10
Ol Amor i lus long pait
Adoni Sedek, king bilong Jerusalem, i harim tok long Josua wantaim ol Israel i bin kisim taun Ai na bagarapim olgeta na kilim king bilong Ai, olsem ol i bin mekim long taun Jeriko wantaim king bilong en. Na em i harim olsem ol Gibeon i bin mekim kontrak bilong sindaun gut wantaim ol Israel. Na ol manmeri bilong Jerusalem i pret nogut tru, long wanem, Gibeon em i bikpela taun wankain olsem ol arapela taun i gat king. Em i bikpela moa yet na i winim taun Ai, na olgeta man i strongpela man bilong pait. Olsem na ol Jerusalem i pret tumas long ol. Orait Adoni Sedek i salim tok long Hoham, king bilong taun Hebron, na long Piram, king bilong taun Jarmut, na long Jafia, king bilong taun Lakis, na long Debir, king bilong taun Eklon. Em i tokim ol dispela king olsem, “Yupela kam na helpim mi long pait long ol Gibeon, long wanem, ol i sekan pinis wantaim Josua na ol Israel.” Ol dispela 5-pela king bilong Jerusalem na Hebron na Jarmut na Lakis na Eklon, ol i bilong lain Amor. Orait ol i bungim ol ami bilong ol na ol i go banisim taun Gibeon na ol i pait long ol.
Na ol man bilong Gibeon i salim tok i go long Josua long kem i stap long taun Gilgal. Tok bilong ol i olsem, “Olgeta king bilong ol Amor long ples maunten, ol i bung wantaim na i kamap pinis bilong pait long mipela. Yu mas kam kwik na helpim mipela.” Josua i harim dispela tok na em i kirap wantaim olgeta ami bilong en na ol i lusim Gilgal na i go bilong helpim ol Gibeon.
Orait Bikpela i tokim Josua olsem, “Maski pret long ol dispela lain. Mi givim ol pinis long han bilong yu. I no gat wanpela man inap winim yupela.” Na Josua wantaim ol ami bilong en ol i wokabaut long nait na i go kamap long ol Amor. Ol Amor i no redi yet, tasol wantu ol Israel i kirapim pait. 10 Na taim ol Amor i lukim ol ami bilong Israel i kam, Bikpela i mekim ol i pret na i paulim tingting bilong ol. Olsem na ol Israel i mekim save long ol Amor long Gibeon na ol i ranim ol i go daun long rot i stap long maunten klostu long taun Bethoron. Ol i mekim save long ol Amor i go olgeta long hap saut inap long taun Aseka na taun Makeda. 11 Na taim ol Amor i wok long ranawe na i bihainim dispela rot i go daun long maunten na i go long Aseka, Bikpela i mekim ren ais i kam daun olsem ol ston na i kilim ol Amor. Namba bilong ol man i dai long dispela ren ais i winim namba bilong ol man ol Israel i kilim.
12 Long dispela de Bikpela i helpim ol Israel, na ol i daunim ol Amor. Josua i beten long Bikpela, na long ai bilong ol Israel, em i tok olsem, “San, yu sanap antap long Gibeon. Mun, yu sanap antap long ples daun bilong Aijalon.” 13 Na san i sanap i stap na mun i no i go daun inap ol Israel i winim ol birua. San i no i go daun kwik. Em i sanap i stap long skai inap olsem wanpela de olgeta. Na ol i raitim stori bilong dispela samting long Buk Bilong Ol Stretpela Man.* 14 Long + taim bipo na i kam inap nau i no gat wanpela de olsem dispela de. Dispela samting i kamap, long wanem, Bikpela i bin harim tok bilong wanpela man na em i helpim ol Israel long pait.
15 Bihain Josua wantaim ol ami ol i go bek long kem long Gilgal. 16 Tasol ol dispela 5-pela king i ranawe na i hait i stap long wanpela hul klostu long taun Makeda. 17 Na sampela man i lukim ol na ol i tokim Josua long ples ol i hait long en. 18 Orait Josua i tokim ol ami bilong en olsem, “Tantanim ol bikpela ston i go na pasim maus bilong dispela hul. Na putim ol soldia bilong was i stap. 19 Tasol yupela yet i no ken i stap nating long dispela hap. Yupela i mas i go bihainim ol birua na pait long ol. Yupela i no ken larim ol i go kamap long ol taun bilong ol, long wanem, God, Bikpela bilong yumi, i tok pinis long yupela bai i winim pait.” 20 Orait Josua na ol man bilong Israel i go ranim ol birua na ol i kilim klostu olgeta bilong ol. Tasol sampela i ranawe i go hait insait long ol taun bilong ol. 21 Na bihain olgeta man bilong Josua i kam bek long kem bilong ol long Makeda. I no gat wanpela i bin kisim bagarap.
Olsem na i no gat wanpela man long graun Kenan inap mekim tok nogut long ol Israel.
