Buk bilong Hetman
Josua
Tok i go pas
Ol lain Israel i bin raun planti yia long ples nating na ol i bin wet longpela taim long kisim dispela graun God i bin makim bilong ol. Orait nau God i orait long ol i ken i go insait long dispela graun. Josua i kisim ples bilong Moses na i kamap lida bilong ol Israel. Buk bilong Josua em i stori bilong ol Israel, stat long taim ol i brukim wara Jordan na i go pait long ol Kenan bilong kisim dispela graun. Planti tok bilong ol pait i stap long dispela buk. Ol pait i bihainim rot God i bin makim long Lo sapta 20. God yet em i Papa bilong ol na em i go pas long ol pait bilong ol bilong inapim ol promis em i bin mekim long ol tumbuna bilong ol.
Buk Josua i gat tripela hap.
1) Long sapta 1-12 ol Israel i kisim graun Kenan.
2) Long sapta 13-22 ol i tilim graun long olgeta lain wan wan.
3) Long sapta 23-24 Josua i givim las tok bilong em na ol Israel i strongim gen tok bilong kontrak. Ol i promis long bihainim God wanpela tasol oltaim oltaim, long wanem, em i bin soim klia traipela strong bilong em.
Long las tok bilong Josua, Josua i tingim gen olgeta samting God i bin mekim long strongpela han bilong en bilong inapim dispela promis em i bin mekim long Abraham long givim dispela graun long ol lain tumbuna bilong en. Na Josua i tokaut olsem, “Sapos yupela i no laik lotu long Bikpela, orait yupela tingting gut nau. Bai yupela i lotu long husat? … Tasol mi wantaim famili bilong mi, mipela bai i lotu long Bikpela tasol.” (24.15) Dispela em i namba wan bikpela tingting bilong dispela buk.
Ol Israel i kisim graun Kenan
1
(Sapta 1-12)
Ol Israel i redi long kisim graun Kenan
Moses em i wokman bilong God. Na Josua, pikinini bilong Nun, em i man bilong helpim Moses. Moses i dai pinis na God i tokim Josua olsem, “Wokman bilong mi, Moses, i dai pinis. Orait yupela i mas redi nau. Yu wantaim olgeta manmeri bilong Israel, yupela i mas brukim wara Jordan na i go kamap long dispela graun mi laik givim long yupela. Mi + promis pinis long Moses olsem, olgeta hap graun yupela bai i wokabaut long en, em bai mi givim yupela. Mak bilong dispela graun yupela bai i kisim, em i olsem. Graun bai i stat long hap saut long ples wesan nating, na i go long hap not inap long maunten Lebanon. Na em bai i go long hap sankamap inap long bikpela wara Yufretis na inapim olgeta graun bilong ol Hit. Na em bai i go long hap san i go daun inap long biksolwara Mediterenian. Josua, + long taim yu stap laip, i no gat wanpela lain man inap winim yupela long pait. Mi bai i stap wantaim yu olsem mi bin i stap wantaim Moses. Mi no ken lusim tingting long yu. Yu + mas sanap strong na yu no ken pret. Bai yu bringim ol dispela manmeri i go kisim dispela hap graun mi laik givim long ol, olsem mi promis pinis long ol tumbuna bilong ol. Tasol yu mas sanap strong na yu no ken pret na surik. Yu mas was gut na bihainim tru olgeta lo wokman bilong mi, Moses, i bin givim long yu. Yu no ken lusim wanpela liklik hap bilong dispela lo. Sapos yu bihainim gut ol dispela lo, orait maski yu go long wanem hap bai yu no inap bagarap. Nogat. Bai yu stap gut tasol. Yu no ken lusim tingting long dispela buk bilong lo. Long san na long nait yu mas skul gut long olgeta lo. Na yu mas was gut na bihainim tru olgeta tok i stap long lo. Sapos yu mekim olsem, orait olgeta arapela samting yu mekim bai i kamap gutpela tasol. + Mi tokim yu pinis. Olsem na yu mas sanap strong na yu no ken pret, na yu no ken surik long wanpela samting. Long wanem, mi God, Bikpela bilong yu, bai mi go wantaim yu long olgeta hap.”
10 Orait Josua i tokim ol hetman bilong ol manmeri olsem, 11 “Yupela raun insait long kem na tokim ol manmeri long ol i mas redim ol kaikai samting bilong ol. Tripela de tasol i stap na bai yumi brukim wara Jordan bilong kisim dispela graun God, Bikpela bilong yumi, bai i givim long yumi olsem graun bilong yumi stret.”
12 Orait + Josua i tokim ol lain bilong Ruben na ol lain bilong Gat na ol hap lain bilong Manase olsem, 13 “Yupela i mas tingim gut olgeta tok Moses i tokim yupela pinis. Em i tok olsem, ‘God, Bikpela bilong yupela, bai i givim dispela graun long yupela, bai yupela i ken sindaun long en.’ 14 Orait yupela i kisim hap graun bilong yupela pinis, olsem Moses i tok. Na ol meri na ol pikinini na ol animal bilong yupela, ol i ken wet i stap hia long graun Moses i givim yupela long dispela sait bilong wara Jordan. Tasol ol soldia bilong yupela i mas brukim wara na i go paslain long ol wantok na ol i mas sambai na helpim ol long pait, 15 inap long taim God, Bikpela bilong yumi, i givim dispela graun long yumi na ol wantok bilong yupela i sindaun gut long en. Bihain yupela i ken i kam bek long dispela hap graun Moses i givim pinis long yupela.”
16 Ol dispela man i harim tok bilong Josua na olgeta i bekim tok olsem, “Yesa. Bai mipela i mekim olgeta samting olsem yu tokim mipela pinis. Na maski yu salim mipela i go long wanem hap, orait mipela bai i go long en. 17 Mipela bai i bihainim olgeta tok bilong yu olsem oltaim mipela i bin bihainim olgeta tok bilong Moses. Na God, Bikpela bilong yu, i ken i stap wantaim yu olsem em i bin i stap wantaim Moses. 18 Sapos wanpela man i bikhet na i sakim tok bilong yu, em i mas i dai. Tasol yu, yu mas i stap strong na yu no ken pret.”
+ 1:3 Lo 11.24-25 + 1:5 Lo 31.6-8, Hi 13.5 + 1:6 Lo 31.6-7, 31.23 + 1:8 Sng 1.2-3 + 1:12 Nam 32.28-32, Lo 3.18-20, Jos 22.1-6