5
Ol man i gat planti samting ol bai i kisim pe nogut
Nau + mi gat tok long yupela ol manmeri i gat planti samting. Yupela i mas tingting long ol bikpela hevi i laik kamap long yupela, na yupela i mas krai na singaut nogut. Olgeta ++ kago na bilas bilong yupela, ol i sting pinis. Na olgeta laplap samting bilong yupela, ol binatang i kaikai pinis. Gol wantaim silva bilong yupela, ol i ros pinis, na dispela ros bai i mekim ol sin bilong yupela i kamap ples klia, na em bai i kukim bodi bilong yupela olsem paia.* Las de klostu i laik kamap, na yupela i bin bungim nating ol dispela planti kago na mani samting bilong yupela. Harim + gut. Ol wokboi i bin kamautim kaikai long ol gaden bilong yupela, na yupela i bin giamanim ol na pasim hap pe bilong ol. Na dispela pe yupela i bin pasim, em i singaut long God i mas bekim pasin nogut bilong yupela. Na singaut bilong ol dispela wokboi em i kamap pinis long yau bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong. Long + olgeta taim yupela i stap long graun, yupela i bin kisim ol gutpela gutpela samting na yupela i amamas i stap. Yupela i bin kaikai planti na kamap patpela, na de bilong kilim yupela i dai em i kamap pinis. Yupela i kotim pinis ol stretpela man na kilim ol i dai. Na ol i no bin sakim strong bilong yupela na bekim pait long yupela.
Yumi mas i stap strong na prea long God na wetim Bikpela i kam
(Sapta 5.7-20)
Yumi mas strongim bel na karim hevi na wetim Bikpela i kam
Olsem + na, ol brata, yupela i mas strongim bel bilong yupela na karim ol hevi, na wetim Bikpela i kam bek. Yupela i save, man i gat gaden em i save wetim gutpela kaikai i kamap long gaden bilong en. Em i save strongim bel bilong en na stap isi na wetim ren wantaim san i mekim wok bilong tupela pastaim, na bihain em i save kisim kaikai. Orait + yupela tu i mas strongim bel na stap isi na karim ol hevi i kamap long yupela. Taim bilong Bikpela i kam bek em i klostu tru. Olsem na bel bilong yupela i mas i stap strong.
Ol + brata, yupela i no ken kros long ol arapela manmeri bilong God na tok baksait long ol. Nogut God i kamap olsem jas na i kotim yupela. Harim. Dispela Jas i sanap i stap ausait long dua. 10 Ol + brata, yupela i mas tingim ol profet bipo ol i bin autim tok long nem bilong Bikpela. Ol birua i bin mekim nogut long ol, tasol ol i bin strongim bel na karim dispela hevi. Yupela i mas kisim dispela pasin bilong ol, na bihainim. 11 Harim.+ Yumi save tok olsem, “Ol man i bin strongim bel na karim hevi, ol i save stap gut na amamas i stap.” Yupela i harim pinis stori bilong Jop, em i bin strongim bel na karim olgeta hevi i kamap long em. Na yupela i save, bihain Bikpela i bin mekim gutpela pasin long em. Yes, yumi save, Bikpela em i save sori moa yet long yumi, na oltaim em i save marimari long yumi.
Yumi no ken mekim tok tru antap
12 Ol + brata, namba wan samting yupela i mas mekim, em i olsem. Yupela i no ken kolim nem bilong heven o graun o narapela samting na mekim tok tru antap. Sapos yupela i tok “Yes,” orait “Yes” em inap. Na sapos yupela i tok “Nogat,” orait “Nogat” em inap. Nogut yupela i tok tru antap, na bai God i bekim pe nogut long yupela.
