4
Ol manmeri bilong God
bai i kisim malolo
God + i bin promis long bringim yumi tu i go insait long ples bilong malolo. Olsem na yumi mas pret, nogut God i lukim wanpela man bilong yupela em i no inap i go insait long dispela ples. Yumi bin harim gutnius, olsem bipo ol Israel i harim. Tasol ol i harim nating, na ol i no bilip long tok bilong God. Olsem na dispela gutnius ol i harim, em i no helpim ol.
Tasol + yumi manmeri i bilip long God, em bai i larim yumi i go insait long ples malolo bilong en.* Bipo God i ting long dispela ples na em i tok olsem,
“Olsem na mi belhat
na mi tokim ol olsem,
‘Tru antap,
yupela i no inap i go insait
long ples malolo bilong mi.’ ”
Tru, dispela tok i tok long samting i bin kamap long taim bilong Moses, tasol yumi save, bipo tru, taim God i mekim graun i kamap, em i pinisim olgeta wok bilong en. Long + wanpela hap tok bilong buk bilong God, em i bin tok olsem long de namba 7, “Long de namba 7 God i lukim olgeta wok bilong en i pinis, na em i malolo long dispela de.” Na + long dispela hap tok yumi lukim pastaim em i tok olsem, “Ol i no inap i go insait long ples malolo bilong mi.” Dispela i soim yumi olsem, dispela ples malolo bilong God i stap yet, na sampela manmeri bai inap i go insait long en. Ol dispela lain bipo ol i harim gutnius, ol i sakim tok bilong en, na ol i no i go insait. Tasol + bihain long taim bilong ol dispela lain, planti yia i go pinis na God i autim tok long maus bilong Devit, olsem yumi tok pinis,
“Nau sapos yupela i harim
maus bilong mi God,
orait yupela i no ken pasim strong
bel bilong yupela.”
Long taim bilong Devit, God i tok “Nau”, na dispela i soim yumi olsem, em i makim narapela de gen bilong ol manmeri i ken i go insait long ples malolo bilong en.
Sapos + bipo Josua i bin givim malolo long ol, orait bihain God bai i no inap tok long narapela de. Olsem na yumi save, ol manmeri bilong God bai i gat malolo i stap yet, em i olsem malolo bilong de Sabat. 10 Na + yumi save, man i go insait long ples malolo bilong God, em i pinisim wok bilong en na i malolo, olsem bipo God i pinisim wok bilong em yet na i malolo. 11 Orait + yumi mas wok strong bilong i go insait long dispela ples malolo. Nogut wanpela man i bihainim dispela pasin bilong sakim tok, olsem bipo ol i mekim, na em bai i pundaun na i lus.
12 Tok + bilong God em i gat laip, na em i wok strong i stap. Em i sap moa, na i winim bainat i gat tupela sap. Dispela tok i save sutim man na i go insait tru. Em i go kamap stret long dispela hap tewel na spirit i bruk, na long ol dispela hap skru na kru bilong bun i pas wantaim. Olsem na em i save gut tru long olgeta tingting na laik bilong bel bilong yumi. 13 I + no gat wanpela samting God i bin wokim, em inap hait long pes bilong God. Nogat tru. Olgeta samting i op olgeta na i stap ples klia tru long ai bilong God. Na God tasol bai i skelim olgeta pasin yumi mekim.
Jisas i stap long heven
olsem hetpris bilong nupela kontrak
(Sapta 4.14—10.38)
Jisas em i bikpela hetpris bilong yumi
14 Orait + yumi gat bikpela hetpris i stap, na em i go insait tru long heven. Em Jisas, Pikinini Bilong God. Olsem na yumi mas holimpas dispela bilip yumi save tokaut long en. 15 Yumi + yet i no gat strong bilong daunim sin. Tasol yumi no ken ting, dispela hetpris bilong yumi em i no inap sori long yumi. Nogat. Olgeta traim i save kamap long yumi, dispela olgeta i bin kamap pinis long em bilong traim em tu. Tasol em i no mekim sin. 16 Olsem + na yumi ken i go klostu long God, na yumi no ken pret. Em i man bilong marimari. Yumi go long em, na bai yumi lukim em i sori long yumi. Na sapos yumi gat hevi, orait marimari bilong em bai i helpim yumi.
+ 4:1 Hi 12.15 + 4:3 Sng 95.11, Hi 3.11, 3.14 * 4:3 Long taim ol Israel i lusim Isip, God i laik bai Moses na Josua i ken bringim ol i go long graun Kenan, na dispela graun bai i kamap olsem ples ol i ken malolo long en. Tasol man i raitim buk Hibru i laik soim olsem God i gat narapela ples malolo, em heven, ples malolo tru bilong en, na em bai i larim ol manmeri i bilip long en i go insait long dispela ples. + 4:4 Stt 2.2, Kis 20.11, 31.17 + 4:5 Sng 95.11 + 4:7 Sng 95.7-8 + 4:8 Lo 31.7, Jos 22.4 + 4:10 Stt 2.2, Hi 4.4 + 4:11 Hi 3.12, 3.18-19 + 4:12 Ais 49.2, Jer 23.29, 1 Ko 14.24-25, Ef 6.17, KTH 1.16, 19.15 + 4:13 Jop 26.6, Sng 33.13-14, 90.8, Snd 15.11 + 4:14 Hi 3.1, 7.26, 10.23 + 4:15 2 Ko 5.21, Hi 2.17, 7.26, 1 Pi 2.22, 1 Jo 3.5 + 4:16 Ef 2.18, 3.12, Hi 10.19-22