilong yu i swit tumas,
na i winim swit bilong wain.
Smel bilong sanda yu bilas long en
i winim smel
bilong olkain gutpela paura.
11 Yu gutpela meri bilong mi,
toktok bilong yu i swit
long yau bilong mi,
olsem hani i swit long maus.
Toktok bilong yu i gutpela tumas
olsem susu bilong dring.
Klos bilong yu i gat gutpela smel
olsem gutpela smel
bilong ol maunten bilong Lebanon.
 
12 Meri bilong mi,
yu lewa tru bilong mi.
Yu olsem wanpela gaden i gat banis,
na i no gat man i ken i go long en.
Yu olsem wanpela hul wara
i stap insait long dispela gaden.
13-14 Yu olsem gutpela gaden
i gat ol gutpela gutpela diwai.
Sampela diwai i gat gutpela kaikai
na sampela i gat gutpela smel.
Sampela i bilong wokim gutpela sanda
na sampela i bilong mekim
kaikai i swit.
Sampela i bilong wokim olkain kala
na sampela i bilong wokim paura
bilong kamapim smok
i gat gutpela smel.
15 Yu olsem hul wara i pulap na kapsait
na ran i go givim wara
long dispela gaden.
Yu olsem ol liklik wara
i kamap long maunten Lebanon
na i ran i kam daun
long dispela gaden.
Yangpela meri i singim song olsem
16 Win bilong hap not, yu kam.
Win bilong hap saut,
yu kam winim gaden bilong mi,
na mekim olgeta ples
i pulap long gutpela smel
bilong dispela gaden.
Na dispela pren mi laikim tumas
bai i kam long gaden bilong en
na kaikai ol gutpela pikinini
bilong diwai.