Prea bilong stretpela man em i gat strong
13 Ating + wanpela bilong yupela i karim hevi? Orait em i mas prea long God. Ating bel bilong wanpela i amamas? Orait em i mas singim song bilong litimapim nem bilong God. 14 Ating + wanpela bilong yupela i gat sik? Orait em i mas singautim ol hetman bilong sios i kam long em. Na long nem bilong Bikpela ol i mas putim wel long bodi bilong em, na ol i mas prea long God i ken mekim em i kamap orait gen. 15 Sapos + ol i bilip long God na ol i prea, orait Bikpela bai i mekim orait dispela sikman na kirapim em gen. Na sapos em i bin mekim sin, orait Bikpela bai i lusim ol dispela sin. 16 Olsem + na yupela wan wan i mas autim sin bilong yupela long ol arapela manmeri bilong God. Na yupela wan wan i mas prea long God i helpim ol arapela, na bai God i mekim yupela i kamap orait gen. Sapos stretpela man i prea, orait prea bilong en i gat bikpela strong, na em inap tru long helpim ol arapela. 17 Elaija + em i man wankain olsem yumi. Na em i prea strong long God i no ken larim ren i kam daun, na ren i no kam daun long graun inap long tripela yia na 6-pela mun. 18 Na + bihain em i prea gen, na skai i larim ren i kam daun na kaikai i kamap gen long ol gaden.
Man i bin lusim rot, em yumi mas bringim i kam bek
19 Ol + brata bilong mi, sapos wanpela bilong yupela i lusim tok tru bilong God na i go nabaut, na wanpela brata i bringim em i kam bek gen, 20 orait + dispela brata i mekim gutpela pasin tru. Yupela i mas tingim gut dispela tok. Sapos wanpela brata i go long man bilong mekim sin na i helpim em long lusim rot nogut na i kam bek long God, orait dispela brata bai i kisim bek spirit bilong man bilong mekim sin, na bai em i no i dai. Long dispela pasin God bai i lusim planti sin tru.
+ 5:1 Snd 11.28, Lu 6.24, 1 Ti 6.9 + 5:2 Jop 13.28, Je 2.2 + 5:2 Mt 6.19 * 5:3 Long taim God i skelim pasin bilong ol manmeri, em bai i lukim ol dispela manmeri i no gat wanpela gutpela samting i stap long ol. Nogat. Ol bai i holim ol samting bilong bagarap tasol, na dispela bai i soim olsem, ol i no bin mekim ol gutpela pasin long taim ol i stap long graun. Na dispela tok bilong paia, em i tok long pe nogut ol bai i kisim. + 5:4 Lo 24.14-15, Jer 22.13, Mal 3.5 + 5:5 Jer 12.3, 25.34, Amo 6.1, 6.4, Lu 16.19, 16.25, 1 Ti 5.6 + 5:7 Lo 11.14, Jer 5.24, Hos 6.3, Jol 2.23, Sek 10.1, Lu 21.19 + 5:8 Ro 13.11-12, Fl 4.5, Hi 10.25, 10.37, 1 Pi 4.7 + 5:9 Mt 24.33, 1 Ko 4.5, Je 4.11 + 5:10 Mt 5.12, Hi 11.35 + 5:11 Kis 34.6, Jop 1.21-22, 2.10, 42.10, Sng 94.12, 103.8, 111.4, Mt 5.10-11 + 5:12 Mt 5.34-37 + 5:13 Ef 5.19, Kl 3.16 + 5:14 Mk 6.13, 16.18 + 5:15 Ais 33.24, Mt 9.2, Mk 16.18 + 5:16 Lo 9.18-20, 1 Sml 12.18, 1 Kin 13.6, Sng 34.15, Jo 9.31 + 5:17 1 Kin 17.1, 18.1, Lu 4.25, Ap 14.15 + 5:18 1 Kin 18.42-45 + 5:19 Mt 18.15, Ga 6.1 + 5:20 Sng 51.13, Snd 10.12, Ro 11.14, 1 Ko 9.22, 1 Ti 4.16, 1 Pi 4.8 5:20 I luk olsem Jems yet i ting long stretim pasin bilong ol brata i bin lusim tok tru bilong God, na em i raitim dispela pas.