10
God i promis long kisim bek
ol manmeri bilong en
Long taim bilong ol kaikai i laik kamap long gaden yupela i mas askim Bikpela long salim ren i kam. Bikpela i save salim ol klaut i kam na i mekim ren i kam daun, na ol kaikai samting i save kamap. Ol + man i save askim ol giaman god na ol glasman long toksave long ol long wanem ol samting bai i kamap bihain. Tasol ol i save bekim tok giaman na rabis tok long ol. Sampela man i save autim as bilong driman, na ol tu i giamanim yupela. Ol i tok bai yupela i kisim bel isi, tasol nogat. Bel hevi bai i stap yet. Olsem na ol manmeri i raun nabaut olsem sipsip i lus. Ol i no gat lida, olsem na ol i gat hevi.
Bikpela i tok olsem, “Mi belhat long ol dispela man bilong ol arapela kantri i bosim ol manmeri bilong mi. Na bai mi mekim save long ol. Ol manmeri bilong Juda ol i manmeri bilong mi. Na mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi yet bai mi was gut long ol. Na Juda bai i kamap olsem strongpela hos bilong pait. Na long lain bilong ol Juda yet ol king na ol lida na ol kepten bilong ol soldia bai i kamap. Olsem na ol Juda bai i winim ol birua olsem ol soldia i save krungutim ol birua long graun malumalum long ol rot bilong taun. Mi, Bikpela i stap wantaim ol, olsem na bai ol i pait strong inap ol i winim ol birua i sindaun long ol hos.
“Bai mi mekim ol manmeri bilong Juda i kamap strong, na bai mi kisim bek ol manmeri bilong Israel. Mi sori long ol, olsem na bai mi kisim olgeta i kam bek long as ples. Na bai ol i stap gut olsem mi no bin rausim ol. Mi God, Bikpela bilong ol. Olsem na bai mi harim ol beten bilong ol. Ol manmeri bilong Israel bai i kamap olsem ol strongpela soldia na bai ol i amamas olsem ol man i bin dring wain. Orait ol lain pikinini bilong ol i kamap bihain bai ol i tingim gen ol dispela gutpela samting mi Bikpela, mi bin mekim na bai ol i amamas tru.
“Bai mi singautim olgeta manmeri bilong mi, na bungim ol. Bai mi kisim bek ol, na mekim ol i kamap planti olsem bipo. Tru, mi bin rausim ol i go i stap nabaut long ol arapela kantri. Ol i stap long ol dispela longwe ples, tasol bai ol i no ken lusim tingting long mi. Ol dispela lain wantaim ol pikinini bilong ol bai i stap gut, na bai olgeta i bung wantaim na i kam bek long as ples. 10 Ol manmeri i stap long Isip na Asiria, bai mi bringim ol i kam bek na bai ol i sindaun long graun bilong ol yet. Bai mi skruim mak bilong graun na bai ol i kisim distrik Gileat na graun bilong Lebanon tu. Na ol manmeri bai i pulap tru long dispela graun. 11 Bai mi bringim ol i kam bek long as ples bilong ol. Na sapos ol Isip na Asiria i laik pasim ol olsem biksi, bai mi daunim ol. Strong bilong Isip bai i lus, olsem bikpela wara Nail i drai. Na bai mi daunim strong bilong Asiria. 12 Bai mi mekim ol manmeri bilong mi i kamap strong. Na bai ol i stap aninit long mi na wokabaut bihainim tok bilong mi. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
+ 10:2 Mt 9.36, Mk 6.34