3
Yumi mas was gut long toktok bilong yumi
Ol + brata bilong mi, nogut planti man namel long yupela i kisim wok bilong skulim ol manmeri long pasin God i laikim. Long wanem, taim God i skelim pasin bilong ol manmeri, em bai i glasim gut tru wok bilong yumi ol man i gat wok bilong skulim ol manmeri. Planti + taim yumi save tingting long mekim wanpela samting, na yumi save popaia. Dispela kain samting i save kamap long yumi olgeta. Na sapos i gat wanpela man i stap, em i no save mekim sampela tok i no stret, orait em i gutpela man tru, na em bai inap long bosim gut olgeta hap bilong bodi bilong en. Yumi save putim hap ain long maus bilong ol hos, bilong mekim ol i bihainim laik bilong yumi na wokabaut. Yumi bosim maus bilong ol, na long dispela pasin yumi save stiaim bodi bilong ol olgeta. Na tingting long pasin bilong ol sip tu. Sip em i bikpela samting, na ol strongpela win i save winim em na mekim em i ran i go long solwara. Stia bilong sip em i liklik samting tru. Tasol sapos kepten i laik i go long wanpela hap, orait em i save tanim dispela liklik stia na mekim sip i go long wanem hap em i laikim. Olsem + tasol, maus em i liklik hap tasol bilong bodi, tasol em i save hambak moa yet na litimapim nem bilong em yet.
Yumi save, liklik paia tasol em inap kirapim bikpela paia moa long bus na kukim olgeta diwai. Na + maus em i olsem paia. Em i wanpela hap tasol bilong olgeta hap bilong bodi bilong yumi, tasol em i save kamapim ol kain kain pasin nogut. Em i save mekim bodi olgeta i kamap doti, na em i mekim ol kain kain pasin nogut i kamap long laip bilong yumi olsem hatpela paia. Dispela paia em i paia bilong Hel yet. Ol man i bin kisim olgeta kain wel abus, na ol pisin na snek, na olgeta samting i save stap long solwara. Na ol i save bosim ol dispela samting na mekim ol i stap aninit long ol. Tasol + i no gat wanpela man inap long bosim maus bilong em yet. Nogat. Oltaim maus i save kirap nabaut na mekim tok nogut. I olsem marasin nogut bilong kilim man i dai i pulap long maus bilong yumi. Long + maus yumi save mekim tok bilong litimapim nem bilong Bikpela, em Papa bilong yumi. God i bin mekim yumi olgeta manmeri i kamap olsem em yet, tasol long maus yumi save mekim tok nogut bilong bagarapim ol arapela manmeri. 10 Tok bilong litimapim nem bilong God na tok nogut tu, tupela kain tok i save kamap long wanpela maus tasol. Ol brata bilong mi, dispela kain pasin em i no gutpela pasin. 11 I no gat wanpela hul wara i save kamapim gutpela wara na solwara wantaim. 12 Ol brata bilong mi, ating ol diwai fik ol inap long karim ol pikinini oliv, a? Ating ol diwai wain ol inap long karim ol pikinini fik? Olsem tasol solwara i no inap long kamap gutpela wara.
Man i gat gutpela save, em bai i mekim gutpela pasin
13 Ating + wanpela man namel long yupela em i gat gutpela tingting na save? Sapos kain man olsem i stap, orait wokabaut bilong en i mas kamap gutpela. Em i no ken bikhet na apim nem bilong em yet. Em i mas bihainim gut pasin bilong gutpela tingting na save, na ol man bai i lukim gutpela pasin em i mekim. 14 Tasol + sapos yupela i save bel nogut tru long ol arapela man, na sapos oltaim yupela i painim rot bilong apim nem bilong yupela yet, orait yupela i no ken amamas long gutpela tingting na save bilong yupela. Nogut yupela i giaman na pasin bilong yupela i daunim tok i tru. 15 Dispela + kain save em i no kam daun long heven. Nogat. Em i samting bilong dispela graun tasol. Em i save kamap long olpela bel, na Satan em i papa bilong en. 16 Harim.+ Ol man i save bel nogut long ol arapela man, na oltaim ol i save painim rot bilong apim nem bilong ol yet, ol dispela man i no save sindaun gut, na ol i save mekim olgeta kain pasin nogut. 17 Tasol + ol man i kisim kain gutpela tingting na save i kam long God, ol i save mekim ol pasin olsem. Namba wan, ol i save bihainim klinpela tingting. Na namba 2, ol i save stap wanbel wantaim ol arapela, na ol i save isi long ol, na ol i save harim tok bilong ol arapela man. Ol i save sori tru long ol arapela na mekim gutpela pasin long ol. Ol i save mekim wankain pasin tasol long olgeta man. Na ol i no save giaman long bihainim gutpela pasin. Nogat. Ol i bihainim tru. 18 Sapos + yumi stap wanbel, dispela em i olsem yumi planim ol pikinini kaikai. Na long dispela pasin bilong wanbel, ol stretpela pasin i kamap long laip bilong yumi olsem gutpela kaikai i kamap long gaden.
+ 3:1 Mt 23.8, 23.14, Lu 6.37, 12.47, 1 Pi 5.3 + 3:2 1 Kin 8.46, Snd 20.9, Mt 12.37, 1 Jo 1.8 + 3:5 Sng 12.3, 73.8-9, Snd 12.18, 15.2 + 3:6 Snd 16.27, Mt 12.36-37, 15.11, 15.18-19, Mk 7.15, 7.20, 7.23 + 3:8 Sng 140.3, Ro 3.13 + 3:9 Stt 1.26, 5.1, 9.6, 1 Ko 11.7 + 3:13 Ga 6.4, Je 1.21, 2.18 + 3:14 Ro 2.17, 2.23, 13.13 + 3:15 Fl 3.19, Je 1.5, 1.17 + 3:16 1 Ko 3.3, Ga 5.20 + 3:17 Ro 12.9, 1 Ko 2.6-7, 1 Pi 1.22, 1 Jo 3.18 + 3:18 Snd 11.18, Ais 32.17, Mt 5.9, Fl 1.11, Hi 12.11