19
Longlong tingting i bagarapim ol Isip
Belhat bilong yu i no slek, i go inap yu pinisim ol man nogut, long wanem, yu save pinis, ol i laik mekim wanem samting bihain. Maski ol yet i tok orait long ol manmeri bilong yu i ken lusim dispela ples na ol i hariapim ol i go, yu save pinis olsem ol bai i senisim tingting bilong ol na i go ranim ol manmeri bilong yu. Ol i sanap i stap yet long matmat na i krai na singsing sori long ol pikinini bilong ol i dai pinis, orait ol i kamapim narapela longlong tingting gen. Maski pastaim ol i bin mekim strongpela tok long ol manmeri bilong God i mas lusim ples, tasol nau ol i ranim ol na ol i laik kisim ol i kam bek gen. Ol i kisim bikpela bagarap tru. Olsem na ol i lusim tingting long ol samting i kamap pinis long ol. Na olgeta kain pen na hevi ol i no bin pilim yet, nau ol dispela samting i mekim save tru long ol. Ol bai i dai long pasin i nogut tru, tasol ol manmeri bilong yu bai i wokabaut i go het long rot i narakain tru.
God i stiaim na helpim ol manmeri bilong en
Yu tok na olkain pawa bilong dispela graun i senis, bai ol pikinini bilong yu i no ken kisim bagarap. Ol i lukim klaut i karamapim kem, na ol hap graun pastaim wara i karamapim olgeta, nau em i kamap drai. Na stretpela rot i kamap long solwara Retsi. Ples i bin gat bikpela si i stap long en, nau em i kamap ples ol gras i pulap long en. Ol manmeri bilong yu i kirap nogut long lukim ol dispela bikpela mirakel. Na yu lukautim ol na ol i wokabaut i go na i kamap long hapsait. Ol i raun nabaut olsem ol hos na ol i kalap olsem ol pikinini sipsip. Na ol i litimapim nem bilong yu, Bikpela, long wanem, yu bin helpim ol. 10 Ol i tingting yet long olkain samting i bin kamap long taim ol i bin i stap long narapela kantri. Long wanem, graun i no kamapim ol bulmakau samting. Nogat. Em i kamapim ol natnat tasol. Na ol wara i no kamapim ol pis. Nogat. Em i trautim ol rokrok tasol. 11 Na taim ol manmeri bilong yu i laikim gutpela kaikai, ol i lukim nupela kain pasin. 12 Ol i lukim ol dispela pisin i kamap long solwara bilong pinisim hangre bilong ol.
God i mekim save tru long ol Isip
13 Ol kain kain mak i kamap long skai. Ol klaut i pairap strong tru bilong toksave olsem, God bai i givim stretpela pe bilong bekim ol pasin nogut bilong ol manmeri bilong mekim sin. Long wanem, ol i bin soim pasin birua tru long ol manmeri bilong narapela lain. 14 Ol dispela manmeri i kam long ples bilong sampela lain manmeri, na ol as ples i no laik tru bai ol dispela ausaitman i sindaun long graun bilong ol. Tasol bihain i gat narapela lain manmeri tu i stap long dispela graun, na ol i no tingting long ol dispela manmeri bilong narapela lain i bin mekim gut long ol. Nogat. Ol i mekim ol dispela manmeri i kamap wokboi nating bilong ol. 15 Tru tumas, ol dispela lain as ples manmeri i bin soim pasin birua long ol ausaitman na ol i no laik bai ol i sindaun long graun bilong ol. Ol manmeri i bin mekim dispela pasin ol i kisim pe nogut. 16 Tasol dispela namba 2 lain manmeri i bin kisim ol ausaitman i kam long ples bilong ol, na ol i bin mekim pati na singsing amamas wantaim ol, na ol i kisim ol olsem wantok tru bilong ol. Tasol bihain ol i kalabusim ol dispela ausaitman na putim bikpela hevi antap long ol. 17 God i mekim save tru long ol na ol i kamap aipas olsem ol manmeri bilong Sodom. Ol Sodom i no inap lukim dua bilong ol stretpela manmeri. Ol dispela manmeri nogut i wankain tasol olsem ol Sodom. Ol i stap long bikpela tudak na olgeta bilong ol i wok long painim dua bilong haus bilong ol.
Bikpela strong bilong God
18 Ol wan wan string bilong gita i gat krai bilong em yet, tasol wanpela man inap kamapim ol kain kain musik, sapos em i paitim ol kain kain string wantaim. Dispela kain pasin i bin kamap bipo tu long ol kain kain samting bilong graun. Pasin bilong ol samting bilong graun i senis na ol i mekim nupela kain samting i kamap. Sapos yumi tingting gut long ol samting i bin kamap bipo, bai yumi save gut olsem ol samting i bin senis. 19 Ol animal bilong bus na bilong ples i senis na i kamap animal bilong wara. Na ol animal bilong wara i senis na i kamap animal bilong bus na bilong ples. 20 Paia i stap insait long wara, tasol em i no i dai. Na wara i senis na i lusim strong bilong em bilong mekim paia i dai. 21 Paia i save kukim ol animal i wokabaut insait long en. Tasol long dispela taim, nogat. Paia i no kukim ol samting, na ol i no i dai. Dispela kaikai i kam daun long heven em i olsem ais, tasol strong bilong paia i no inap mekim em i kamap olsem wara.
Las tok
22 Bikpela, long olgeta samting yu save givim biknem long ol manmeri bilong yu. I no gat wanpela taim yu bin lusim tingting long ol. Nogat. Oltaim na long olgeta ples yu save helpim ol.