6
Ol meri i singim song olsem
Yu naispela meri
na yu winim olgeta meri.
Pren bilong yu i go we?
Em i bihainim wanem rot na i go?
Mipela i laik helpim yu
long painim em.
Yangpela meri i singim song olsem
Pren bilong mi i go
long gaden bilong en.
Dispela gaden i pulap
long ol samting i gat gutpela smel.
Ol meme bilong en
i wok long kaikai gras
na em i wok long bungim
ol naispela plaua.
Dispela man em i bilong mi,
na mi meri bilong en.
Em i kisim ol meme bilong en i go
namel long ol naispela plaua
na ol meme i wok long kaikai gras.
Song namba 5
Yangpela man i singim song olsem
Pren bilong mi, yu naispela tru
olsem gutpela taun Tirsa
na Jerusalem.
Mi lukim yu i naispela tru,
na tingting bilong mi i pas
olsem man i lukim
bikpela lain soldia
i kam wantaim ol plak bilong ol.
Mi no laik long yu lukluk long mi.
Yu lukluk long mi
na mi pundaun tru long yu.
Gras i hangamap long pes bilong yu
i olsem wanpela lain meme
i amamas
na kalap kalap i go daun
long ol liklik maunten
bilong Gileat.
Ol tit bilong yu i wait tru
olsem gras bilong waitpela sipsip
ol i bin wasim ol nau tasol.
I no gat wanpela tit bilong yu i lus.
Nogat. Olgeta i stap gut.
Laplap i haitim pes bilong yu
tasol mi lukim pes bilong yu i lait.
 
King i gat planti meri.
60 i stap kwin,
na 80 ol i namba 2 lain meri.
Em i gat planti
arapela yangpela meri tu.
Tasol mi, mi gat wanpela pren tasol.
Em i namba wan tru
na mi laikim em tumas.
Mama bilong en i laikim em tumas
na i amamas tru long em.
Olgeta yangpela meri i lukim em
na ol i save litimapim nem
bilong en.
Ol kwin na ol arapela meri
bilong king
i save singim song
na amamas long em.
10 Husat tru i lukluk i kam long mi?
Pes bilong en i olsem san i laik kamap
na i lait olsem biksan,
na pes bilong en i klia tru
olsem lait bilong mun.
Mi lukim em
na tingting bilong mi i pas
olsem man i lukim
bikpela lain soldia
i kam wantaim ol plak bilong ol.
11 Mi kam daun pinis
na mi stap long gaden
i gat ol gutpela diwai
i save karim kaikai.
Mi kam bilong lukim ol nupela kru
bilong ol diwai samting
i kamap long ples daun.
Mi laik lukim ol nupela lip
bilong diwai wain
na ol plaua bilong diwai
i gat gutpela kaikai.
12 Pren bilong mi, mi lukim yu
na mi seksek long yu.
Mi pilim olsem mi stap long karis
bilong wanpela bikman tru.*
Ol meri i singim song olsem
13 Meri bilong Sulam,
kam bek, kam bek.
Yu kam bek na mipela i lukim yu.
Yangpela meri i singim song olsem
Bilong wanem yupela i laik lukim mi,
taim mi danis
long ai bilong ol man?
* 6:12 Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.