22 Bihain Josua i tok olsem, “Opim maus bilong dispela hul na bringim ol dispela 5-pela king i kam long mi.” 23 Orait ol i go kisim ol dispela king, em ol king bilong Jerusalem na Hebron na Jarmut na Lakis na Eklon, na bringim ol i kam long Josua. 24 Na Josua i singautim olgeta Israel i kam, na em i tokim ol ofisa i bin i go wantaim em olsem, “Yupela kam hia, na putim lek bilong yupela antap long nek bilong ol dispela king.” Orait na long ai bilong ol manmeri ol i mekim olsem Josua i bin tok. 25 Na Josua i tokim ol Israel olsem, “Yupela i no ken pret na guria. Yupela i mas sanap strong na i no ken pret, long wanem, Bikpela bai i mekim olsem tasol long olgeta birua bilong yupela.” 26 Na bihain Josua i kilim ol dispela king na i hangamapim ol long 5-pela diwai. Ol i hangamap i stap inap san i go daun. 27 Na long apinun tru, Josua i tokim ol man na ol i kisim ol bodi na tromoi i go insait long dispela hul ol i bin hait long en. Na ol i pasim maus bilong hul long ol bikpela ston. Na ol ston i stap yet.
28 Long dispela de tasol Josua i kisim taun Makeda na i holimpas king bilong Makeda. Na em i kilim i dai olgeta pipel long dispela taun. I no gat wanpela i stap. Em i mekim wankain pasin long king bilong Makeda, olsem em i bin mekim long king bilong Jeriko.
Ol Israel i kisim ol arapela taun
29 Bihain long ol i kisim taun Makeda, Josua wantaim ol ami bilong en i lusim Makeda na i go long taun Lipna, na ol i kirapim pait long ol Lipna. 30 Na Bikpela i helpim ol Israel na ol i winim pait na kisim dispela taun na holimpas king bilong Lipna. Na Josua i kilim olgeta man long taun, na i no gat wanpela i stap. Em i mekim wankain pasin long dispela king olsem em i bin mekim long king bilong Jeriko.
31 Bihain long dispela, Josua wantaim ol ami bilong en ol i lusim Lipna na i go long Lakis. Ol i banisim dispela taun na ol i pait long ol Lakis. 32 Bikpela i helpim ol Israel na long de namba 2 ol i winim pait. Na Josua i no larim wanpela i stap. Em i kilim i dai olgeta man, olsem em i bin mekim long Lipna. 33 Bihain Horam, king bilong taun Geser, i kam bilong helpim ol Lakis. Tasol Josua i winim em na ol lain bilong em long pait. Na Josua i no larim wanpela bilong ol i stap.
34 Bihain long dispela, Josua wantaim ol ami bilong en ol i lusim Lakis na i go long Eklon. Ol i banisim dispela taun na ol i pait long ol Eklon. 35 Ol i kisim dispela taun long dispela de tasol. Na Josua i kilim olgeta man long dispela taun olsem em i bin mekim long Lakis.
36 Bihain long dispela, Josua wantaim ol ami bilong en ol i lusim Eklon na i go long Hebron. Na ol i pait long ol Hebron 37 na ol i kisim dispela taun. Na ol i kilim king na olgeta manmeri bilong Hebron na ol man bilong ol arapela taun i stap klostu. Na Josua i bagarapim Hebron olgeta, olsem em i bin mekim long Eklon. Na i no gat wanpela man bilong dispela taun i stap.
38 Bihain Josua wantaim ol ami bilong en ol i go long taun Debir na ol i pait long ol Debir. 39 Ol i kisim dispela taun wantaim ol arapela taun i stap klostu long en, na ol i holimpas king bilong Debir. Ol i kilim olgeta man i stap long ol dispela taun. Josua i mekim wankain pasin long Debir na long king bilong Debir, olsem em i bin mekim long Hebron na Lipna na king bilong ol.
40 Orait Josua i winim pait long olgeta hap bilong dispela graun. Em i winim ol king bilong ples maunten, na ol king bilong distrik Negev, na ol king bilong ol liklik maunten long hap san i go daun na ol king bilong ol ples klostu long ples daun bilong wara Jordan. Em i no larim wanpela man i stap. Em i kilim olgeta. Em i mekim olsem God, Bikpela bilong ol Israel, i bin tokim em. 41 Josua i winim olgeta pipel, stat long Kades Barnea long hap saut na i go long taun Gasa klostu long nambis, na stat long hap graun bilong Gosen i go inap long taun Gibeon long hap not. 42 God, Bikpela bilong Israel, em i helpim ol na ol i winim olgeta dispela king na kisim graun bilong ol long dispela wanpela taim bilong pait tasol. 43 Na bihain Josua wantaim ol ami bilong en ol i go bek long kem bilong ol long Gilgal.
* 10:13 Ol saveman i ting dispela Buk Bilong Ol Stretpela Man em i wanpela olpela buk bilong ol Israel. Tasol nau dispela buk i lus olgeta, na yumi no save wanem kain tok i bin i stap long en. Song Devit i bin singim bilong sori long King Sol na Jonatan, em tu i bin i stap long dispela buk. Lukim 2 Samuel 1.17-27. + 10:14 Jos 10.42, 2 Kin 20.8-11, Ais 38.8