16
Olsem na dispela ol manmeri ol i kisim stretpela bekim bilong ol, na planti kain kain animal nogut i mekim save long ol na givim pen tru long ol.
Tasol + God, yu no bin mekim save long ol manmeri bilong yu long dispela kain pasin. Nogat. Yu belgut long ol, na yu salim ol pisin i kam long ol bilong ol i ken kaikai. Em i switpela kaikai bilong pinisim hangre bilong ol. Tasol yu bin mekim ol dispela lain haiden manmeri i no laikim wanpela kaikai, maski ol i hangre nogut tru. Long wanem, ol i lukim ol animal nogut yu bin givim ol olsem kaikai bilong ol. Tasol ol manmeri bilong yu i bin pilim hangre sotpela taim tasol, na bihain yu givim ol naispela kaikai long ol. Tru tumas, yu bin mekim save long ol birua na mekim ol i pilim bikpela hangre nogut tru. Tasol long ol manmeri bilong yu, yu soim ol tasol long wanem kain pasin yu save mekim save long ol birua bilong ol.
Yu + bin salim ol snek nogut i kam long ol manmeri bilong yu. Ol dispela snek i wel olgeta na ol i tantanim nabaut bodi bilong ol. Na ol i kaikaim na kilim i dai ol manmeri bilong yu. Tasol belhat bilong yu i no i stap longpela taim. Yu mekim save long ol manmeri bilong yu inap sotpela taim tasol, bai ol i tingim bek ol lo bilong yu. Na bihain yu givim wanpela snek bras long ol bilong mekim ol i kamap orait gen. Sapos snek i kaikaim wanpela man na dispela man i lukluk long snek bras, orait em i no dai. Nogat. Em i kamap orait gen. Tasol i no dispela snek bras man i lukluk long en em i helpim em. Nogat. Em yu tasol i save oraitim olgeta man. Olsem na yu soim ol birua olsem, yu tasol yu man bilong rausim ol samting nogut. Ol grasopa na ol lang i kam kaikaim na kilim i dai ol dispela birua. Na i no gat marasin tru bilong helpim ol. Tru tumas, long dispela pasin bilong salim ol dispela binatang i kam mekim save long ol, yu bin bekim stret ol pasin nogut bilong ol. 10 Tasol ol snek nogut i no bagarapim tru ol pikinini bilong yu. Yu bin marimari long ol manmeri bilong yu na helpim na oraitim ol. 11 Ol snek i kaikaim ol, long wanem, yu laik bai ol i mas tingim gen ol tok yu bin givim ol. Na yu helpim ol kwik, bai ol i no ken lusim tingting olgeta long sori bilong yu. 12 I no gat wanpela lip bilong bus o wanpela kain marasin i mekim ol i orait. Nogat. Bikpela, tok bilong yu tasol i save mekim orait olgeta manmeri. 13 Yu save bosim laip na dai bilong olgeta manmeri. Yu bungim ol manmeri long ples bilong ol man i dai pinis na yu bringim ol i kam bek gen. 14 Wanpela man nogut inap kilim i dai narapela man, tasol em i no inap givim bek laip bilong em. Na tu em i no inap kisim bek tewel bilong dispela man long ples bilong ol man i dai pinis.
Bikpela win na paia i bagarapim ol manmeri nogut
15 I no gat wanpela man o meri inap ranawe long yu, 16 long wanem, ol manmeri nogut i no laik luksave tru long yu. Olsem na yu save soim bikpela pawa na strong bilong yu na yu givim pen tru long ol. Yu mekim save tru long ol long traipela ren na ais na long ol strongpela win na paia. Na paia i pinisim tru ol manmeri nogut. 17 Na narakain samting tru i kamap. Wara i no mekim paia i dai. Nogat. Paia i kamap strong moa insait long wara, long wanem, olgeta strong na pawa bilong graun i wok long helpim ol stretpela manmeri. 18 Wanpela taim paia i slek na i laik i dai, nogut em i kukim ol animal God i bin salim i kam bilong mekim save long ol manmeri nogut. Ol manmeri nogut i lukim ol kain kain samting i kamap long ol, na ol i save olsem, God i kotim ol pinis na em i wok long bagarapim ol. 19 Na long narapela taim paia i kamap strong moa yet, maski wara i karamapim em. Na dispela paia i bagarapim ol kaikai i stap long gaden bilong ol manmeri nogut.
God i givim mana long ol Israel
20 Ol + manmeri nogut i karim planti hevi, tasol kain bagarap olsem i no painim ol manmeri bilong yu. Nogat. Yu givim kaikai bilong ol ensel long ol. Oltaim yu salim bret i kam daun long heven, na dispela bret i redi pinis long kaikai. Dispela bret i swit moa na olgeta manmeri i laikim. 21 Dispela kaikai yu bin givim long ol pikinini bilong yu i soim olsem, yu laikim ol tru. Na dispela bret em inapim laik bilong olgeta manmeri i kaikai long em, na em i kamap switpela tru long maus bilong ol wan wan man na meri. 22 Paia i no inap kukim dispela kaikai olsem em i save kukim ais na mekim ais i kamap wara. Tasol em i pinisim olgeta kaikai long gaden bilong ol birua. Ol manmeri bilong yu i lukim, na ol i save olsem dispela paia i no inap bagarapim kaikai bilong ol. 23 Tasol dispela paia i no i go bikpela olsem bipo, long wanem, yu laik bai ol stretpela manmeri i ken kisim kaikai.
24 Yu bin mekim kamap olgeta pawa na strong bilong graun, na olgeta samting i bihainim laik bilong yu. Na olgeta pawa bilong graun i kirap bilong mekim save long ol manmeri nogut. Na ol dispela pawa i go slek liklik bilong helpim ol manmeri i bilip long strong bilong yu. 25 Olsem tasol long dispela taim olgeta pawa bilong graun i bin senis senis long ol kain kain pasin, bilong soim ol manmeri olsem, yu save lukautim gut tru ol manmeri i singaut long yu. 26 Yu laikim tumas ol pikinini bilong yu, olsem na yu laik skulim ol na soim ol olsem, kaikai i kamap long gaden i no inap long strongim ol. Nogat. Tok bilong yu tasol i lukautim ol manmeri i bilip long helpim bilong yu. 27 Ol kaikai paia i no bagarapim yet, liklik lait bilong san tasol i hatim na mekim i kamap olsem wara. 28 Long dispela pasin yu laik skulim ol manmeri olsem, ol i mas kirap long moningtaim tru, taim san i no kam antap yet, na givim tenkyu long yu. Na taim tulait i kamap, ol i mas prea long yu. 29 Sapos ol manmeri i bilip long God i save helpim ol, tasol ol i no givim tenkyu long God, orait bilip bilong ol i olsem ais i kamap wara na i ran i go lus nating.
+ 16:2 Kis 16.11-13, Nam 11.31-32 + 16:5 Nam 21.6-9 + 16:20 Kis 16.1-36