3
Ol gutpela manmeri bai i sindaun wantaim God
Ol lain bilong Satan bai i lus, tasol taim ol stretpela manmeri i dai pinis, ol i save stap long han bilong God, na ol i no ken karim pen moa. 2-3 Ol + longlong manmeri i ting, ol dispela stretpela manmeri i bin kisim bikpela bagarap na ol i lus na i pinis olgeta. Tasol nogat. Ol dispela gutpela manmeri i stap bel isi nau. Long ai bilong ol manmeri i luk olsem ol i kisim pe nogut. Tasol nogat. Ol dispela stretpela manmeri i gat strongpela bilip, ol bai i stap gut oltaim. 5-6 Tru, + ol i bin karim pen. Tasol God bai i mekim gut tru long ol. Na long taim ol i karim pen, God i bin rausim ol pasin nogut bilong ol na ol i kamap gutpela tru, na ol inap sindaun wantaim God. Ol man i save mekim wankain pasin long gol. Ol i kukim gol long paia i hat tumas, bilong rausim pipia na kisim gutpela gol tru. Yes, God i belgut long ol stretpela man, na em i kisim ol olsem em i save kisim ol ofa bilong paia i kukim olgeta.
Taim God i kam bilong skelim ol gutpela manmeri bai ol i lait olsem bikpela paia i kukim kunai. Ol gutpela manmeri bai i bosim olgeta lain pipel na olgeta kantri, na Bikpela bai i stap king bilong ol inap oltaim oltaim. Ol manmeri i bilip strong olsem, God i was gut long ol, ol bai i klia long as tingting bilong em. Na ol manmeri i bin bihainim lo bilong God, ol bai i stap wantaim em na laikim em oltaim. Long wanem, God i gutpela tru na em i save marimari long olgeta manmeri em i makim pinis.
Ol manmeri nogut bai i lus
10 Ol manmeri nogut i no save tingting long stretpela pasin na ol i save givim baksait long Bikpela. Olsem na bai ol i kisim bekim stret long ol dispela tingting nogut bilong ol. 11 Ol i ting gutpela save na skul i samting nating, olsem na sindaun bilong ol i nogut tru. Ol i wet nating long ol gutpela samting i kamap bihain. Ol wok bilong ol i no karim kaikai na i save lus nating tasol. 12 Ol meri bilong ol i save longlong nabaut na ol pikinini bilong ol i save kamap raskol, na ol lain pikinini i kamap bihain bai ol i lus long ai bilong God.
Gutpela pasin i win
13 Sapos wanpela maritmeri i bihainim gutpela pasin na i no bagarapim marit, orait maski em i no gat pikinini em i ken amamas, long wanem, em bai i win tru long taim God i kam bilong skelim pasin bilong ol manmeri. 14 Na sapos i gat wanpela man ol i katim em na em i no inap mekim pasin bilong marit, na sapos em i bihainim lo bilong God na em i no tingting kros long God, orait God bai i givim pe i nambawan tru long em, bilong bekim gutpela pasin bilong em. Em bai i kisim gutpela ples insait long haus bilong God long heven.* 15 Ol manmeri i mekim stretpela pasin ol i olsem wanpela diwai i karim gutpela kaikai tru. Na stretpela tingting i olsem rop bilong diwai i kamapim nupela kru oltaim.
16 Tasol ol pikinini bilong ol manmeri i bin brukim marit ol i no inap i stap longpela taim. Nogat. Ol bai i dai kwik. 17 Tasol sapos sampela bilong ol i winim planti yia na i kamap lapun, ol bai i no inap kisim biknem. Ol bai i stap olsem samting nating tasol. 18 Na sapos ol i dai long taim ol i yangpela yet, orait ol bai i lus long taim God i kotim ol. 19 Tru tumas, olgeta manmeri bilong mekim sin, ol bai i painim traipela bagarap tru.
+ 3:2-3 GST 4.17 + 3:5-6 Ro 8.18, 2 Ko 4.17 * 3:14 Lo 23.1 i bin tok long dispela kain man i no inap i stap insait long lain manmeri bilong Bikpela. Tasol lukim Aisaia 56.3-5.