13
Ol manmeri i save lotu long ol samting bilong graun na bilong skai
Olgeta manmeri i no save long God, ol i longlong tru. Kain pipel olsem i save lukim ol gutpela samting i stap klostu long ol, tasol ol i no inap painimaut olsem, God i stap. Ol i save glasim gut ol wok bilong em, tasol ol i no luksave long papa bilong ol dispela wok. Na ol i ting, ol samting olsem paia na win na biksi na sta na tait na san na mun, ol i god na ol i bosim dispela graun. Ol manmeri i amamas tru long ol dispela naispela samting, na ol i ting ol dispela samting yet i god. Tasol ol i mas save, Bikpela bilong ol dispela samting i winim tru ol samting em i bin wokim. Long wanem, Bikpela em i Papa bilong olgeta naispela samting. Ol man i save kirap nogut long lukim strong bilong ol dispela samting na olkain strongpela wok ol i save mekim. Tasol ol i mas save, Papa bilong ol dispela samting em i strong moa na em i winim tru ol samting em yet i bin kamapim. Tingim. Sapos ol man i lukim ol samting i stap klostu long ol, ol i naispela na bikpela moa, orait ol i ken save olsem papa i bin kamapim ol dispela samting, em tu i naispela na bikpela moa.
Tasol sapos tingting bilong ol i no klia gut, ating i no asua tumas bilong ol. Ating ol i traim long painim God, tasol ol i paul. Long wanem, ol gutpela samting God i bin wokim, ol i stap klostu long ol. Tasol ol i wok long painim God yet. Tingting bilong ol i pas long ol samting ol i lukim, long wanem, ol dispela samting i naispela tumas. Tasol sori, ol i paul yet. Ol i save tumas long painimaut planti lo bilong ol samting i stap nabaut. Tasol olsem wanem na ol i no inap painim kwik papa bilong ol dispela samting?
Ol manmeri i save lotu long ol piksa na kaving
10 Sori + long ol tarangu i save bilip olsem, samting i no gat laip em inap helpim ol. Na ol i save lotu long samting han bilong man i bin wokim. Ol i lotu long olkain samting olsem ol piksa bilong animal wanpela man i gat save i bin wokim long silva na gol. Na tu ol i lotu long ol ston nating ol man i bin katim bipo tru.
11 Tingim pasin bilong wanpela kamda i save mekim gut wok bilong en. Em i save go katim wanpela gutpela diwai, na em i rausim skin bilong diwai. Na long gutpela save bilong em, em i sapim wanpela samting bilong helpim wok bilong ol manmeri. 12 Na em i save kisim ol pipia bilong dispela diwai olsem paiawut bilong kukim kaikai, na em i amamas i stap. 13 Tasol namel long ol dispela pipia diwai ating i gat wanpela hap i no gat wok bilong en. Dispela hap diwai i krungut nabaut na i gat planti buk long en. Orait dispela kamda bai i kisim dispela hap diwai na long taim bilong malolo em bai i sapim na wokim wanpela kaving i luk olsem man 14 o animal. Na em bai i penim long retpela pen na karamapim gut olgeta hap i no luk gut tumas. 15 Orait na em bai i wokim wanpela gutpela ples insait long banis bilong haus na em bai i sanapim dispela kaving na pasim long hap waia. 16 Em bai i pasim strong, nogut kaving i pundaun na i bruk. Long wanem, em i save, dispela kaving em i hap diwai tasol, na em i no inap helpim em yet.
17 Tasol dispela man i no sem long prea long dispela hap diwai nating, na long askim em long was gut long marit bilong en na long ol pikinini na ol samting bilong em. 18 Em i prea, bai kaving i ken strongim bodi bilong em, tasol dispela samting yet i no gat strong. Em i prea bai em i givim laip, tasol kaving yet i no gat laip. Em i prea bai kaving i ken helpim em, tasol dispela samting yet i no inap mekim wanpela wok. Em i prea bai em i ken was long wokabaut bilong em, tasol kaving yet i no inap wokabaut liklik. 19 Em i prea bai dispela kaving i strongim wok bisnis na ol wok em i mekim long han bilong em, tasol dispela samting i no gat strong bilong em yet.
+ 13:10 Ais 44.9-20, Jer 10.1-16, Bar 6.8-73